Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada in sindikati so včeraj dosegli soglasje - zbirno o ukrepih, ocenjenih finančnih učinkoih in dinamiki sproščanja ukrepov

Vladna in sindikalna pogajalska skupina sta včeraj, v četrtek, 15.12.2016, dosegli dogovor glede postopne odprave varčevalnih ukrepov.

 

Po uskladitvi besedila Dogovora je za danes ob 15. 30. uri predvideno parafiranje omenjenega dokumenta s strani vodij pogajalskih skupin, ministra Borisa Koprivnikarja, ter obeh vodij sindikalnih pogajalskih skupin Branimirja Štruklja in Jakoba Počivavška. Parafa bo v novinarskem središču Ministrstva za javno upravo, na Tržaški 21, v pritličju. Ob tem je predvidena tudi krajša izjava podpisnikov in fototermin.

Minister je ob uskladitvi ključnih pogajalskih elementov izrazil zadovoljstvo iz več razlogov:
- dosežena vsebina je javno-finančno obvladljiva in ne pomeni pretresa v sedanjem stanju stabilnih in obvladljivih javnih financ;
- z dogovorjenim ohranjamo aktivni socialni dialog, ki je ključ za uspešen razvoj družbe kot celote, pa tudi osnovo za pošteno in dogovorno oblikovanje pogojev dela v javnem sektorju;
- glavni napredek v zadnji fazi pogovorov, pa tudi glavnina finančnih posledic, gredo v smeri izboljševanja stanja na področju najslabše plačanih delavcev in odpravljanja plačnih anomalij, ki so že vrsto let osnova za trenja znotraj enovitega plačnega sistema. Prav s to smerjo dogovorjenega delamo konkretne, jasne in odločne korake v smeri uravnoteženega in poštenega uslužbenskega sistema in v smeri trajne odprave nepravilnosti, ki se vlečejo že od same uveljavitve sistema pred leti.


Dogovor za leto 2017 predvideva odpravo naslednjih varčevalnih ukrepov (navajamo ukrep, dinamiko odprave ter finančno oceno):

 

Regres za letni dopust se bo v letu 2017 izplačeval:
Do vključno 16 plačnega razreda v višini 1000 evr;
Od vključno 17 plačnega razreda do vključno 40 plačnega razreda v višini 790,73 evr;
Od vključno 41 plačnega razreda do vključno 50 plačnega razreda v višini  600 evr;
Od  vključno 51 plačnega razreda navzgor v višini 500 evr.

Iz naslova izplačila regresa se v letu 2017 predvideva 12,4 mio evr.

 

Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za leto 2017 se bodo izplačevale na način:
V letu 2017 se izplačujejo za vse starostne skupine v višini 30% od 1.1.2017 dalje.
Pri tem pa se bodo višje premije izplačevale za dve starostni skupini:
Za tiste, ki so stari od 50 do vključno 55 let v višini 50% zneska polne premije;
Za starejše nad 55 let pa se bodo izplačevale v višini 80% zneska polne premije.
Obema omenjenima starostnima skupinama, ki bosta prejeli višji odstotek premij, bo to višje izplačilo pripadlo s 1.3.2017.

Za premije je v letu 2017 predvidenih 17,2 mio evr. (V znesku je upoštevan zamik oziroma dejstvo, da so izplačila za višje starostne skupine od 1.3.2017 v višjem odstotku.).

 

Področje odprave anomalij se bo v 2017 reševalo po naslednjem sistemu:
Vladna in sindikalna pogajalska stran sta se dogovorili, da se do 1.5.2017 za vsa delovna mesta dogovorijo o uvrstitvi v plačni razred.
V tej zvezi sta dogovorjeni dve skupini delovnih mest, ki se jim odpravljajo anomalije:
V prvi skupini so tista delovna mesta, ki so uvrščena do vključno 26 plačnega razreda. Pri teh delovnih mestih se anomalije odpravijo s 1.7.2017.
Pri vseh ostalih delovnih mestih (v višjih plačnih razredih) pa se anomalije odpravijo pa s 1.10.2017.

Znesek za anomalije na letni ravni je dogovorjen v višini 70 mio evr. (Izven tega zneska so  direktorji (plačna skupina B), za katere je ocena stroška za anomalije še dodatnih 5 mio evr.)  Za odpravo anomalij v 2017 je ocena izdatka v višini 26,4 mio evr (V znesku se upošteva dejstvo časovnega zamika izplačila.)

Ocena skupnega učinka na javno-finančne izdatke v letu 2017 bo cca 56 mio evr.
Pri tem zaradi pravilnega javno-finančnega učinka omenjamo še 110 mio evr, ki so posledica že dogovorjenega sproščanja ukrepov v Dogovoru za leto 2016 (sprostitev napredovanj (70 mio evr) in plačne lestvice (40 mio evr)).

Leto 2018


Medtem ko leto 2019 ni del dogovora, pa sta za leto 2018 dogovorjeni še dve omejitvi; in sicer na področju napredovanj in delovne uspešnosti, ki tudi predstavljata ključno finančno obremenitev za javne blagajne.
Tako je bilo za leto 2018 med vladno in sindikalno pogajalsko skupino dogovorjeno, da javni uslužbenci, ki v 2018 napredujejo, dobijo napredovanja izplačana z zamikom, to je s 1.12.2018. Ob tem je dogovorjeno, da se v letu 2018 redna delovna uspešnost ne izplačuje. Glede izplačevanja povečanega obsega dela pa se le ta izplačuje v enaki višini, kot v letu 2017 (to pa pomeni, da se na ravni posameznika izplačuje 20% osnovne plače oziroma 30% če se izplačuje tudi iz naslova posebnega projekta)

 

Kako si bodo dogodki sledili v nadaljevanju – predvidena časovna dinamika:
-16.12.2016 ob 15.30 – predvideno Parafiranje Dogovora za leto 2017;
-v primeru parafe sledi: vladna stran - priprava zakona, ki vključuje parafirano vsebino Dogovora (ključne dogovorjene elemente) in predložitev tega na (dopisno) sejo vlade;
-v primeru parafe sledi: sindikalna stran – seznanitev organov sindikatov z vsebino Dogovora (predvidoma v začetku naslednjega tedna);
-upoštevajoč odziv sindikalnih central sledi: morebiten podpis Dogovora in ob tem tudi podpis Aneksa k Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (KPND), zaradi ureditve področja premij (predvidoma v prvih dneh naslednjega tedna);
-sledi: postopek v Državnem zboru.