Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KATALOG MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO

Katalog informacij javnega značaja Ministrstva za javno upravo

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 

Naziv organa: Ministrstvo za javno upravo

Odgovorna uradna oseba: Rudi Medved

Datum prve objave kataloga:

Datum zadnje spremembe: 5. 7. 2019

Katalog je dostopen na spletnem naslovu

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Ministrstva za javno upravo.

Naslov: Tržaška cesta 21, SI 1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 478 83 30

Faks: +386 1 478 83 31

Elektronski naslov:gp.mju(at)gov.si

 

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

 

 

2.a ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA

 

 

Kratek opis delovnega področja:

 

 

Na podlagi 34.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16; v nadaljevanju: ZDU-1) Ministrstvo za javno upravo opravlja naloge na področjih javne uprave, sistemskega urejanja organiziranosti in delovanja javnega sektorja, sistema javnih uslužbencev, plačnega sistema v javnem sektorju, javnih naročil, volilne in referendumske zakonodaje, sistemskega urejanja splošnega upravnega postopka, sistemskega urejanja upravnih taks, upravnega poslovanja, upravljanja z informacijsko komunikacijskimi sistemi in zagotavljanja elektronskih storitev javne uprave, zagotavljanja delovanja državnega portala eUprava, varnih predalov, centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis, informacijske družbe, elektronskih komunikacij, dostopa do informacij javnega značaja, delovanja nevladnih organizacij, lokalne samouprave, kakovosti javne uprave, boljše zakonodaje ter odprave administrativnih ovir in naloge na področju sistemskega urejanja ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, centraliziranega ravnanja s stvarnim premoženjem države, načrtovanja in koordiniranja prostorskih potreb organov državne uprave ter drugih nalog na področju ravnanja s stvarnim premoženjem v skladu s predpisi ali aktom vlade.

 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Kabinet ministra
Vodja kabineta: Uršula Majcen
Naslov: Tržaška 21, 1000 Ljubljana
T: 01 478 83 99
E: gp.mju(at)gov.si


Direktorat za javni sektor
Generalni direktor: Peter Pogačar

Naslov: Tržaška 21, 1000 Ljubljana
T: 01 478 16 50

E: gp.mju(at)gov.si

Direktorat za informatiko
Generalni direktor: mag. Mihael Krišelj
Naslov: Tržaška 21, 1000 Ljubljana
T: 01 478 86 51
E: gp.mju(at)gov.si

 

Direktorat za informacijsko družbo

v.d. generalnega direktorja: Marjan Turk

Naslov: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Lokacija: Kotnikova 38, Ljubljana

T: 01 478 47 78

E: gp.mju(at)gov.si

Direktorat za stvarno premoženje
Generalni direktor: Uroš Korošec
Naslov: Tržaška 21, 1000 Ljubljana
T: 01 478 18 01
E:
gp.mju(at)gov.si 

Direktorat za javno naročanje
Generalni direktor: Sašo Matas
Naslov: Tržaška cesta 19a, 1000 Ljubljana
T: 01 478 18 80
E:
gp.mju(at)gov.si

 

Urad za razvoj

Direktorica urada: po pooblastilu Eva Treven

Naslov: Tržaška cesta 19a, 1000 Ljubljana

T: 01 478 83 38

E: gp.mju(at)gov.si

Služba za transparentnost, integriteto in politični sistem
Vodja službe: mag. Mateja Prešern
Naslov: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
T: 01 478 83 38
E:
gp.mju(at)gov.si

Služba za lokalno samoupravo
Vodja službe: dr. Roman Lavtar
Naslov: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
T: 01 478 85 41
E:
gp.mju(at)gov.si

Služba za upravne enote
Vodja službe: mag. Darja Drnovšek
Naslov: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
T: 01 478 18 38
E:
gp.mju(at)gov.si

Služba za nevladne organizacije
Vodja službe: Erika Lenčič Stojanovič
Naslov: Tržaška 21, 1000 Ljubljana
T: 01 478 83 94
E:
gp.mju(at)gov.si

Služba za notranjo revizijo
Vodja službe: mag. Mateja Ipavic Modic
Naslov: Tržaška 21, 1000 Ljubljana
T: 01 478 83 89
E:
gp.mju(at)gov.si

 

Služba za mednarodno sodelovanje in odnose z javnostmi
Vodja službe: dr. Breda Mulec
Naslov: Tržaška 21, 1000 Ljubljana
T: 01 478 86 53
E:
gp.mju(at)gov.si

 

Projektna pisarna
Vodja službe: Eva Treven
Naslov: Tržaška 21, 1000 Ljubljana
T: 01 478 83 38
E:
gp.mju(at)gov.si

Sekretariat
Generalna sekretarka: Nataša Trček
Naslov: Tržaška 21, 1000 Ljubljana
T: 01 478 83 44
E:
gp.mju(at)gov.si

 

Organigram

 

2.b SEZNAM DRUGIH ORGANOV Z DELOVNEGA PODROČJA

 

Seznam vseh drugih organov s področja dela:

 

Inšpektorat za javni sektor (organ v sestavi)
Glavna inšpektorica: Lidija APOHAL VUČKOVIĆ
Naslov: Tržaška 21, 1000 Ljubljana
T: 01 478 83 84
E:
gp.ijs(at)gov.si

 

Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost (organ v sestavi)
v.d. direktorja: dr. Uroš Svete
Naslov: Tržaška 21, 1000 Ljubljana
T: 01 478 47 78
E:
gp.mju(at)gov.si

 

Povezava na Katalog IJS

 

Uradniški svet
Naslov: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
T: 01 478 8345
    01 478 1660
E: gp.mju(at)gov.si

 

Inšpekcijski svet
Predsednik IS: Rudi Medved
Naslov: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
T: 01 478 8399
E: gp.mju(at)gov.si

 

2.c URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Pristojne osebe:

 

Ciril Repnik
Sekretariat, Služba za pravne zadeve
Naslov: Tržaška 21, 1000 Ljubljana
T: 01 478 87 49
E: gp.mju(at)gov.si


mag. Andrej Benkovič
Sekretariat, Služba za pravne zadeve
Naslov: Tržaška 21, 1000 Ljubljana
T: 01 478 78 33
E: gp.mju(at)gov.si

 

Mateja Peterca
Sekretariat, Služba za pravne zadeve
Naslov: Tržaška 21, 1000 Ljubljana
T: 01 478 87 04
E: gp.mju(at)gov.si 

 

Iztok Štucin
Sekretariat, Služba za pravne zadeve
Naslov: Tržaška 21, 1000 Ljubljana
T: 01 478 86 05
E: gp.mju(at)gov.si 


  

2.d SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA (PREKO DRŽAVNEGA, LOKALNEGA OZIROMA EVROPSKEGA REGISTRA PREDPISOV)

 

 

 

Državni predpisi:

 

Veljavni predpisi (PISRS) 

Veljavni predpisi (Ministrstvo za javno upravo)

 

Predpisi EU:

Register predpisov Evropske unije

 

ORGANIZACIJA IN DELOVANJE UPRAVE
 

Zakon o Vladi Republike Slovenije

Zakon o državni upravi
Zakon o prenosu nalog nekaterih vladnih služb na ministrstva
Uredba o organih v sestavi ministrstev
Uredba o izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči
Uredba o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov državne uprave


DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN FUNKCIONARJI
 
 
Zakon o funkcionarjih v državnih organih
Zakon o državnem svetu
Zakon o poslancih
Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela za funkcionarje  


VOLITVE, REFERENDUM, DRŽAVNI SIMBOLI IN ODLIKOVANJA

 
Zakon o volitvah v državni zbor
Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v evropski parlament
Zakon o volitvah predsednika republike
Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
Zakon o lokalnih volitvah
Zakon o volilni in referendumski kampanji
Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi
Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi
Zakon o odlikovanjih Republike Slovenije
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o državljanski pobudi
Pravilnik o vsebini in obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo


SISTEM JAVNIH USLUŽBENCEV


Kodeks ravnanja javnih uslužbencev
Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti

Kolektivna pogodba za javni sektor

Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in nazivov v plačne razrede
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o delavcih v državnih organih
Zakon o inšpekcijskem nadzoru
Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
Uredba o napredovanju uradnikov v nazive
Uredba o delovnem času v organih državne uprave
Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
Uredba o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih
Uredba o načinu zagotavljanja plačane pravne pomoči javnim uslužbencem
Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril
Pravilnik o trajanju pripravništva, načinu, poteku in programu usposabljanja pripravnikov
Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov
Pravilnik o določitvi upravnih opravil, ki jih lahko opravljajo strokovno-tehnični javni uslužbenci
Pravilnik o načinu uresničevanja posameznih pravic in obveznosti iz delovnega razmerja načelnikov upravnih enot
Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja
Pravilnik o službeni izkaznici inšpektorja 
Pravilnik o službeni izkaznici občinskega in medobčinskega inšpektorja
Pravilnik o štipendiranju v organih državne uprave
Pravilnik o podrobnejših vsebinah in času trajanja obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv


PLAČNI SISTEM V JAVNEM SEKTORJU


Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence
Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence
Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini 

Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018
Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017
Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju
Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v javni upravi
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
Pravilnik o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja javne uprave
Sklep o subjektih, za katere velja zakon o sistemu plač v javnem sektorju


SPLOŠNI UPRAVNI POSTOPEK


Zakon o splošnem upravnem postopku 
Uredba o upravnem poslovanju
Uredba o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku
Pravilnik o izvrševanju uredbe o upravnem poslovanju
Pravilnik o vodenju evidence v upravnem postopku
Pravilnik o stroških v upravnem postopku
Pravilnik o potrjevanju dokončnosti in pravnomočnosti upravnih aktov


UPRAVNE TAKSE


Zakon o upravnih taksah
Pravilnik o stroških za fotokopiranje uradnih aktov in listin pri upravnem organu


AGENCIJE IN ZAVODI
 
 
Zakon o javnih agencijah
Zakon o zavodih

 


INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

 


Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev

 

 

DRŽAVNI SIMBOLI
 

 

Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi
Zakon o odlikovanjih Republike Slovenije


NEVLADNE ORGANIZACIJE IN PROSTOVOLJSTVO
 

Zakon o nevladnih organizacijah
Zakon o prostovoljstvu
Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku
Uredba o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo


PREDPISI LOKALNA SAMOUPRAVA
 
 
Zakon o lokalni samoupravi
Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
Zakon o financiranju občin
Zakon o občinskem redarstvu
Zakon o lokalnih volitvah
Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije
Zakon o samoprispevku
Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31.12.1994 opravljali organi občin
Pravilnik o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev
Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev
Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev
Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje
Uredba o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine
Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine
Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin
Pravilnik o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave 
Sklep o merilih in postopku za sestavo delegacij reprezentativnih združenj občin v mednarodnih organizacijah občin in v drugih mednarodnih organizacijah
Sklep o podelitvi statusa mesta naseljem v Republiki Sloveniji
Sklep Državnega zbora Republike Slovenije, katera naselja v Republiki Sloveniji imajo status mesta v skladu s predpisi, veljavnimi v času podelitve

 
SISTEM JAVNEGA NAROČANJA


Zakon o javnem naročanju
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti 
Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju
Uredba o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije
Uredba o informativnem seznamu naročnikov in obveznih informacijah v obvestilih za postopek naročila male vrednosti
Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja
Pravilnik o vrstah in načinu zbiranja podatkov za letno statistično poročilo o oddanih javnih naročilih
Uredba o zelenem javnem naročanju
Uredba o seznamih storitev na področju obrambe in varnosti, o dejavnosti na področjih gradenj, vojaške opreme, občutljive opreme, občutljivih gradenj in občutljivih storitev, o obveznih informacijah v objavah in o zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, ter o medresorski komisiji za izdajo soglasij k naročilom iz 11. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti
Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti ter načinu njihovega zbiranja

 
RAVNANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI


Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

 

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE IN INFORMACIJSKA DRUŽBA


Zakon o elektronskih komunikacijah
Zakon o elektronskem poslovanju na trgu
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu
Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
Zakon o pogojnem dostopu do zaščitenih elektronskih storitev
Zakon o digitalni radiodifuziji

Zakon o informacijski varnosti

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta
Uredba o ukrepih za končne uporabnike invalide
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji
Uredba o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov
Uredba o pravici do omrežnih priključnih točk s prednostjo
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi Direktive 1999/93/ES
Pravilnik o katastru komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture 
Pravilnik o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov
Pravilnik o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili 112
Pravilnik o kategorijah potrošnikov, ki so upravičeni do posebnih cenovnih opcij in paketov
Pravilnik o opremi in vmesnikih za zakonito prestrezanje komunikacij
Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščene osebe Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Pravilnik o podatkih za ugotavljanje višine vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje

Pravilnik o vodenju in vsebini podatkov o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih

 

 

2.e SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV (PREKO DRŽAVNEGA OZIROMA LOKALNEGA REGISTRA PREDPISOV)

 

 

Predlogi predpisov:

 

Predpisi, ki so v pripravi 

Portal E-demokracija

 

2.f SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH

 

Seznam strateških in programskih dokumentov:

 

Pomembni dokumenti (MJU) 

Strategija razvoja javne uprave 2015-2020

Akcijski načrt 2015-2016

Program ukrepov Vlade RS za preprečevanje korupcije za obdobje 2015-2016

European eGovernment Action Plan, European Comission

DAE. Digital Agenda for Europe, European Comission
OECD strateška načela digitalnega upravljanja, OECD

 

2.g SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

 

Vrste postopkov, ki jih vodi MJU: 

 

 

• Priprava normativnih aktov in drugih predpisov v pristojnosti ministrstva (34.a člen ZDU-1)
• Priprava obrazcev internih aktov za potrebe upravnih enot
• Sodelovanje z  ministrstvi pri pripravi predlogov sprememb zakonodaje in ostalih predpisov s posameznih upravnih področjih oz. delovnih področij, ki so zastopana na upravnih enotah
• Odločanje o imenovanju na položaj in za vršilca dolžnosti ter o imenovanju v naziv za načelnike upravnih enot
• Odločanje o izločitvi načelnika po ZUP v upravni zadevi upravne enote

• Vodenje postopka in odločanje v zadevah zahtev za izdajo potrdil ali drugih listin iz uradne evidence o opravljanju strokovnega izpita iz upravnega postopka
• Odločanje v upravni zadevi izdaje dovoljenja za uporabo imena in priimka zgodovinske oz. znamenite osebnosti v firm gospodarske družbe oziroma podjetnika posameznika
• Vodenje in odločanje v postopku ugotavljanja statusa naročnika v skladu z Zakonom o javnem naročanju 

• Vodenje postopka o pritožbi zoper odločbo ministrstva o statusu naročnika v skladu z Zakonom o javnem naročanju

• Vodenje postopka in odločanje o dostopu in ponovni uporabi informacij javnega značaja
• Vodenje in odločanje v upravnih zadevah na prvi stopnji na podlagi Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11 in 16/11 – popr.) 
• Odločanje o podelitvi oziroma odvzemu statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju javne uprave 

• Nadzorni organ in prekrškovni organ po zakonu, ki ureja ustanove
• Postopki v zvezi z odobritvijo članstva V Evropskem združenju za teritorialno sodelovanje
• Ustanovitev zveze občin in združenja občin, njegovo poimenovaje ter status reprezentativnosti
• Izdaja odločbe o možnosti zaračunanja cene za ponovno uporabo informacij javnega značaja (na podlagi šestega odstavka 34.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja)

• Izdaja odločb o pridobitvi in odvzemu dovoljenja za opravljanje postopkov VEM – točk VEM

•Izvajanje nalog nadzornega organa v skladu s 17. členom Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. junija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES
• Izdaja odločb o zagotovitvi javnih sredstev za gradnjo širokopasovnega omrežja na belih lisah v postopku javnega razpisa v zvezi z izvajanjem 11. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US in 81/15)
• Izvajanje nalog nadzornega organa skladno s petim in sedmim odstavkom 190. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US in 81/15) Sveta z dne 23. junija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES
• Izvajanje nalog nadzornega organa skladno s 14. členom Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje

• Prekrškovni organ za obravnavanje kršitev po zakonu, ki ureja vračanje v javno telekomunikacijsko omrežje

• Izdaja odločb o zagotovitvi javnih sredstev za gradnjo širokopasovnega omrežja na belih lisah v postopku javnega razpisa v zvezi z izvajanjem 11. člena Zakona o elektronskih komunikacijah

• Izvajanje nalog nadzornega organa skladno s petim in sedmim odstavkom 190. člena Zakona o elektronskih komunikacijah

 

2.h SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA

2.i SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

 

 

Seznam evidenc:

 

1. Zbirka komentarjev iz aplikacije za opravljanje s komentarji oddanimi preko spletnega mesta STOP birokraciji in Poslovni SOS

2. Posamezniki, ki so oddali pobudo ali predlog preko spletnega mesta STOP birokraciji in sodelujoči v nagradni igri na FB profilu, ki bodo obveščeni o aktivnostih na OAO oz. v povezavi z oddano pobudo

3. Sodelujoči posamezniki v nagradni igri "sestavljanka in spomin" na facebook profilu STOP birokraciji
4. Enotna zbirka ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje
5. Centralna elektronska hramba (CEH) – eVEM
6. Evidenca  točk VEM
7. Evidenca društev v javnem interesu s področja javne uprave
8. Seznam prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom
9. Evidenca podatkov o štipendistih Vlade RS
10. Centralna kadrovska evidenca državne uprave
11. Evidenca internega trga dela v državni upravi
12. Seznam organov vključenih v interni trg dela organov državne uprave in organov, ki so z Vlado RS sklenili dogovor
13. Zbirka letnih kadrovskih poročil za izvajanje politike upravljanja s kadrovskimi viri v organih državne uprave
14. Zbirka podatkov o gibanju števila zaposlenih (fluktuacija) po ministrstvih, organih v sestavi, vladnih službah in upravnih enotah

15. Število zaposlenih v javnem sektorju na podlagi opravljenih ur

16. Število zaposlenih v organih državne uprave od leta 1991 do 2003

17. Število zaposlenih v organih državne uprave po skupnem kadrovskem načrtu od leta 2004, letno

18. Število zaposlenih v organih državne uprave po skupnem kadrovskem načrtu od leta 2004, mesečno
19. Evidenca sprememb skupnega kadrovskega načrta in letnih poročil o uresničevanju SKN organov državne uprave
20. Zbirka letnih poročil o uresničevanju zbirnega kadrovskega načrta oseb javnega prava po 22. Členu ZJU
21. Zbirka letnih poročil o ocenjevanju delovne uspešnosti in napredovanju javnih uslužbencev
22. Seznam proračunskih uporabnikov javnega sektorja, ki niso posredovali podatkov o plačah v sistem ISPAP, po mesecih

23. Zbirka podatkov o številu zaposlenih v javnem sektorju po virih financiranja, podatki o proračunskih uporabnikih, ki niso poročali v ISPAP
24. Evidenca (AVE) udeležencev strokovnih izpitov in preizkusov znanja, seminarjev in tečajev tujih jezikov
25. Evidenca gospodarskih subjektov z negativnimi referencami po javnonaročniški zakonodaji
26. Statist
27. Pregled objavljenih pogodb po oddaji javnega naročila, podelitve koncesije ali izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva
28. Zbirka objavljenih odločitev o oddaji javnega naročila
29. Zbirka obvestil v zvezi izvajanja postopkov oddaje javnih naročil
30. Baza tržnih informacij o cenah različnih skupin blaga in storitev
31. Informativni seznam naročnikov po Zakonu o javnem naročanju
32. Zbirka letnih statističnih poročil o oddanih javnih naročilih
33. Zbirka statističnih podatkov iz letnih poročil o izvajanju ZDIJZ (državni organi in organi lokalnih skupnosti)
34. Centralna evidenca nepremičnin v lasti Republike Slovenije
35. Zanesljivi seznam (o ponudnikih kvalificiranih storitev zaupanja)
36. Zbirka podatkov o imetnikih digitalnih potrdil SIGEN-CA
37. Zbirka podatkov o imetnikih digitalnih potrdil SIGOV-CA
38. Zbirka podatkov o uporabnikih elektronske pošte
39. Zbirka podatkov o uporabnikih storitve SI-PASS
40. Zbirka podatkov o referentih prijavne službe Overitelja na MJU
41. Vsebinska poročila o delu upravnih enot (letna)
42. Poslovna poročila upravnih enot (letna)

43. Portal plač

44. Najvišja izplačila v javnem sektorju, po mesecih

45. Šifrant statusov postopka; EKT2:JEDRO

46. Število udeležencev na programih usposabljanja in strokovnih izpitih Upravne akademije v letih 2011, 2012, 2013 in 2014

47. Seznam praznikov in dela prostih dni v Republiki Sloveniji

48. Povprečne bruto plače po delovnih mestih v javnem sektorju, po mesecih

 

 

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
 
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
 
• Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo informacije javnega značaja: Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Explorer, Mozilla ali Netscape.
• Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo: Tržaška 21, 1000 Ljubljana (zemljevid), uradne ure: od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure, ob sredah tudi od 13. do 15. ure.
• Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk).
• Opis delnega dostopa: v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
 
4. STROŠKOVNIK IZ 17. ČLENA UREDBE O POSREDOVANJU IN PONOVNI UPORABI INFORMACIJ JAVNEGA

ZNAČAJA

Ministrstvo za javno upravo lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

 

5.SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
 
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:
 
• Plače v javnem sektorju
• Področje informatike v državni upravi
• Področje lokalne samouprave
• Področje volitev
• Področje javnih natečajev in izbire kandidatov ter postopki posebnih natečajnih komisij
• Področje interne revizije