Skoči na vsebino

INŠPEKTORAT ZA JAVNI SEKTOR - ORGAN V SESTAVI

 

Inšpektorat za javni sektor je organ v sestavi Ministrstva za javno upravo. V Inšpektoratu so združene Inšpekcija za nadzor izvajanja zakona o javnih uslužbencih in zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Upravna inšpekcija.

 

 

Glavna inšpektorica: Lidija APOHAL VUČKOVIĆ
Naslov: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
T: 01 478 83 84
E: gp.ijs(at)gov.si

 

 

Uradne ure: ponedeljek in sreda od 9. do 11. ure

 

Inšpektorat za javni sektor opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov in splošnih aktov s področja delovnih razmerij javnih uslužbencev ter naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem Zakona o splošnem upravnem postopku in drugih zakonov, ki urejajo upravne postopke, nad izvajanjem Uredbe o upravnem poslovanju in nad izvajanjem Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. 

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

POBUDE ZA INŠPEKCIJSKI NADZOR

 

Pobuda za inšpekcijski nadzor ne pomeni formalne zahteve za uvedbo inšpekcijskega postopka, ampak je le podlaga za morebitno odločitev organa, da uvede postopek po uradni dolžnosti. Pri odločitvi, ali bo nadzor uveden, je odločilna presoja inšpektorja na podlagi okoliščin primera oziroma vsebine pobude.

  

Pobudo za inšpekcijski nadzor lahko posredujete:

  • po elektronski pošti na e-naslov gp.ijs(at)gov.si ali
  • po navadni pošti na naslov Inšpektorat za javni sektor, Tržaška 21, 1000 Ljubljana

 

PRIMERI PRISTOJNOSTI DRUGIH INŠPEKCIJSKIH SLUŽB:

 

USMERITVE IN PRIORITETE DELA IJS:

 

ZAPISNIKI:

 

Posamezni primeri zapisnikov o opravljenih inšpekcijskih nadzorih