Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada na 76. redni seji tudi o vmesnem poročilu o izvajanju Programa ukrepov Vlade – Ničelna toleranca do korupcije

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Drugo vmesno poročilo o izvajanju Programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za preprečevanje korupcije za obdobje 2015-2016 – Ničelna toleranca do korupcije.

O izvajanju ukrepov je Ministrstvo za javno upravo na osnovi poročil posameznih ministrstev pripravilo že drugo skupno polletno poročilo (prvo poročilo je bilo sprejeto avgusta 2015).

 

- V letu 2015 je Policija nadaljevala s prioriteto dela na področju gospodarske kriminalitete v povezavi z odkrivanjem in preiskovanjem kaznivih dejanj pri sklepanju bančnih poslov. V času od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015 je bilo zaznanih 227 vseh sumov kaznivih dejanj s področja bančnega poslovanja, kjer so osumljene predvsem odgovorne osebe bank zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Ugotovljena premoženjska škoda zaznanih sumov znaša 777,3 mio EUR.

 

- Julija 2015 so bile z velikim političnim konsenzom sprejete tudi spremembe in dopolnitve Kazenskega zakonika. Ključna novost, ki jo prinaša novela, je dvig predpisanih zapornih kazni za družbeno skrajno nevarna in kompleksna korupcijska kazniva dejanja zoper gospodarstvo in zoper uradno dolžnost, in sicer tako, da zdaj prehajajo v pristojnost okrožnih sodišč, kjer ne sodijo zgolj sodniki posamezniki. Odločnejši in učinkovitejši odziv države bo na tem področju zagotovljen tudi s pripravo ukrepov za bolj učinkovito hrambo in upravljanje z zaseženim premoženjem po Zakonu o kazenskem postopku in Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora.

 

- Kar zadeva pripravo predloga zakonodajnih sprememb na področju integritete in preprečevanja korupcije je bila v drugi polovici leta 2015 aktivna medresorska delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov MJU, MP, MNZ in KPK, ki jo je ustanovil minister za javno upravo v marcu 2015. Delovna skupina je v začetku meseca julija 2015 pripravila Vmesno poročilo delovne skupine za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki vsebuje Pregled problematičnih sklopov ZIntPK z oceno ter z obrazložitvijo potrebnih sprememb in dopolnitev ZintPK po vsebinskih sklopih. V zvezi s tem so bili ključni deležniki, kot so Transparency International Slovenija, Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Združenje lobistov Slovenije in Inštitut za ustavno pravo v juliju 2015 pozvani k podaji pisnih mnenj, pripomb in dodatnih predlogov. Prav tako je bil v mesecu oktobru 2015 organiziran in izveden strokovni posvet. V drugi polovici meseca februarja 2016 medresorska delovna skupina zaključuje svoje delo ter oblikuje besedilo osnutka novele ZIntPK, ta pa bo s strani Ministrstva za javno upravo skladno z Normativnim programom dela vlade 2016 posredovan v javno razpravo predvidoma v marcu 2016.

 

- Decembra 2015 je bila v zvezi z ukrepom »zakonodajna sled« sprejeta novela ZDIJZ-E, ki po novem določa, da bo moral organ ob javni objavi predloga predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil objaviti na spletu tudi podatke o zunanjem strokovnjaku, ki je sodeloval pri pripravi predpisa. Z novelo ZDIJZ-E se obveznost proaktivne transparentnosti poleg javnih naročil razširja tudi na javne razpise.

 

- Decembra 2015 je Vlada Republike Slovenije sprejela Kodeks etike za funkcionarje vlade in ministrstev. Kodeks upošteva in se zgleduje po kodeksih za funkcionarje v drugih državah in na kodekse drugih poklicev in  stanovskih združenj v Sloveniji.

 

- Decembra 2015 je bila sprejeta novela ZUKSB. Osnovno vodilo pri pripravi novele Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB) je bilo v razjasnitvi položaja in pristojnosti DUTB. Novela tako razjasnjuje, katere pravne posle lahko DUTB sklepa in kaj sodi v njeno dejavnost. V izogib dvomom se kot dejavnost in cilj delovanja DUTB določa tudi prestrukturiranje podjetij. S spremembami se zlasti želi doseči večjo transparentnost delovanja DUTB ter omogočiti DUTB več orodij za uspešno sodelovanje pri finančnem in poslovnem prestrukturiranju podjetij. Novela ZUKSB sledi tudi Koalicijskemu sporazumu o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije za mandatno obdobje 2014-2018. V njem je navedeno, da se »odgovornost za izvedbo preiskave bančne luknje prenese iz DUTB na Banko Slovenije ter v primeru suma kaznivih dejanj na pristojne organe pregona«.

 

- Večja transparentnost je bila zasledovana tudi pri pripravi novega Zakona o javnem naročanju ZJN3. Novi zakon o javnem naročanju ureja novo obveznost za evidenčna naročila, kjer bo potrebno enkrat letno objaviti ne zgolj statistične podatke, temveč za vse pogodbe nad 10.000 EUR tudi komu so bile oddane, kaj je predmet in za kakšen denar. Prav tako se bodo po novem na portalu objavljale tudi vse odločitve o oddaji naročila in obvestila o spremembah pogodb po njeni sklenitvi. Pomemben projekt za povečanje transparentnosti na področju javnega naročanja predstavlja tudi informacijska rešitev STATIST, ki je od konca meseca januarja 2016 na voljo širši javnosti in zagotavlja celovito, neposredno in posodobljeno objavo podatkov o oddanih javnih naročilih v Republiki Sloveniji. V STATIST-u so na enem mestu zbrane informacije o oddanih javnih naročilih od 1. 1. 2013 naprej, ki jih vsak uporabnik lahko pregleduje po različnih parametrih.

 

Glede na aktualni indeks zaznave korupcije mednarodne nevladne organizacije Transparency International je bila Slovenija v letu 2015 uvrščena na 35. mesto, in sicer z oceno 60, kar je štiri mesta višje kot leto prej in kaže, da si je država na tem področju postavila prave smernice in cilje, potrebno pa je odločno izvajanje ukrepov iz programa in drugih nalog, ki bodo pripomogle k izpolnitvi zastavljenih ciljev na tem področju.