Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INŠPEKCIJA ZA SISTEM JAVNIH USLUŽBENCEV

 

 

                                                                                                                                                                   Nazadnje osveženo 1. 6. 2017

Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev nadzira izvajanje: 

 1. Zakona o javnih uslužbencih (ZJU) in na njegovi podlagi izdane podzakonske predpise
 2. Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in na njegovi podlagi izdanih izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca (v delu, kjer se urejajo plače funkcionarjev in javnih uslužbencev)
 3. Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (ZIPRS)

 

ZSPJS ter splošna določbe ZJU (I. – II. poglavje) so dolžni upoštevati državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi, javni zavodi in druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki proračuna, posebni del ZJU (od III. Poglavja dalje) pa državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti. ZIPRS so dolžni upoštevati uporabniki proračuna.
 
Pri nadzoru nad izvajanjem Zakona o javnih uslužbencih (ZJU) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov inšpektorji za sistem javnih uslužbencev ugotavljajo zlasti:

 • skladnost aktov o sistemizaciji z zakonom in podzakonskimi predpisi;
 • skladnost splošnih aktov s področja sistema javnih uslužbencev z zakonom in podzakonskimi predpisi;
 • zakonitost in pravilnost posredovanja podatkov v centralno kadrovsko evidenco in vodenja zbirke dokumentov v zvezi s kadrovsko evidenco;
 • pravočasnost in pravilnost izdajanja posamičnih aktov;
 • zakonitost pogodb o zaposlitvi;
 • skladnost zaposlovanja s kadrovskim načrtom in siceršnjo pravno pravilnost zaposlovanja;
 • vodenje natečajnih postopkov;
 • zakonitost aktov o imenovanju v naziv ali na položaj;
 • vodenje postopkov napredovanja (v višji naziv) in premestitev;
 • vodenje postopkov reorganizacije;
 • vodenje postopkov ugotavljanja nesposobnosti javnih uslužbencev za opravljanje dela;
 • izvajanje programov izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja.


Pri nadzoru nad izvajanjem Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in na njegovi podlagi izdanih izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca (v delu, kjer se urejajo plače funkcionarjev in javnih uslužbencev) inšpektorji za sistem javnih uslužbencev/inšpektorji za plače v javnem sektorju ugotavljajo zlasti:

 • skladnost aktov o sistemizaciji delovnih mest z zakonom, podzakonskimi predpisi in kolektivnimi pogodbami;
 • zakonitost prehoda (prevedbe delovnih mest oziroma nazivov oziroma javnih uslužbencev) v nov plačni sistem;
 • zakonitost izdanih aneksov k pogodbam o zaposlitvi javnih uslužbencev;
 • zakonitost ocenjevanja javnih uslužbencev;
 • zakonitost napredovanja javnih uslužbencev (v plačne razrede);
 • zakonitost izplačila dela plače za delovno uspešnost javnim uslužbencem;
 • zakonitost izplačila dodatkov javnim uslužbencem;
 • pravilnost oblikovanja plačilne liste javnih uslužbencev;
 • zakonitost in pravočasnost posredovanja podatkov v informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov (ISPAP).


Pri nadzoru nad izvajanjem Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (ZIPRS) inšpektorji za sistem javnih uslužbencev ugotavljajo zlasti:

 • kadrovski načrt;
 • zaposlovanje.


OPOZORILO:
Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev prejme tudi precejšnje število pobud v zadevah, za katere ni pristojna in jih zato odstopi drugim inšpekcijam. Najpogosteje gre za: