Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Danes, 28. septembra, obeležujemo Svetovni dan pravice vedeti

Svetovni dan pravice vedeti (28. september) obeležujemo vse od leta 2002, ko so se različne organizacije civilne družbe iz številnih držav povezale v organizacijo Freedom of Information Advocates Network (FOIAnet).

Transparentnost delovanja javnih oblasti je prvi pogoj za izvrševanje državljanskih pravic, omogoča sodelovanje javnosti pri sprejemanju odločitev in preko nadzorne funkcije zagotavlja enakost obravnave v postopkih ter krepi njihovo strokovnost in učinkovitost. Zavezanost transparentnosti in odprtosti je poudarjena tudi v okviru Strategije razvoja javne uprave 2020, ki jo je vlada sprejela aprila 2015 in v novem Programu Vlade RS za krepitev integritete in transparentnosti 2017-2019, sprejetem junija 2017.

Temeljni zakon na področju odprtega in preglednega delovanja organov je Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). Organi si morajo namreč prizadevati, da dosežejo čim večjo obveščenost javnosti o svojem delovanju. S sistemskega vidika je ravno t. i. proaktivna transparentnost eden najpomembnejših elementov nadzora javnosti nad zakonitostjo delovanja organov javnega sektorja in nad njihovo porabo javnih sredstev.

Ministrstvo za javno upravo (MJU), kot resorno pristojno za področje transparentnosti, dostopa do informacij javnega značaja, javnega naročanja in informacijske družbe izvaja vrsto sistemskih aktivnosti v smeri večje odprtosti delovanja organov širšega javnega sektorja in z namenom zagotavljanje večje učinkovitosti delovanja ter omejevanja korupcijskih tveganj.

Na podlagi noveliranja ZDIJZ je MJU v sodelovanju z Ajpes, Upravo za javna plačila ter drugimi izvedel nekaj pomembnih IT rešitev, ki vsakodnevno zagotavljajo enostaven dostop javnosti do pomembnih informacij o delovanju javnih institucij:

- Register zavezancev za informacije javnega značaja pri Ajpes (RZIJZ), ki trenutno zajema 5.700 subjektov in predstavlja najširši razvid subjektov, ki sodijo v širši javni sektor;
- aplikacija TZIJZ Uprave RS za javna plačila, v kateri so objavljeni vsi podatki o izdatkih proračunskih uporabnikov in podjetij v 100% lasti države oz. občin;
- objava pogodb iz javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev na Portalu javnih naročil ter aplikacija STATIST, kjer so podatki o oddanih javnih naročilih predstavljeni pregledno in omogočajo iskanje po posameznih parametrih;
- Portal plač javnega sektorja, kjer so od avgusta lani objavljeni podatki o izplačilih plač po organih javnega sektorja.

K večji transparentnosti prispevajo tudi aktivnosti v smeri pospešenega odpiranja podatkov sektorja.
MJU je decembra 2016 vzpostavilo Nacionalni portal odprtih podatkov – portal OPSI, ki ponuja opisne informacije o glavnih evidencah in podatkovnih zbirkah, ki jih vodijo javni organi, poleg navedenega, pa omogoča enostavno in prosto uporabo tistih zbirk, ki jih organi objavijo na način odprtih podatkov (open data). Za odprte podatke, ki so objavljeni na portalu, velja pravilo »odprte licence« (edini pogoj ponovne uporabe je navedba vira). Kot pripomoček organom za objavo podatkov je bil junija 2016 pripravljen tudi Priročnik za odpiranje podatkov javnega sektorja, izvedena pa so bila tudi usposabljanja za urednike portala OPSI (trenutno je več kot 120 urednikov portala po različnih državnih organih). Od junija 2017 so na portalu OPSI v odprti obliki (open data) objavljene tudi zbirke dokumentov iz mandata te vlade, za katere ne veljajo posebne omejitve dostopnosti. Od septembra 2017 so na Portalu OPSI objavljene tudi zbirke Statističnega urada RS.

Poleg zakonskih sprememb, potekajo tudi druge aktivnosti v smeri spletnih objav javnih podatkov, predvsem s strani ministrstev, v odprtih in strojno-berljivih formatih.

Ministrstvo za javno upravo prihodnji teden pripravlja že tretji Festival odprtih podatkov javne uprave, ki bo 4. oktobra 2017 v Ljubljani (konferenčna dvorana, Langusova 4), ki ga letos organizira skupaj s Statističnim uradom Republike Slovenije. V okviru festivala poteka več dogodkov. Tako bo MJU tudi letos sodeloval z Univerzo v Ljubljani in Univerzo v Mariboru. Študentje v okviru študijskega programa vsako leto pripravijo seminarske naloge na temo ponovne uporabe podatkov javnega sektorja (analizo, vizualizacijo, aplikacijo), ki jih predstavijo na posebnem dogodku v začetku drugega semestra študijskega leta.