Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada o Strategiji razvoja javne uprave 2015 - 2020

Vlada RS je sprejela Strategijo razvoja javne uprave 2015–2020 in tudi Politiko napredka in kakovosti sodobne javne uprave. Vlada Republike Slovenije nalaga Ministrstvu za javno upravo, da v sodelovanju z ostalimi pristojnimi organi na podlagi sprejete Strategije razvoja javne uprave 2015–2020 pripravi akcijski načrt za leti 2015-2016 najkasneje do konca junija 2015.

Sprejem strategije razvoja javne uprave je nujen, da bi izboljšali in modernizirali njeno delovanje, pripomogli k boljšemu okolju za državljane in gospodarstvo ter dvigu družbene blaginje in konkurenčnosti celotne države. Obstoj strategije javne uprave pa pomeni tudi enega izmed predhodnih pogojev za izpolnjevanje 11. tematskega cilja v okviru programiranja za novo finančno obdobje, ki jih mora Slovenija izpolniti (ex–ante conditionalities) v okviru zahtev Evropske komisije.


Izhodišča za pripravo »Strategije nadaljnjega razvoja slovenske javne uprave 2014–2020« je Vlada sprejela 24. 4. 2014 in s sklepom naložila Ministrstvu za javno upravo, da pripravi predlog Strategije nadaljnjega razvoja slovenske javne uprave 2014–2020. Ministrstvo za javno upravo je pripravilo končni predlog Strategije razvoja javne uprave 2015–2020, obenem pa še dokument z naslovom Politika napredka in kakovosti sodobne prave, ki ga sestavljajo temeljne vrednote in načela delovanja javne uprave, usmerjene v napredek in kakovost.


Strategija razvoja javne uprave 2015–2020 (SJU 2020) je enovit krovni strateški dokument Vlade RS, ki predstavlja usmeritve razvoja v naslednjih šestih letih. Po sprejetju strateškega dokumenta bo pripravljen prvi dvoletni akcijski načrt, ki bo vseboval konkretne dejavnosti in projekte za doseganje zastavljenih strateških horizontalnih ciljev.  Dokument se predvsem nanaša na področje javne uprave, ki ima tako naloge, povezane s pripravo politik in predpisov, kot tudi upravne naloge oziroma naloge izvršilne veje oblasti na državni in teritorialni ravni. Upravne naloge izvajajo vlada, ministrstva, organi v sestavi (npr. enote finančne in geodetske uprave) in upravne enote. Na omenjeno primarno področje upravnih nalog se uvrščajo tudi občinske uprave in nosilci javnih pooblastil. Nekatere vsebine (kot npr. sistem plač v javnem sektorju, število zaposlenih, upravni postopki, integriteta, javna naročila …) dajejo skupno podlago ter nakazujejo smer delovanja in razvoja celotnega javnega sektorja, ki zajema vse organe in institucije, posredno ali neposredno financirane iz državnega proračuna ali proračuna lokalnih skupnosti.


Temeljni cilji strategije so usmerjeni v kakovost in učinkovitost, transparentnost in odgovornost javne uprave. Z doseganjem ciljev te strategije se bo izboljšalo poslovno okolje za razvoj gospodarstva in dvig konkurenčnosti, s tem pa se bo izboljšala tudi uvrstitev Slovenije na mednarodnih lestvicah.


Pri posodabljanju slovenske javne uprave v obdobju 2015–2020 se bodo upoštevali tudi cilji, usmeritve in zaveze na mednarodni ravni ter dobre prakse držav članic EU. Pomembno je zavedanje, da je učinkovita in uspešna javna uprava temelj za razvoj gospodarstva in družbene blaginje.


Strategija v posameznih poglavjih povzema oceno stanja, cilje na posameznih področjih, ključne ukrepe za doseganje ciljev ter nosilce razvoja, ki bodo izvajali posamezne aktivnosti in projekte. Posebno poglavje strategije je namenjeno spremljanju in vrednotenju izvajanja ukrepov za doseganje ciljev. Uresničevanje ciljev s pomočjo načrtovanih projektov bo nadzoroval strateški svet, ki je bil oblikovan za pripravo te strategije in ga sestavljajo predstavniki državne uprave, strokovne javnosti in nevladnih organizacij, ki bo dvakrat letno obravnaval poročilo o izvedbi ukrepov in poročal Vladi RS.


Dokument SJU 2020 spremlja izjava predsednika vlade z naslovom »Politika napredka in kakovosti sodobne javne uprave« s katero se dodatno zavežejo, da bodo pri svojem delovanju upoštevali sprejeto politiko in stremeli k zastavljenim ciljem.

 

 

Sklep vlade


Strategija razvoja javne uprave 2015 - 2020 SJU2020


Politika napredka in kakovosti sodobne javne uprave

 

Odzivi na javno razpravo