Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ARHIV NOVIC

Nazadnje osveženo  6. 3. 2019 

 

 

I. SEJE INŠPEKCIJSKEGA SVETA V LETU 2018:


1. Dopisna seja Inšpekcijskega sveta, ki je potekala med 10.5.2018 in 16.5.2018

 

Člani Inšpekcijskega sveta, predsedniki regijskih koordinacij inšpektorjev in vodje odborov Inšpekcijskega sveta so na dopisni seji glasovali o sprejemu Poročila o delu Inšpekcijskega sveta za leto 2017 in ga tudi sprejeli. Po sprejemu je bila dopisna seja zaključena, Poročilo pa je bilo v skladu z 11. členom Poslovnika Inšpekcijskega sveta poslano Vladi Republike Slovenije v seznanitev (sklep Vlade RS).

 

 

 

II. SEJE INŠPEKCIJSKEGA SVETA V LETU 2017:

 

1. Dopisna seja Inšpekcijskega sveta, ki je potekala med 9.2.2017 in 14.2.2017

 

Člani Inšpekcijskega sveta so na dopisni seji obravnavali vsebino predloga gradiva z naslovom »Strateške usmeritve in prioritete inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2017« ter preglednico skupnih inšpekcijskih nadzorov v letu 2017. 

 

Po zaključku dopisne seje je bilo gradivo predloženo Vladi RS v seznanitev. Vlada RS je sprejela sklep, da se je seznanila s Strateškimi usmeritvami in prioritetami inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2017. Strateške usmeritve in prioritete inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2017 ter preglednica skupnih inšpekcijskih nadzorov v letu 2017


2. Dopisna seja Inšpekcijskega sveta, ki je potekala med 26.5.2017 in 13.6.2017

Člani Inšpekcijskega sveta, predsedniki regijskih koordinacij inšpektorjev in vodje odborov Inšpekcijskega sveta so na dopisni seji najprej obravnavali osnutek besedila Poročila o delu Inšpekcijskega sveta za leto 2016, nato pa so glasovali še o sprejetju končnega besedila Poročila.

 

Po sprejemu Poročila o delu Inšpekcijskega sveta za leto 2016 je bila dopisna seja zaključena, Poročilo pa je bilo v skladu z 11. členom Poslovnika Inšpekcijskega sveta poslano Vladi Republike Slovenije v seznanitev (sklep Vlade RS).

 

  

3. Seja Inšpekcijskega sveta 8.9.2017:

 

V petek, 8. 9. 2017, so se člani Inšpekcijskega sveta, predsedniki regijskih koordinacij inšpektorjev in vodje odborov Inšpekcijskega sveta, sestali v konferenčni dvorani na Langusovi 4 v Ljubljani. Kot gostja je bila na sejo povabljena gospa Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic, ki je predstavila delo Varuha v letu 2016. Za tem je potekala razprava o pravni podlagi pojasnjevalne dolžnosti inšpekcijskih organov, pri kateri je sodelovala tudi direktorica strokovne službe pri Varuhu človekovih pravic, gospa Martina Ocepek.

 

V nadaljevanju seje so udeleženci obravnavali še predlog za organizacijo in izvedbo 1. inšpekcijskih dnevov, postopek imenovanja predsednikov regijskih koordinacij inšpektorjev ter predlagane spremembe Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/14, ZIN). Skladno s predlogom, podanim na seji 15. 12. 2016, da bi na prihodnjih sejah Inšpekcijskega sveta inšpekcijski organi na kratko predstavili način organizacije dela, dobre prakse ter težave in izzive, s katerimi se inšpektorji soočajo, sta se na seji 8. 9. 2017 predstavila Inšpektorat RS za delo in Javna agencija RS za civilno letalstvo.

 

 

 

 4. Dopisna seja Inšpekcijskega sveta, ki je potekala med 11. 12. 2017 in 20. 12. 2017

Člani Inšpekcijskega sveta so na dopisni seji sprejeli čistopis spremenjenega in dopolnjenega Poslovnika Inšpekcijskega sveta (IS). Poslovnik IS z dne 28. 11. 2013 je bilo treba vsebinsko najbolj dopolniti v 9. členu, ki ureja regijske koordinacije inšpektorjev (RKI) kot eno od organizacijskih oblik delovanja IS, in sicer v delu, kjer je urejen postopek imenovanja predsednikov RKI. Ostale spremembe in dopolnitve Poslovnika IS ne pomenijo bistvenih vsebinskih sprememb.

 

Novost je Priloga I, ki je sestavni del Poslovnika IS in v kateri je preglednica vseh RKI v Republiki Sloveniji, upravnih enot, ki spadajo pod posamezno RKI, ter zastopanost inšpekcijskih organov, ki imajo območne enote, v posamezni RKI.

 

Skladno z določbo petega odstavka 11. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 - uradno prečiščeno besedilo in 40/14, ZIN) je bil sprejet čistopis Poslovnika IS skupaj s Prilogo I posredovan še Vladi RS, ki je dne 16. 1. 2018 sprejela sklep, da s Poslovnikom IS soglaša. S tem dnem je prenehal veljati Poslovnik IS z dne 28. 11. 2013 in začel je veljati spremenjen in dopolnjen Poslovnik IS.

 

 

 

III. SEJE INŠPEKCIJSKEGA SVETA V LETU 2016:
 

1. Dopisna seja Inšpekcijskega sveta 10.2.2016 - 12.2.2016

 

 

2. Seja Inšpekcijskega sveta 7.3.2016:

 

Na seji Inšpekcijskega sveta, ki je bila v ponedeljek 7.3.2016, so predstavniki Tržnega inšpektorata RS članom Inšpekcijskega sveta, predsednikom regijskih koordinacij Inšpekcijskega sveta ter vodjem odborov Inšpekcijskega sveta predstavili novo aplikacijo, imanovano "Pameten inšpektor", ki bi v marsičem poenostavila inšpekcijski postopek tako za inšpektorje kot tudi za zavezance.

 

Seja se je nadaljevala s predstavitvijo poglavij poročila o delu Inšpekcijskega sveta za leto 2015 ter njihove bistvene vsebine. Pri zadnji točki dnevnega reda pa je debata tekla o ostalih aktualnih zadevah, kot sta imenovanje vodje Upravne akademije za člana Odbora Inšpekcijskega sveta za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljenje ter organizaranje prestavitve novosti Zakona o javnih uslužbencih za člane Inšpekcijskega sveta.  

 

 

3. Dopisna seja Inšpekcijskega sveta od 11.4.2016 do 15.4.2016

 

 

4. Seja Inšpekcijskega sveta 12.10.2016:
 

V sredo, 12.10.2016 je potekala seja Inšpekcijskega sveta. Pri prvi točki dnevnega reda je bila razprava o problematiki vodenja inšpekcijskih postopkov zoper zavezance, ki opravljajo svojo dejavnost v t.im. fiktivnih poslovnih prostorih. V zvezi s tem je bil sprejet sklep, da bodo člani Inšpekcijskega sveta Ministrstvu za javno upravo posredovali svoje predloge o tem, kako izboljšati trenutno stanje glede težav pri vročanju zastopnikom gospodarskih družb, ki so tujci. Na podlagi prejetih predlogov pa bo Odbor Inšpekcijskega sveta za pravno področje pripravil predlog in gradivo za Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter za Ministrstvo za pravosodje. Sledili sta predstavitev izvajanja Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja ter predstavitev Upravne akademije. Na koncu je predsednik Inšpekcijskega sveta člane Inšpekcijskega sveta pozval, naj na Ministrstvo za javno upravo sporočijo morebitne predloge za spremembo ali dopolnitev zakonodaje, pri čemer naj bodo predlogi čimbolj konkretni.

 

Inšpekcijski svet se bo v letu 2016 sestal še enkrat, in sicer v mesecu decembru, ko bo potekala razprava o pripravi poročila od delu Inšpekcijskega sveta ter o pripravi in uresničevanju strateških usmeritev in prioritet inšpekcijskih organov. 

 

 

5. Seja Inšpekcijskega sveta 15.12.2016:

Inšpekcijski svet se je ponovno sestal v četrtek, 15.12.2016. Prvi del seje je bil namenjen poročanju predsednikov regijskih koordinacij inšpektorjev o delu in dobrih praksah v letu 2016 ter poročanju vodij odborov Inšpekcijskega sveta o delu odborov v letu 2016. Sledili so dogovori glede priprave podatkov in vsebin za pripravo poročila o delu Inšpekcijskega sveta v letu 2016 ter o pripravi podatkov in vsebin za pripravo poročilo o realizaciji strateških usmeritev in prioritet inšpekcijskih organov letu 2016 in o pripravi strateških usmeritev in prioritet dela inšpekcijskih organov za leto 2017. V nadaljevanju seje je bilo predstavljeno še število prijav, ki so v letu 2016 prispele na Ministrstvo za javno upravo oziroma na Inšpekcijski svet in so bile posredovane inšpekcijskim organom v pristojno obravnavanje ter resornim ministrstvom v vednost.

 

 

 

 

IV. SEJE INŠPEKCIJSKEGA SVETA V LETU 2015:  

 

1. Seja Inšpekcijskega sveta 14.4.2015:

 

2. Dopisna seja Inšpekcijskega sveta 23.6.2015 - 3.7.2015

 

 

3. Seja Inšpekcijskega sveta 9.12.2015: