Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Državni zbor sprejel novelo Zakona o občinskem redarstvu (ZORed)

Na včerajšnji redni seji Državnega zbora so poslanci sprejeli predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o občinskem redarstvu. Gre za prvo spremembo zakona od njegove uveljavitve v letu 2007. V desetih letih se je spremenila zakonodaja in drugi predpisi, ki podredno vplivajo tudi na izvajanje ZORed, novelirala pa so se samo tista določila, za katera je bilo ocenjeno, da so delno neučinkovita ter da bo sprememba določil pomenila učinkovitejše organiziranje in izvajanje nalog občinskega redarstva.

Spremenjeni in dopolnjeni Zakon o občinskem redarstvu (ZORed) sistematično in na bolj pregleden način kot doslej določa oblike nadzora (obveznost poročanja občinskih redarjev, nadzor vodje občinskega redarstva, komisijo ter odločanje o pritožbah, ki jo obravnava župan kot predstojnik uprave in s tem tudi občinskega redarstva zaradi morebitne kršitve pravic in svoboščin). Spreminja se člen, ki ureja pogoje za opravljanje nalog pooblaščenih oseb občinskega redarstva (pooblaščena uradna oseba občinskega redarstva mora za vodenje postopka o prekršku in odločanje izpolnjevati pogoje, skladne z Zakonom o prekrških).

Posebej poudarjamo, da se vrste pooblastil ne spreminjajo, spreminjajo pa se pogoji za uporabo telesne sile in plinskega razpršilca. Veljavni ZORed določa pogoje, ko sme občinski redar osebo zadržati, ne vsebuje pa določb, ki bi občinskemu redarju omogočile izvedbo navedenega pooblastila v primerih, ko oseba ne upošteva njegove ustne odredbe oziroma ukaza in poskuša oditi. Pri uporabi prisilnih sredstev je občinski redar ves čas zavezan k spoštovanju načela sorazmernosti, zato bo vedno uporabil najmilejše prisilno sredstvo, ki je primerno konkretni situaciji.


Med drugim se zakon dopolnjuje tako, da terminološko usklajuje vrste pooblastil s terminologijo iz Zakona o nalogah in pooblastilih policije - vrste pooblastil, ki jih ima občinski redar, pa se ne spreminjajo. Spreminja se način ugotavljanja identitete (prej v uporabi termin »istovetnost«), tako lahko občinski redar izvede ugotavljanje identitete, vendar ne na enak način kot policist, ki ima pravico vpogleda v podatke iz ustreznih evidenc in drugih zbirk podatkov.


Novost pa je vodenje evidence o uporabi prisilnih sredstev, kar pomeni uskladitev ZORed z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Natančno je določeno, kateri podatki se vodijo v evidenci in koliko časa. Novela pa se usklajuje tudi z določbami Zakona o javnih uslužbencih, ki ureja način določanja vodje medobčinskega redarstva, ter z določbami Zakona o lokalni samoupravi, ki urejajo ustanavljanje skupnih občinskih uprav.

Ministrstvo za javno upravo bo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve in združenji občin za občinske redarje v kratkem organiziralo tudi ustrezne seminarje, na katerih jim bo podrobneje predstavilo novosti.