Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sporočila za javnost po 20. redni seji Vlade RS

Vlada je na današnji 20. redni seji obravnavala več točk iz delovnega področja MJU.

Predlog odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2015


Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2015 ter ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejetje.

 

Vsebino in postopek sprejemanja načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem urejata Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Navedena predpisa urejata vsebino načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem in vsebino načrtov ravnanja s premičnim premoženjem, pri čemer je vsebina načrtov različna, postopek priprave in sprejemanja teh načrtov pa je za obe vrsti stvarnega premoženja enak.

 

Z omenjenim odlokom se določi načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade  za leto 2015 in načrt ravnanja s premičnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade  za leto 2015.

 

Sestavni del načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem države za organe državne uprave,  pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2015 so:

– načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za potrebe organov državne uprave, pravosodnih organov ter javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija,
– načrt razpolaganja z zemljišči v upravljanju organov državne uprave, pravosodnih organov ter javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija,
– načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb v upravljanju organov državne uprave, pravosodnih organov ter javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija in
– načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo v upravljanju organov državne uprave, pravosodnih organov ter javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija.
Sestavna dela načrta ravnanja s premičnim premoženjem države za organe državne uprave,  pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade,  za leto 2015 sta:
– načrt pridobivanja premičnega premoženja in
– načrt razpolaganja s premičnim premoženjem.

 

Predlogi odlokov o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za druge državne organe za leto 2015

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s predlogi Odlokov o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za druge državne organe za leto 2015, in sicer: s predlogom Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Urad predsednika Republike Slovenije za leto 2015, s predlogom Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2015 ter s predlogom Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije za leto 2015 ter jih pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejetje.

 

Načrte ravnanja s stvarnim premoženjem države za druge državne organe ureja Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS), pri čemer je vsebina načrtov za druge državne organe enaka kot vsebina načrtov ravnanj s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave.

 

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem tako zajema načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem države, načrt ravnanja s premičnim premoženjem države pa zajema načrt pridobivanja in načrt razpolaganja s premičnim premoženjem države.

 

ZSPDSLS še določa, da načrt ravnanja s stvarnim premoženjem države za druge državne organe vlada na njihov predlog posreduje v sprejem državnemu zboru. Predloge odlokov za druge državne organe je za Vlado Republike Slovenije zbralo Ministrstvo za javno upravo.

 

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju


Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Vlada RS je na seji 24. 12. 2014 sprejela Odlok o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Rinka, s katerim je ustanovljen enotni javni gospodarski zavod s področja izvrševanja kazenskih sankcij (gre za združitev štirih dosedanjih javnih gospodarskih zavodov). Odlok je bil objavljen v Uradnem listu, št. 96/14 in je pričel veljati 1. 1. 2015.

 

Glede na navedeno, je delovno mesto direktorja novoustanovljenega javnega gospodarskega zavoda potrebno uvrstiti v plačni razred. Izhajajoč iz dejstva, da je sedaj Javni gospodarski zavod Rinka edini javni gospodarski zavod s področja izvrševanja kazenskih sankcij, se predlaga neposredna uvrstitev delovnega mesta direktorja v okviru Priloge I uredbe, in sicer v 52. plačni razred.