Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POSTOPEK INŠPEKCIJSKEGA NADZORA

 

 

 

                                                                                                                                                                  Nazadnje osveženo 1. 6. 2017

Inšpekcijski nadzor se uvede po uradni dolžnosti.

 

Nadzor se izvaja kot postopek notranjega nadzora, za katerega velja posebna ureditev. Nadzor namreč ne predstavlja upravnega postopka, ker se v njem ne odloča o pravicah, obveznostih in pravnih koristih, pač pa gre za postopek upravnega nadzora nad izvajanjem določenih predpisov. Za izvajanje nadzora  določbe Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) ne veljajo v celoti, ampak se uporabljajo le določbe od  1. do 20. člena in 24. člen ZIN ter določbe materialnih predpisov, ki urejajo postopek nadzora.

 

Inšpektor ima za izvedbo nadzora naslednja pooblastila:

 • pravico do vstopa v prostore organa,
 • pravico do vpogleda v vso dokumentacijo vključno z:
  • tajnimi podatki,
  • osebnimi podatki,
  • poslovnimi skrivnostmi,
  • davčnimi tajnostmi in
  • drugimi varovanimi podatki.

Inšpektor lahko izvede nadzor neposredno pri organu ali na podlagi predloženih dokumentov organov. Po pregledu dokumentacije napravi osnutek zapisnika o opravljenem inšpekcijskem nadzoru, ki ga posreduje zavezancu, da nanj v določenem roku poda morebitne pripombe. Inšpektor se do pripomb opredeli in izda zapisnik o opravljenem inšpekcijskem nadzoru. Če so bili inšpekcijskemu zavezancu z zapisnikom naloženi ukrepi, je ta dolžan o njihovi izvedbi v določenem roku poslati poročilo inšpektorju. Ko so ukrepi izvedeni, se nadzor zaključi z izdajo zaključnega zapisnika.

 

Na zapisnik upravne inšpekcije ugovor ni možen.Zoper posamezni zapisnik inšpekcije za sistem javnih uslužbencev lahko predstojnik/odgovorna oseba uporabnika proračuna vloži ugovor v roku 8 dni po vročitvi zapisnika o opravljenem inšpekcijskem nadzoru. O ugovoru odloča pristojni minister. Odločitev ministra postane sestavni del zapisnika (v kolikor se ugovor in odločitev ministra nanaša na ZSPJS).

 

V primeru ugotovljenih nepravilnosti, ki so v materialnem predpisu opredeljene kot prekršek, inšpektor uvede tudi postopek o prekršku.

 

Kadar ima dejanje uradne ali druge osebe v konkretni nadzorovani zadevi znake kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, ima inšpektor pravico in dolžnost naznaniti kaznivo dejanje ali podati kazensko ovadbo.

 

UKREPI UPRAVNE INŠPEKCIJE:

 

Ukrepi upravne inšpekcije so namenjeni temu, da na podlagi ugotovljenih kršitev, predstojniku organa predlaga, da pri svojem poslovanju na področju upravnih postopkov ali upravljanju z dokumentarnim gradivom sprejme ustrezne ukrepe, ki bodo pripeljali od izboljšanja stanja oz. odprave nepravilnosti. Rezultat sprejetih ukrepov se praviloma odraža v primerih, ki jih organ obravnava po izvedenem inšpekcijskem nadzoru upravne inšpekcije. Preko tovrstnega načina odrejanja ukrepov upravne inšpekcije za odpravo nepravilnosti se odraža inštruktažna funkcija upravne inšpekcije, kot enega izmed temeljev delovanja te inšpekcije. 

 

Poseganje upravne inšpekcije v tek postopka pred organom je mogoče le izjemoma, če organ v nezaključenem postopku ni opravil svoje procesne dolžnosti. Primer: o vlogi stranke ni bilo odločeno v predpisanem roku, (enako tudi glede ne-izdaje odločbe v predpisanem roku), zato upravna inšpekcija na podlagi takšnih ugotovitev odredi predstojniku, da zagotovi čimprejšnjo odločitev o vloženi vlogi. V nobenem primeru pa  upravna inšpekcija ne more odrediti, kakšna naj bi bila vsebinska odločitev.

 

Če upravni inšpektor ugotovi nepravilnosti, lahko z:

 

      ZAPISNIKOM - odredi ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, kot npr.:

 

      Predstojnikom organov odredi, da se z ugotovitvami seznanijo in v skladu s svojimi pristojnostmi poskrbijo za odpravo nepravilnosti pri:

 • izdelovanju pooblastil na podlagi 28. oziroma 30. člena ZUP,
 • izdelovanju odločb in sklepov (nepravilnosti pri uvodih, izrekih, obrazložitvah, poukih o pravnih sredstvih, načinih vročitvah),
 • izdelovanju vabil v upravnih postopkih,
 • izdelovanju uradnih zaznamkov in zapisnikov v upravnih postopkih,
 • odpravi ugotovljenih kršitev instrukcijskih rokov pri  reševanju zadev,
 • odpravi ugotovljenih kršitev temeljnih načel upravnega postopka,
 • evidentiranju dokumentov in poslovanju z dokumentarnim gradivom v nasprotju s pravilu upravnega poslovanja, kot to določa Uredba o upravnem poslovanju.

      ZAPISNIKOM - predlaga ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, in sicer:

 • uvedbo disciplinskega postopka zoper uradno osebo, ki je z vodenjem ali odločanjem kršila pravila upravnega postopka, ki imajo za posledico očitno prikrajšanje javnega interesa, pravic oziroma pravnih koristi strank, ali druge ponavljajoče se kršitve pravil upravnega postopka, ki niso odpravljene v določenem roku
 • začetek postopka odvzema javnih pooblastil: če nosilec javnega pooblastila ne izvaja javnih pooblastil ali jih izvaja nestrokovno, nevestno ali malomarno

Če upravni inšpektor ugotovi nepravilnosti, lahko nekatere ukrepe odredi z:

 

        ODLOČBO - odredi:

 • da se uradna oseba napoti na ponovno usposabljanje za vodenje in odločanje v upravnem postopku, če so ugotovljene kršitve pravil upravnega postopka, ki imajo za posledico očitno prikrajšanje javnega interesa, pravic oziroma pravnih koristi strank, ali druge ponavljajoče se kršitve pravil upravnega postopka, ki niso odpravljene v določenem roku, da uradna oseba tokoj preneha z vodenjem postopka oziroma odločanjem v upravnih zadevah, če postopek vodi ali v njem odloča oseba, ki ne izpolnjuje pogoje glede izobrazbe in strokovnega izpita iz upravnega postopka.  

UKREPI INŠPEKCIJE ZA SISTEM JAVNIH USLUŽBENCEV:

 

Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev v primeru ugotovljenih nepravilnostih najpogosteje odredi naslednje ukrepe:

 

V primeru inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določil Zakona o javnih uslužbencev in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov, lahko inšpektorji v primeru ugotovljenih nepravilnosti (v skladu s prvim odstavkom 182. člena ZJU) predstojniku z:

      ZAPISNIKOMpredlagajo potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, in sicer:

 • naj sprejme novi akt oziroma spremembe in dopolnitve akta o sistemizaciji delovnih mest / naj v aktu o sistemizaciji delovnih mest pravilno sistemizira delovna mesta /
 • naj pri sprejemu sistemizacije spoštuje veljavne predpise / naj v postopek sprejemanja sistemizacije vključi reprezentativni sindikat v organu / naj sistemizacijo objavi, preden bo začela veljati
 • naj izvede novi postopek reorganizacije / naj v prihodnje dosledno spoštuje predpisan postopek izvedbe reorganizacije / naj v postopek izvedbe reorganizacije vključi reprezentativni sindikat v organu
 • naj poskrbi, da bodo v prihodnje za zasedbo prostih uradniških in strokovno-tehničnih delovnih mest objavljeni samo takšni pogoji, kakor so za posamezno delovno mesto določeni v aktu o sistemizaciji delovnih mest
 • naj v prihodnje poskrbijo za pravilno izvedbo postopka nove zaposlitve
 • naj poskrbi, da bodo na javnem natečaju izbrani le tisti kandidati, ki bodo izpolnjevali natečajne pogoje
 • naj v prihodnje pred izbiro uradnika na javnem natečaju preverijo izpolnjevanje pogojev glede državljanstva Republike Slovenije, nekaznovanosti oziroma preverijo naj verodostojnost diplome
 • naj javnim uslužbencem določijo poskusno delo v individualnih aktih in naj poskrbijo za spremljanje poskusnega dela
 • naj v prihodnje sklenejo pogodbe o zaposlitvi z javnimi uslužbenci le za tista delovna mesta, ki so sistemizirana v aktu o sistemizaciji delovnih mest
 • naj sklenejo pogodbe o zaposlitvi le s tistimi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za delovno mesto
 • naj v prihodnje poskrbijo za pravilno izvedbo izbirnega postopka med prijavljenimi kandidati
 • naj v prihodnje objavijo kot prosta samo tista delovna mesta, ki so sistemizirana v aktu o sistemizaciji delovnih mest
 • naj pravilno izvedejo postopke novih zaposlitev za določen čas – za čas nadomeščanja začasno odsotnega javnega uslužbenca in naj sklenejo pravilne pogodbe o zaposlitvi za določen čas
 • naj v prihodnje javnim uslužbencem pravočasno izdajajo pravilne posamične individualne akte
 • naj v prihodnje v uradniške nazive ne imenujejo javnih uslužbencev, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za določen čas
 • naj v prihodnje javnim uslužbencem ne priznavajo pravic v večjem obsegu kot je določeno z zakonom, podzakonskimi predpisi in kolektivno pogodbo
 • naj v prihodnje natančno preverijo izpolnjevanje pogojev za napredovanje
 • naj v prihodnje pravočasno izvedejo postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje
 • naj v prihodnje preverijo pogoje za položaj še pred imenovanjem uradnika na položaj
 • naj v prihodnje pri sprejemanju načrta izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja ravnajo v skladu z veljavnimi predpisi
 • naj javne uslužbence premestijo na delovna mesta za katera izpolnjujejo pogoje
 • naj javnim uslužbencem v pogodbah o zaposlitvi določijo pogoj in rok za opravo strokovnega izpita oziroma za opravo obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv oziroma naj javne uslužbence pravočasno napotijo na opravo strokovnega izpita, na obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv oziroma na usposabljanje za pridobitev funkcionalnega znanja upravnega vodenja in upravljanja s kadrovskimi viri
 • naj pri izvedbi postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi dosledno upoštevajo veljavne predpise

Če inšpektor v nadzoru ugotovi, da uslužbenec ne izpolnjuje pogojev za delovno mesto oz. pred sklenitvijo pogodbe ni bil izveden predpisan postopek javnega natečaja, čeprav bi moral biti, predlaga razveljavitev pogodbe o zaposlitvi.

 

V primeru inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in na njegovi podlagi izdanih izvršilnih predpisov ter kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca (v delu, kjer se urejajo plače funkcionarjev in javnih uslužbencev) , lahko inšpektorji v primeru ugotovljenih nepravilnosti (v skladu s 43.č členom ZSPJS) predstojniku/odgovorni osebi uporabnika proračuna z:

 

      ZAPISNIKOM - odredijo potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, in sicer:

 da mora določiti oziroma izplačati plačo v skladu z zakonom, predpisom ali drugim aktom, izdanim na njegovi podlagi ali kolektivno pogodbo

 • da mora skleniti pogodbo o zaposlitvi skladno z drugim odstavkom 3. člena tega zakona
 • da mora izročiti pisni predlog aneksa k pogodbi o zaposlitvi v roku iz četrtega odstavka 3. člena tega zakona
 • da mora izročiti aneks k pogodbi o zaposlitvi iz prvega odstavka 3. a člena tega zakona
 • da mora izvesti napredovanje javnega uslužbenca skladno z določbami 16. člena tega zakona
 • da mora določiti obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti skladno z 22. členom tega zakona
 • da mora določiti del plače za delovno uspešnost skladno z 22.a členom tega zakona
 • da mora izročiti pisni predlog aneksa k pogodbi o zaposlitvi iz drugega odstavka 48. člena tega zakona
 • da mora posredovati podatke o plačah v skladu s četrtim odstavkom 38. člena tega zakona
 • da mora obračunati plače v skladu s 40. členom tega zakona
 • da mora izvesti prevedbo plač skladno z določbami 49.a do 49.c člena tega zakona
 • da mora izplačati plačo skladno z določbami šestega in sedmega odstavka 52. člena tega zakona
 • da mora vložiti tožbe zoper delojemalca, če ne pride do soglasja glede vrnitve preveč izplačanega zneska v skladu s tretjim odstavkom 3.a člena
 • da mora izvesti vračilo preveč izplačane plače skladno s postopkom, določenim v tretjem odstavku 3.a člena tega zakona
 • da mora sistemizirati delovno mesto ali naziv, ki ni določen v aktih, ki so podlaga za katalog iz tretjega odstavka 7. člena zakona
 • da mora sistemizirati delovno mesto skladno s četrtim odstavkom 13. člena
 • da mora preveriti najmanj enkrat letno izpolnjevanje pogojev za napredovanje v skladu s 16. členom
 • da mora oceniti javnega uslužbenca oz. mora oceniti javnega uslužbenca, ki je to zahteval v skladu s 17.a členom oziroma imenovati komisijo za preizkus ocene/mora v prihodnje poskrbeti, da bo javni uslužbenec pravočasno ocenjen/mora v prihodnje poskrbeti, da bo javni uslužbenec pravočasno seznanjen z oceno
 • da javnega uslužbenca lahko uvrsti v višji plačni razred brez samo s soglasjem iz drugega odstavka 19. člena
 • da mora v sistemizaciji delovnih mest določiti vse obvezne sestavine, ki so določene v 7. člen ZSPJS

V primeru inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določil Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (ZIPRS), lahko inšpektorji v primeru ugotovljenih nepravilnosti predstojniku/odgovorni osebi uporabnika proračuna z:


      ZAPISNIKOM - predlagajo potrebne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, in sicer:

 • naj pripravi kadrovski načrt tako, da bo število zaposlenih prikazano po virih financiranja
 • naj sprejme kadrovski načrt (kot prilogo finančnega načrta)
 • naj spremlja realizacijo kadrovskega načrta v skladu z metodologijo za spremljanje izvajanja kadrovskega načrta