Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada RS sprejela Strategijo razvoja lokalne samouprave v RS do leta 2020

Strategija razvoja lokalne samouprave v RS do leta 2020, ki jo je na današnji 103. redni seji sprejela Vlada RS, je prvi dolgoročni pogled na razvoj lokalne samouprave v Sloveniji. Temeljni cilj strategije je krepitev lokalne samouprave in dvig kakovosti življenja na lokalni ravni. Poudarja krepitev vpliva občanov v svojem okolju in njihovo sodelovanje pri sprejemanju odločitev organov lokalne samouprave za zagotovitev učinkovite rabe virov in zagotavljanje kakovostnih in učinkovitih storitev na lokalni ravni.

Strategija razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020.

 

Strategija poudarja učinkovitost izvajanja javnih služb za prebivalce in demokratičnost sprejemanja odločitev s posebnim poudarkom na sodelovanju prebivalcev. Strategija daje usmeritev za nadgradnjo obstoječega sistema lokalne samouprave na način, da bo zagotavljal optimalno razmerje med funkcionalnim in institucionalnim delovanjem slovenskih občin.

Besedilo je nastajalo skoraj dve leti, k javni razpravi so bile povabljene občine, njihova združenja, ministrstva, politične stranke, zbornice, nevladne organizacije, poslanci državnega zbora, državni svetniki, pa tudi fakultete in inštituti ter preko državnega portala e-demokracija druga zainteresirana javnost. Strategija je po letu 2001 ponovni vladni srednjeročni pogled na razvoj lokalne samouprave v Sloveniji. Strategija daje usmeritev za nadgradnjo obstoječega sistema lokalne samouprave na način, da bo zagotavljal optimalno razmerje med demokratičnostjo in učinkovitostjo delovanja slovenskih občin.

Strategija temelji na domačih in tujih analizah in študijah, mednarodnih primerjavah in dokumentih ključnih mednarodnih organizacij, iz katerih izhaja, da je slovenski sistem lokalne samouprave skladen z Evropsko listino lokalne samouprave in je v celoti primerljiv z razvitimi sistemi lokalne samouprave v številnih drugih državah članicah Sveta Evrope in Evropske unije, pri strateških usmeritvah pa sledimo smernicam in svetovanju Sveta Evrope in priporočilom OECD.  

Strategija opozarja na medsebojno povezanost med pristojnostmi in velikostjo občin, med pristojnostmi in viri financiranja, na povezovanje nalog na regionalnem nivoju ter na vlogo mestnih občin. Strategija temelji na izhodišču, da so organi občine in njihova medsebojna razmerja ustrezno postavljena in da sistem ne potrebuje sprememb, možne pa so izboljšave pri delovanju organov z vidika transparentnosti, priprave boljših predpisov in sodelovanja prebivalcev ter načina oblikovanja organov ožjih delov občin. Strategija lokalne samouprave tako kot tudi že sprejeta Strategija razvoja javne uprave (SJU 2020) temelji na jasni razmejitvi med državno upravo in lokalno samoupravo. Dokumenta ne vključujeta nobenih sprememb glede nosilcev pristojnosti, pač pa težita k optimizaciji delovanja države uprave in občin. Strategija je časovno opredeljena, določa splošne in specifične cilje, roke ter nosilce za izvedbo posameznih aktivnosti.