Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KATALOG INŠPEKTORATA ZA JAVNI SEKTOR

 

 

1. Osnovni podatki o katalogu

 

Naziv organa: Inšpektorat za javni sektor

Odgovorna oseba organa: Lidija Apohal Vučković, glavna inšpektorica

Datum prve objave kataloga: 1. 2. 2009

Datum zadnje spremembe: 2. 4. 2019

Katalog je dostopen na spletnem naslovuwww.mju.gov.si         
Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen samo v elektronski verziji na spletnem naslovu.

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

 

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

 

Kratek opis delovnega področja organa:

 

Inšpektorat izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem:

- predpisov in splošnih aktov s področja delovnih razmerij javnih uslužbencev,
- zakona, ki ureja splošni upravni postopek, in drugih zakonov, ki urejajo upravne postopke,
- uredbe, ki ureja upravno poslovanje in
- zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.

 

Organigram organa

 

Seznam notranjih organizacijskih enot Inšpektorata za javni sektor:

 

Sektor za upravno inšpekcijo

Vodja sektorja: mag. Robert Lainšček

Naslov: Tržaška 21, 1000 Ljubljana

T:  01 478 83 27

E: gp.ijs(at)gov.si

 

Sektor za sistem javnih uslužbencev in plačnega sistema

Vodja sektorja: Duša Pokeržnik

Naslov: Tržaška 21, 1000 Ljubljana

T:  01 478 83 66

E: gp.ijs(at)gov.si

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

 

Pristojni osebi:


Tatjana Turnšek, višja svetovalka I

Naslov: Tržaška 21, 1000 Ljubljana

T:  01 478 87 72

E: gp.ijs(at)gov.si

 

Alenka Jarc, višja svetovalka III

Naslov: Tržaška 21, 1000 Ljubljana

T:  01 478 83 84

E: gp.ijs(at)gov.si

 

Zahteva za informacijo javnega značaja (obrazec)

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja organa

 

Seznam zakonov
 

Zakon o splošnem upravnem postopku

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Zakon o javnih uslužbencih

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja

Zakon o prostovoljstvu

 

Podzakonski akti
 

Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih

Uredba o napredovanju uradnikov v nazive

Uredba o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih

Uredba o načinu zagotavljanja plačane pravne pomoči javnim uslužbencem

Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril

Pravilnik o trajanju pripravništva, načinu, poteku in programu usposabljanja pripravnikov

Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov

Pravilnik o določitvi upravnih opravil, ki jih lahko opravljajo strokovno-tehnični javni uslužbenci

Pravilnik o uresničevanju posameznih pravic in obveznosti iz delovnega razmerja načelnikov upravnih enot

Pravilnik o podrobnejših vsebinah in času trajanja obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv

Uredba o upravnem poslovanju

Pravilnik o potrjevanju dokončnosti in pravnomočnosti upravnih aktov

Pravilnik o stroških v upravnem postopku

Pravilnik o določitvi spletnega naslova za elektronsko objavljanje dokumentov po Zakonu o splošnem upravnem postopku

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

 

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov organa

 

Usmeritve in prioritete dela IJS:

Letna poročila o delu:

 

Poročilo o delu inšpektorata za javni sektor za leto 2018

Poročilo o delu Inšpektorata za javni sektor za leto 2017 

Poročilo o delu Inšpektorata za javni sektor za leto 2016 

Poročilo o delu Inšpektorata za javni sektor za leto 2015

Poročilo o delu Inšpektorata za javni sektor za leto 2014

Poročilo o delu Inšpektorata za javni sektor za leto 2013

Poročilo o delu Inšpektorata za javno upravo za leto 2012

 

Poročilo o delu Upravne inšpekcije za leto 2007

Poročilo o delu Upravne inšpekcije za leto 2008

Poročilo o delu Upravne inšpekcije za leto 2009

Poročilo o delu Upravne inšpekcije za leto 2010

Poročilo o delu Upravne inšpekcije za leto 2011

 

Poročilo o delu Inšpekcije za sistem javnih uslužbencev za leto 2007

Poročilo o delu Inšpekcije za sistem javnih uslužbencev za leto 2008

Poročilo o delu Inšpekcije za sistem javnih uslužbencev za leto 2009

Poročilo o delu Inšpekcije za sistem javnih uslužbencev za leto 2010

Poročilo o delu Inšpekcije za sistem javnih uslužbencev za leto 2011

 

Poročilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2018

Poročilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2017

Poročilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2016

Poročilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2015

Poročilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2014

Poročilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2013

Poročilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2012

Poročilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2011

Poročilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2010

Poročilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2009

 

2.e Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

 

Inšpekcijski postopek in ukrepi
 

Inšpektorat za javni sektor izvaja postopek inšpekcijskega nadzora na področju delovnih razmerij javnih uslužbencev in upravnih postopkov.

 

Strokovna pomoč
 

Inšpektorat daje zavezancem strokovno pomoč v zvezi z uresničevanjem zakonov in drugih predpisov iz svoje pristojnosti. Pri svojem delu inšpektorat sodeluje z drugimi inšpekcijami in drugimi državnimi organi.

 

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 

Seznam evidenc:

  • vpisnik za zadeve, v katerih se izda odločba o prekršku (Odl vpisnik).

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

 

Dostop prek spleta:
Katalog je dostopen na spletnem naslovu

 

Fizičen dostop:
Informacije so fizično dostopne v prostorih Inšpektorata za javni sektor na naslovu Tržaška 21, Ljubljana.

 

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami:
Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. V primeru, da želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim na spletni strani ministrstva nudimo možnost pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva. Zaenkrat je na portalu e-upravne zadeve in e-uprava možno izbirati velikost črk, v pripravi pa je izdelava strani, kjer bodo informacije v izključno tekstovni obliki.

Prosilci se lahko zglasijo osebno na inšpektoratu, kjer jim, če ne bo šlo drugače, informacijo na njihovo zahtevo tudi preberemo oz. ustno obrazložimo.

 

4. Stroškovnik:

 

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja - 16., 17. in 18. člen

 

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 

Najpogosteje zahtevane informacije oziroma tematski sklopi: 
Zapisniki o opravljenem inšpekcijskem nadzoru upravnih inšpektorjev.

Zapisniki o opravljenem inšpekcijskem nadzoru inšpektorjev za sistem javnih uslužbencev.

Vpogled v posamezno inšpekcijsko zadevo.