Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Začetek javne razprave o noveli Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-E)

Z današnjim dnem, v četrtek, 23. aprila 2015, se pričenja javna obravnava novele Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ZDIJZ-E, katere namen je implementacija določb Direktive 2013/37/EU. Besedilo novele omenjenega zakona bo objavljeno na portalu e-demokracija, v času, ko bo potekala javna obravnava, pa bo možno k besedilu posredovati predloge in pripombe. Javna obravnava se bo zaključila 15. maja 2015.

Poglavitni cilj predlaganega zakona je implementacija določb Direktive 2013/37/EU o spremembi Direktive 2003/98/ES o ponovni uporabi informacij javnega sektorja. Nudenje podatkov za ponovno uporabo pomeni, da se javnost s podatki ne le seznani, temveč da ima možnost surove podatke javnega sektorja tudi nadalje obdelati in analizirati, kar lahko pripomore ne le h gospodarski rasti, spodbuditvi inovacij in ustvarjanju novih delovnih mest temveč tudi h krepitvi participativne demokracije, preglednosti, odgovornosti in večji učinkovitosti javnega sektorja. Poleg tega omogoča tudi večji politični nadzor javnosti nad delovanjem organov javnega sektorja in nad njihovim spoštovanjem pravnega reda. Posledica takega nadzora je tudi zmanjševanje zlorab in nepravilnosti ter racionalnejša poraba javnega denarja. (Primer je spletna aplikacija Supervizor, pri kateri gre za ponovno uporabo podatkov Uprave RS za javna plačila). Bistvenega pomena je torej, da organi podatke, ki jih zbirajo, dajo na voljo za ponovno uporabo s strani gospodarskih akterjev, novinarjev, nevladnih organizacij, raziskovalcev itd.


Spremembe direktive iz 2013 naj bi še dodatno spodbudile ponovno uporabo podatkov javnega sektorja, ki je bila v RS omogočena prvič leta 2005 z implementacijo določb Direktive 2003/98/ES s spremembami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-A). Cilj zakona je skladno z določbami Direktive spremeniti tudi pravila za zaračunavanje ponovne uporabe informacij ter na področju kulture v režim ponovne uporabe vključiti tudi muzeje, knjižnice in arhive. Poleg tega je namen je dodatno spodbuditi proaktivno spletno objavo prosto-dostopnih baz podatkov v odprtih, strojno-berljivih formatih.


Skladno z določbami Direktive novela zakona spreminja pravila za zaračunavanje ponovne uporabe informacij, podatkov oziroma baz podatkov. Načeloma bo zaračunavanje omejeno na mejne stroške, ki nastanejo zaradi "reprodukcije, zagotavljanja in razširjanja dokumentov", torej brez kritja stroškov zbiranja in priprave podatkov kot takih. Gre za precejšnjo spremembo v primerjavi z veljavnimi pravili, ki omogočajo tudi zaračunavanje zbiranja in priprave podatkov, kadar prosilec zahteva ponovno uporabo podatkov za pridobitni namen. Besedilo spremenjene direktive ne vsebuje definicije "mejnih stroškov", vendar naj bi veljalo, da so v primeru že digitaliziranega javnega gradiva, mejni stroški bolj ali manj blizu ničle (gre za neposredne stroške reprodukcije in elektronskega posredovanja dodatnega digitalnega izvoda dokumenta).

 

Novela ZDIJZ-E na področju kulture v režim ponovne uporabe vključuje tudi muzeje, knjižnice in arhive. Za navedene kulturne ustanove bodo v primerjavi z drugimi organi javnega sektorja veljala nekatera privilegirana pravila. Poudariti je potrebno, da so v skladu z določbami Direktive navedeni organi podvrženi režimu ponovne uporabe zgolj v zvezi s tistim gradivom, na katerem nobena tretja oseba ni imetnik pravic intelektualne lastnine. Navedene institucije bodo zato v prvi vrsti zavezane nuditi predvsem ponovno uporabo kulturnega gradiva, ki je v javni domeni (torej, na katerem nobena oseba ni imetnik avtorskih pravic).


V uvodnih določbah Direktive, ki je tudi podlaga za spremembe zakona, je navedeno, da bi morali organi javnega sektorja, kjer je izvedljivo in ustrezno, zaradi olajšanja ponovne uporabe dokumente dati na voljo v odprtih in strojno berljivih formatih skupaj z njihovimi metapodatki.

 

GRADIVO V CELOTI

 

V prilogi gradiva je tudi vprašalnik glede ponovne uporabe po ZDIJZ za organe javnega sektorja, katerega namen je dodatno analizirati obstoječe stanje na področju ponovne uporabe podatkov javnega sektorja. Pričakuje se, da povratne informacije preko vprašalnika podajo predvsem tisti organi (javni zavodi, agencije itd), ki iz ponovne uporabe pridobivajo znaten del prihodka in za katere bi uveljavitev splošnega pravila o zaračunavanju zgolj mejnih stroškov pomenila finančne posledice.

 

DODATNO:

V zvezi z implementacijo omenjene direktive je bilo v zadnjih letih organiziranih že več javnih posvetov:

 

Februar 2012 - Javni posvet na temo ponovne uporabe podatkov v kulturnem sektorju, organiziral MIZŠK

 

Javni posvet na temo ponovne uporabe podatkov javnega sektorja - MPJU
28 September 2012 (Dan pravice vedeti)

 

2013 – Konferenca na temo digitalne agende in odpiranja podatkov javnega sektorja, MNZ

 

2013 LAPSI 2.0 Konferenca Ljubljana, Slovenia (Informacijski pooblaščenec RS)