Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Transparentnost financiranja političnih kampanj

Z namenom zagotovitve večje stopnje preglednosti financiranja volilne kampanje je bila v lanskem letu sprejeta novela zakona o volilni in referendumski kampanji. Na podlagi novega načina poročanja o financiranju volilnih kampanj, ki velja od 9. februarja letošnjega leta dalje, so poročila objavljena na enem mestu in sicer na spletnem portalu AJPES.

Na spletnem portalu AJPES so tako prvič objavljena vsa poročila o financiranju volilne kampanje za lokalne volitve 2014. Objavljena pa so tudi poročila o financiranju volilne kampanje, ki so jih organizatorji volilne kampanje posredovali pred 9. februarjem 2015 na star način (računskemu sodišču in občinskim svetom), vendar so za razliko od ostalih objavljena v skenirani obliki.  

Po stari ureditvi oziroma pred uveljavitvijo novele zakona, so organizatorji volilne kampanje poročila o financiranju volilne kampanje za volitve in referendum na državni ravni posredovali računskemu sodišču in državnemu zboru, za volitve in referendum na lokalni ravni pa so poročila posredovali računskemu sodišču in občinskemu svetu.  Stari zakon je sicer določal, da so ta poročila javna, ni pa določal javne objave na enotnem mestu, tako kot to določa novela zakona. Poročila o financiranju volilne kampanje tako praviloma v preteklosti  niso bila javno dostopna.  Posamične objave so bile prej izjema kot pravilo, v večini so jih mediji oziroma drugi uporabniki lahko pridobili  na podlagi  zahteve za dostop do informacij javnega značaja.

Za samo vzpostavitev spletne aplikacije gre največ zaslug AJPES, je pa pri tem projektu poleg MinIstrstva za javno upravo uspešno sodelovalo tudi Računsko sodišče. Z vzpostavitvijo aplikacije preko AJPES je bil narejen znaten napredek na področju transparentnosti. Vzpostavljen je bil informacijski sistem, ki omogoča tako spletno oddajo kot tudi objavo poročil na enem mestu.  Kljub napredku pa si želimo še dodatne izboljšave aplikacije v smeri  uporabniku bolj prijaznih rešitev in odprtosti podatkov za njihovo ponovno uporabo. S tem namenom se bo sodelovanje omenjenih institucij na tem področju tudi v prihodnje nadaljevalo.

Poleg transparentnosti financiranja volilnih kampanj  je bil večji napredek narejen tudi na področju transparentnosti financiranja političnih strank. Na spletnih straneh AJPES so tako javno objavljena tudi Letna poročila političnih strank za leto 2014.