Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada na 89. redni seji tudi o predlogu novele Zakona o državni upravi

Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi in ga posreduje Državnemu zboru RS. Cilj novele je zagotavljanje učinkovitejšega izvajanja nalog posameznih ministrstev, zagotovitev pravne podlage za vzpostavitev elektronskega centralnega imenika in zagotavljanje gospodarnosti, preglednosti in koordiniranega ravnanja na področju nepremičnin ter izboljšanje in racionalizacija upravljanja z nepremičnim premoženjem države.

Novela prinaša dopolnitev delovnega področja MGRT z delovnim področjem pokopališke in pogrebne dejavnosti, pri čemer ne gre za določitev novega delovnega področja, ampak le ureditev obstoječega stanja, saj ministrstvo naloge s tega delovnega področja dejansko že opravlja.

Na MP se prenaša pristojnosti na področju sistemskega urejanja omejevanja korupcije, v okviru delovnega področja MP pa se določi tudi  pristojnost za področje organizacije in statusa varuha človekovih pravic ter preučevanja in načrtovanja uveljavljanja temeljnih človekovih pravic in svoboščin.

Prenaša se pristojnost področja informacijske družbe in elektronskih komunikacij iz pristojnosti MIZŠ v MJU (naloge s področja delovanja javnega zavoda Arnes ostanejo na MIZŠ, razen v delu, ki se nanaša na področje informacijske družbe). V okviru delovnega področja MJU se določa tudi pristojnosti zagotavljanja delovanja državnega portala eUprava, varnih predalov ter centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis.

MJU je v državni upravi pristojen za upravljanje informacijsko-komunikacijske infrastrukture, razvoj skupnih informacijskih rešitev ter njihovo tehnološko, procesno in organizacijsko skladnost s centralnim informacijsko komunikacijskim sistemom, izvajanje enotne informacijske varnostne politike ter načrtovanje in upravljanje vseh proračunskih virov na teh področjih. V državni upravi poteka proces centralizacije nalog na področju informatike, standardizacije elektronskih storitev, informacijske opreme in procesov ter konsolidacije. MJU je v letu 2015 vzpostavil Državni računalniški oblak, ki prinaša učinke glede učinkovitejšega in racionalnejšega upravljanja informacijsko-komunikacijske infrastrukture in poenotenja storitev, do boljše povezanosti programskih rešitev med ministrstvi in organi. To je bil v letu 2015 največji projekt na področju informatike v državi. Rezultati projektnih aktivnosti so tudi podlaga za začetek reorganizacije informatike v državni upravi, ki je skupaj s prenovo omrežja HKOM njen investicijski steber. Ena od storitev za dvig učinkovitosti IT v državni upravi je vzpostavitev centralnega imenika, ki je zdaj razdrobljen na številne posamične imenike organov državne uprave. Ministrstva in organi v okviru IT težko sodelujejo in se odločajo za povezovanja na dvostranski ravni. Za zagotavljanje učinkovitejšega povezovanja in sodelovanja med ministrstvi in drugimi organi se vpeljuje centralni imenik. MJU bo vzpostavil skupno infrastrukturo, na katero je mogoče preseliti storitve za uporabnike državnih organov v centralni imenik.

S predlagano dopolnitvijo se zaradi posebne narave iz procesa centralizacije ravnanja z nepremičnim premoženjem izločijo stanovanja in počitniške enote, ki so v upravljanju Ministrstva za notranje zadeve ter Ministrstva za obrambo in nepremičnine, ki sestavljajo komplekse, ki se uporabljajo za protokolarne dogodke.