Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

"Odprte storitve e-uprave" (Open eGovernment Services - OGS) - Nova generacija storitev e-uprave

Evropska komisija je objavila zanimivo študijo o novi generaciji storitev e-uprave oz. "odprtih storitvah e-uprave" (Open eGovernment Services OGS), ki so jo izdelali analitiki iz Price Waterhouse Coopers (PwC) OpenEvidence in Inštituta za baltske študije.

V dokumentu je podrobno razloženo, kaj so odprte storitve e-uprave (definicije in taksonomija), kakšno vrednost prinašajo družbi (cost-benefit analize izbranih primerov iz Evropske Unije) ter kako lahko javni sektor z inovacijami spodbuja njihovo uporabo in maksimizira njihov vpliv na družbo.

V študijo je kot primer dobre prakse vključen slovenski sistem za elektronsko pridobivanje podatkov za e-socialo s pomočjo skupnih gradnikov, ki je analiziran kot eden od 10 značilnih primerov nove generacije storitev e-uprave, pri tem pa so posebej izpostavljene prednosti in potenciali, zlasti pa fleksibilnost in večnamenskost ter dosežene velike finančne in nefinančne koristi omenjenega sistema.

Ena ključnih prednosti našega sistema je velika prilagodljivost skupnih gradnikov, ki jih za različne namene lahko uporablja širok nabor institucij javne uprave, v prihodnje pa tudi zasebni sektor. Tudi sodelovalni pristop v procesu razvoja je izpostavljen kot ključni vidik platforme, ki je zagotovil njeno uspešnost in uporabnost.

Študija je dostopna na povezavi

 

Definicija »odprtih storitev e-uprave« vključuje tri poudarke: odprtost, sodelovanje in osnovanost na digitalnih tehnologijah:

 
- "Odprtost" pomeni objavljene elemente ali komponente storitve (podatki, servisne komponente, podpora odločanju), lahko tudi kot večnamenski objekti, ki jih je možno uporabljati v skladu s koncepti storitveno usmerjene arhitekturo (SOA). Razlikujemo dve vrsti odprtosti: odprtost do splošne javnosti in odprtost znotraj javnega sektorja.

- "Sodelovanje"; pomeni, da institucije niso usmerjene zgolj v direktno izvajanje storitev za zadovoljevanje družbenih in ekonomskih potreb, ampak da namensko spodbujajo sodelovanje s tretjimi stranmi in se dogaja na različnih nivojih in med različnimi deležniki. Državljani, podjetja in civilna družba lahko z javnim sektorjem sodelujejo direktno ali posredno npr. preko odprtih podatkov.

- "Tehnologija"; izvajanje teh storitev je popolnoma odvisno od digitalnih tehnologij, ki omogočajo pomembne inovacije pri izvajanju storitev in so praviloma sodelovalne, z odprtimi podatki, odprtimi spletnimi orodji ali sodelovalnimi platformami. Tehnologija je lahko dejavnik (enabler) ali tudi končni izdelek.

Naš primer "elektronskega pridobivanja podatkov za e-socialo s pomočjo skupnih gradnikov" je bil obravnavan v skupini administrativnih storitev (poleg človeških in participativnih storitev). Za tovrstne storitve je značilna odprtost predvsem znotraj javnega sektorja ali zaprtih skupin, sodelovanje je značilno predvsem ob dizajniranju storitev (soustvarjanje oz. co-creation), velikokrat je končni produkt tehnična komponenta.
- tehnološki stroški tovrstnih storitev so lahko visoki, zlasti kratkoročno, saj praviloma vključujejo tudi velike organizacijske spremembe;
- finančne koristi so tudi visoke, predvsem z vidika prihrankov;
- nefinančne koristi so omejene in se nanašajo predvsem na večanje transparentnosti in zaupanja;
- skalabilnost (zmožnost sistema, da se prilagaja povečanim zahtevam po obdelavi na predvidljiv način, pri tem pa sistem ne postane prezapleten, predrag ali nemogoč za upravljanje) teh storitev je zelo visoka, saj so te storitve večinoma popolnoma avtomatizirane in ni potrebno sodelovanje državljanov;
- ponovljivost (replicability) teh storitev je dobra, lahko jo omejuje politični in pravni okvir.

 

Analizirani primeri so bili izbrani na podlagi ujemanja z definicijo in konceptom "odprtih storitev e-uprave", splošnosti rešitve, stopnje njene zrelosti in razpoložljivosti analitičnih podatkov.

 

Naš primer se z definicijo OGS ujema v vseh treh dimenzijah:
- odprtost: skupne gradnike za pridobivanje podatkov lahko uporabljajo različne institucije znotraj javne uprave, v prihodnosti je predvidena tudi širitev na uporabnike izven javne uprave;
- sodelovanje: rešitev je bila razvita z aktivnim sodelovanjem različnih deležnikov znotraj javne uprave (posamezni podatkovni viri) in tudi izven nje (npr. banke); sodelovalni pristop je omogočil splošno uporabnost rešitve in skladnost z različnimi tehnološkimi in organizacijskimi specifikami posameznih podatkovnih virov;
- tehnologija: rešitev je sestavljena iz štirih skupnih aplikacijskih gradnikov (Pladenj, IO-modul, Asinhroni modul in Varnostna shema), ki omogočajo fleksibilno obvladovanje različnih tipov podatkovnih poizvedb.

 

Pri analizi stroškov in koristi so bili upoštevani stroški za razvoj naših gradnikov, njihovo obratovanje, vzdrževanje, nadgradnje in promocijo. Pri koristih so bili zaznani predvsem finančni prihranki pri stroških transakcije (elektronske poizvedbe so veliko cenejše od poizvedb preko klasičnih dopisov) in večnamenske uporabnosti skupnih gradnikov, poleg tega pa še pomembni nefinančni vplivi na uspešnost (manjša poraba časa, možnost hitrejšega in natančnejšega odločanja, večja zanesljivost), učinkovitost (večja avtomatizacija procesov, izboljšan pretok podatkov med institucijami) in demokratičnost (izboljšan dostop do podatkov znotraj institucij). Avtorji študije so izračunali, da bi bili možni veliki prihranki, če bi tako rešitev implementirali na nivoju celotne EU (po ocenah iz te študije kar 16 mrd € v štirih letih).


Za prihodnost je bila izpostavljena potreba po nadaljnjem širjenju uporabe naših gradnikov, ob tem pa tudi zagotavljanje stabilnosti in trajnosti njihovega delovanja (sustainability). Vlagati bomo morali v zaupanje ter vidnost in prepoznavnost. Zagotoviti bomo morali dostopnost še za dodatne institucije in zasebni sektor. Nadaljevati moramo tudi s procesom stalnih tehničnih izboljšav funkcionalnosti naših gradnikov.