Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Danes obeležujemo svetovni dan pravice vedeti

Pravica državljanov, da vedo, kako se upravljajo javne zadeve in kakšne odločitve sprejemajo javne oblasti, izhaja iz 39. člena Ustave RS in Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Odprtost in transparentnost delovanja javnih organov je bistvenega pomena, saj zagotavlja, da lahko javnost delo javnih organov spremlja, da lahko na njihovo delo vpliva s sodelovanjem pri odločanju ter da lahko nosilce odločitev pokliče na odgovornost. Višja stopnja transparentnosti dokazano zmanjšuje tveganja za korupcijo in predvsem vpliva na gospodarnejše upravljanje z javnimi financami. V nadaljevanju navajamo nekaj korakov, ki so bili v tej zvezi storjeni v zadnjem letu.

Od februarja 2015 si lahko vsakdo na spletu, brezplačno in brez registracije, ogleda vsa finančna poročila organizatorjev volilnih kampanj  ter letna poročila o financiranju političnih strank in sicer preko spletnega portala Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Sama narava volilnih kampanj in financiranje le teh, pa tudi financiranje političnih strank postaja tako transparentno in pregledno, s čimer se zmanjšuje prostor za morebitna koruptivna ravnanja.


Preko spletnega portala Uprave Republike Slovenije za javna plačila (aplikacija TZIJZ). lahko gospodarski subjekti ter posamezniki od lanskega leta spremljajo javno objavljene podatke o izdatkih subjektov ožjega in širšega javnega sektorja (med drugim tudi javnih zavodov, univerz in javnih podjetij). Nedvomno gre za velik korak k odgovornemu ravnanju z javnimi sredstvi, saj javnost (tudi preko medijev) negospodarna ravnanja lahko nemudoma zazna in nanje opozori.

 

Podoben namen, torej transparentno objavo podatkov, ki jih lahko vidi vsakdo in s tem zmanjšanje prostora morebitnim koruptivnim dejanjem, je imelo Ministrstvo za javno upravo, ki je 25. maja 2015 odprlo prenovljeni Portal javnih naročil, na katerem morajo javni organi, ki delujejo kot naročniki, koncedenti ali javni partnerji proaktivno objavljati javne informacije iz pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev.

 

Med pomembne mejnike na področju transparentnosti se uvršča novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C), ki je razširila krog zavezancev za transparentnost tudi na gospodarske družbe v lasti države in občin. Med drugim so na podlagi zakonske zahteve proaktivno spletno objavljeni javni podatki o sklenjenih avtorskih pogodbah in morebitnih donacijah navedenih družb, kar je predvsem z vidika gospodarnega ravnanja z javnimi sredstvi izjemnega pomena za državljane.


Dodatno je treba izpostaviti še novi Register zavezancev za informacije javnega značaja (RZIJZ), ki trenutno zajema 5.840 subjektov in predstavlja najširši razvid subjektov, ki sodijo v širši javni sektor.

 

K večji transparentnosti prispevajo tudi aktivnosti v smeri pospešenega odpiranja podatkov in podatkovnih baz organov javnega sektorja za možnost ponovne uporabe v katerikoli namen.  Navedeni cilj zasleduje predlog novele ZDIJZ-E, ki pomeni implementacijo Direktive EU 2013 o ponovni uporabi informacij javnega sektorja (Direktiva 2013/37/EU o spremembi Direktive 2003/98/ES o ponovni uporabi informacij javnega sektorja). Po predlogu novele zakona, ki ga je potrdila vlada v začetku septembra, bodo podatki, ki se zbirajo v državni upravi preko opravljanja javnih nalog, dostopni za katerikoli namen brez zaračunavanja cene. Večji poudarek bo namenjen objavi baz podatkov v odprtih formatih na spletu, ki bo omogočil enostavno ponovno uporabo. Tovrstne aktivnosti vlade omogočajo razvoj gospodarstva ter družbe kot celote.

 

Poleg zakonskih sprememb, potekajo tudi druge aktivnosti v smeri spletnih objav javnih podatkov, predvsem s strani ministrstev, v odprtih in strojno-berljivih formatih. Ministrstvo za javno upravo pa pripravlja Festival odprtih podatkov javne uprave 2015 - katerega uvodni dogodek bo potekal 1. 10. 2015 v konferenčni dvorani na Langusovi 4, v Ljubljani - v okviru katerega je predvideno sodelovanje Ministrstva za javno upravo s Fakulteto za računalništvo in informatiko.

Svetovni dan pravice vedeti (28. september) letos obeležujemo že štirinajstič zapored, vse od leta 2002, ko so se različne organizacije civilne družbe iz številnih držav povezale v organizacijo Freedom of Information Advocates Network (FOIAnet).