Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INŠPEKTORAT ZA JAVNI SEKTOR - ORGAN V SESTAVI

 
      
 
 
 
 
 
 
 

 

Inšpektorat za javni sektor je organ v sestavi Ministrstva za javno upravo. V njegovi sestavi delujeta dve inšpekciji in sicer:


UPRAVNA INŠPEKCIJA, ki nadzira izvajanje zakonov in drugih predpisov, ki se nanašajo na:


o    vodenje  upravnih postopkov
o    upravno poslovanje ter
o    dostop do informacij javnega značaja.


INŠPEKCIJA ZA SISTEM JAVNIH USLUŽBENCEV, ki nadzira izvajanje zakonov in drugih predpisov, ki se nanašajo na:


o    sistem  javnih uslužbencev in delovna razmerja javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti 
o    ter sistem plač v javnem sektorju, opredeljen v predpisih in kolektivnih pogodbah, ki urejajo plače v javnem sektorju.


Obe inšpekciji predstavljata obliko notranjega upravnega nadzora nad poslovanjem državnih organov in organov lokalnih skupnosti. Nadzorujeta pa tudi izvajanje navedenih predpisov ali nekaterih njihovih določb pri nosilcih javnih pooblastil ter drugih pravnih in fizičnih osebah, kadar odločajo o upravnih zadevah oziroma opravljajo upravne naloge, ter v ostalem javnem sektorju (v javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih in v drugih osebah javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalnih skupnosti).


Inšpektorat izvaja večino nadzorov na podlagi prejetih pobud različnih prijaviteljev. Poleg teh pa izvaja inšpektorat tudi  sistemske nadzore na podlagi ocene inšpektorata, da na določenih področjih nadzora ali v določenih skupinah proračunskih uporabnikov obstaja večje tveganje za kršitve veljavnih predpisov. Pri odločitvah za nadzor inšpektorat upošteva vsakoletne usmeritve in prioritete dela.


Usmeritve in prioritete dela IJS:

Inšpekcijski nadzor izvršujejo inšpektorice oziroma inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Če inšpektor ugotovi nepravilnosti, z zapisnikom odredi ukrepe za njihovo odpravo.

V primeru ugotovljenih nepravilnosti, ki so v materialnem predpisu opredeljene kot prekršek, inšpektor uvede tudi postopek o prekršku.

Kadar ima dejanje uradne ali druge osebe v konkretni nadzorovani zadevi znake kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, ima inšpektor pravico in dolžnost naznaniti kaznivo dejanje ali podati kazensko ovadbo.