Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Pilotni projekt MJU s področja obdelave vele podatkov med najvidnejšimi mednarodnimi inovacijami

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj OECD je v svojih novicah (OPSI Newsletter) objavil dobro prakso pilotnega projekta vele podatkov – big data na področju kadrovskih podatkov Ministrstva za javno upravo, objavo v novicah OECD pa smo dosegli tudi z odmevnim projektom Partnerstvo za spremembe.

OECD je dne 22. junija 2017 v svojih novicah - OPSI Newsletter, kjer objavlja najvidnejše mednarodne inovacije, objavil dobro prakso pilotnega projekta vele podatkov – big data Ministrstva za javno upravo. S to objavo je omenjeni projekt MJU dobil tudi priznanje v mednarodnem okolju.

 

Ministrstvo za javno upravo je v letu 2016 uspešno izvedlo prvi pilotni projekt uporabe masovnih podatkov (big data) v sodelovanju z mednarodnim podjetjem EMC Dell s ciljem raziskati možnosti uporabe sodobnih tehnologij in ugotoviti možnosti za dvig učinkovitosti na področju razvoja kadrov, javnih naročil, porabe virov in drugih podatkov.

 

Rezultati pilotnega projekta so dobra podlaga za nadaljnje razvojne korake na tem področju in so izjemno zanimivi iz več perspektiv, tako iz vidika obdelave in varstva osebnih podatkov, kot tudi prihrankov pri javnih naročilih, uporabe prostorov kot tudi iz vidika različnih profilov zaposlenih v povezavi z boljšo organizacijo dela ter zaščito in varstvom osebnih podatkov.

 

Projekt smo uspešno predstavili na vrsti nacionalnih in mednarodnih dogodkov in konferenc, kjer je bil sprejet s precejšnjim zanimanjem. Pilotni projekt je objavljen tudi v okviru zbirke najbolj inovativnih primerov v javnem sektorju (OPSI – Observatory of PUBLIC Sector Innovation  , predstavljen je bil v okviru ISA2 programa “Big Data Test Infrastructure” pri Evropski komisiji, povzetek je objavljen pa na spletni strani WISIS – World Summit on Information Society iz Ženeve.

 

IZVEDBA PILOTNEGA PROJEKTA

 

Pilotni projekt je potekal od aprila 2016 do februarja 2017. Projekt je obsegal izvedbo delavnic s skrbniki podatkovnih virov, definiranje potencialnih raziskovalnih vprašanj, izbiro podatkovnih virov in predpripravo metapodatkov, izvedbo anonimizacije in pseudonimizacije osebnih podatkov, izvedbo intervjujev s skrbniki podatkovnih virov, obdelavo podatkov, analizo, interepretacijo in prezentacijo.

 

Izmed 40 idej, je bilo izbranih 13 potencialnih študijskih primerov, od tega so bili 3 obdelani podrobneje (profili zaposlenih, prisotnost zaposlenih, javna naročila).


Pri obdelavi in analizi podatkov smo uporabljali Hadoop, RStudio,programski jezik R, orodje Jupyter Notebook,programski jezik Python, in Hortonworks. Uporabljena je bila vrsta statističnih metod kot denimo: random forest, normalizacija, naključne združevalne metode, multivariantne statistične metode, linearna regresijska analiza, logaritmična transformacija in predikcija.


Oblikovali smo tudi laboratorijsko okolje - zasnovo za »Model Big Data platforme DRO«, ki bo v prihodnje služila kot nadaljnja podlaga za razvoj koncepta na tem področju, ki  v prihodnosti predvideva postopno oblikovanje timov strokovnjakov s področja podatkovne analize, ki bi po potrebi izvajali različne podatkovne analize.


MJU nadaljuje partnersko sodeluje z Institutom Jožef Stefan in Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za računalništvo in informatiko, obenem pa razvija tudi več raziskovalnih projektov. V sodelovanju z Upravno akademijo, je bil izdelan tudi kurikulum petih seminarjev za področje podatkovne analitike, ki bo uvrščen v redni izobraževalni program. Sprejetih je bilo tudi nekaj predlogov za nadaljnjo delo v smeri nadaljevanja dela na tem področju, kot denimo: predstavitev izsledkov projekta vsem zainteresiranim, pregled razpoložljivih baz podatkov na MJU kot potenciala za nadaljnje analize, podpora izobraževanju zaposlenih MJU na tem področju, ustanovitev medresorske projektne skupine za podporo razvoju na tem področju.

 

O POSLOVNI ANALITIKI

 

Poslovna analitika in uporaba velikih podatkov pripomore k izboljšanju učinkovitosti poslovanja vsake organizacije z vzpostavitvijo ustreznih podlag za odločanje. V sedanjem stanju na področju upravljanja s podatki v slovenski javni upravi še niso dovolj izkoriščeni potenciali, ki jih ponuja digitalni način poslovanja za povečevanje učinkovitosti poslovanja in podporo uporabnikom. Skladno z Vladno »Strategijo razvoja javne uprave 2015-2020« je na področju učinkovite informatike, dviga uporabe e-storitev in operabilnosti informacijskih rešitev, izpostavljen tudi pomembnejši cilj: »digitalizacija in optimizacija notranjega poslovanja za prožno, racionalno, učinkovito, pregledno in odprto javno upravo«.

 

Uporaba poslovne analitike, še posebej pa velikih podatkov pomeni nov, enostavnejši način delovanja in odločanja na podlagi podatkov t.i. »data driven decission making« na vseh ravneh – tako operativni, taktični kot strateški. Državni računalniški oblak predstavlja platformo za sistemske in aplikativne rešitve na kateri smo v letu 2016 uspešno izvedli prvi pilotni projekt za vzpostavitev poslovne analitike 'Skrinja 1.0.'.

 

Na podlagi rezultatov pilotnega projekta pripravljamo projekt Skrinja 2.0. - vzpostavitev poslovne analitike in podatkovnega skladišča v državni upravi, ki bo v ciljnem stanju na voljo kot horizontalna storitev organom državne uprave (predvsem za skupne aplikacije).