Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UPRAVNA INŠPEKCIJA

   

 

 

                                                                                                                                                                      Nazadnje osveženo 1. 6. 2017

Upravna inšpekcija je pristojna za nadzor nad izvajanjem naslednjih predpisov, ki jih institucije uporabljajo pri postopanju in odločanju ter njihovem upravnem poslovanju:

 1. Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) in drugih zakonov, ki urejajo upravne postopke,
 2. Uredbe o upravnem poslovanju (UUP) in
 3. Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

ZUP in ZDIJZ so dolžni upoštevati upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava in nosilci javnih pooblastil. UUP so dolžni upoštevati organi državne uprave, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, kadar upravljajo upravne naloge.

 

Pri nadzoru nad izvajanjem Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) in drugih zakonov, ki urejajo upravne postopke  upravni inšpektorji na podlagi pregleda dokumentacije, ki so jo organi prejeli ali izdelali v okviru upravnih postopkov, ugotavlja predvsem:

 • ali so organi, ki odločajo o določeni pravici ali obveznosti za to pristojni,
 • ali uradne osebe, ki vodijo postopek in odločajo v upravnih zadevah, izpolnjujejo pogoje glede strokovne izobrazbe ter imajo za to ustrezna pooblastila,
 • ali uradne osebe spoštujejo temeljna načela upravnega postopanja,
 • kako uslužbenci in uradne osebe postopajo z vlogami,
 • ali uradne osebe pravilno vabijo različne udeležence v postopek,
 • kako uradne osebe sestavljajo zapisnike, odločbe, sklepe,
 • ali uradne osebe pravilno vročajo dokumente,
 • ali uradne osebe rešujejo upravne zadeve v predpisanih rokih,
 • kako uradne osebe presojajo upravičenost plačila stroškov postopka,
 • kako uradne osebe postopajo pri izmenjavi podatkov med organi,
 • kako uradne osebe ravnajo z vloženimi pritožbami,
 • kako uradne osebe postopajo v primeru vloženih izrednih pravnih sredstev zoper že pravnomočne odločitve,
 • ali uradne osebe, kadar je predpisana izvršba, le-to opravijo in
 • kako uradne osebe postopajo v primeru zahtev:
  o za izdajo potrdil,
  o za vpogled v dokumentacijo,
  o za dostop do informacij javnega značaja.

Z vidika spoštovanja predpisov o upravnem poslovanju upravni inšpektorji v zvezi z izvajanjem Uredbe o upravnem poslovanju (UUP) v nadzoru preverjajo zlasti:

 • ali imajo organi ustrezno označene zgradbe in uradne prostore;
 • ali imajo organi objavljen poslovni čas, uradne ure, seznam uradnih oseb, oglasno desko;
 • kako organi zagotavljajo splošne informacije strankam;
 • ali organi odgovarjajo na dopise in obravnavajo pritožbe zoper poslovanje organa v predpisanih rokih;
 • kako uslužbenci poslujejo s prejemno štampiljko;
 • ali in kako uslužbenci evidentirajo prejete dokumente;
 • ali so pravilne oblikovne značilnosti izdelanih dokumentov;
 • ali uradne osebe pravilno odrejajo odpremo dokumentov;
 • kako posamezni uslužbenci evidentirajo (lastne in izhodne) dokumente;
 • kako uradne osebe pridobivajo podatke iz uradnih evidenc;
 • ali uslužbenci uporabljajo predpisan načrt klasifikacijskih znakov;
 • ali imajo organi ustrezno urejeno poslovanje z dokumentarnim gradivom (poslovanje s zbirkami gradiv, arhiv).

 

Pri nadzoru nad izvajanjem Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) upravni inšpektorji preverjajo zlasti:

 • pravilnost vodenja upravnih postopkov, ki so jih organi dolžni voditi na podlagi ZDIJZ
 • ugotavljanja, ali organi pravilno izvajajo ZDIJZ in v primeru ugotovljenih kršitev uvedejo prekrškovni postopek, za dejanja, ki so v ZDIJZ opredeljena kot prekršek.

OPOZORILO:

 

Pri nadzoru nad izvajanjem predpisov, ki urejajo upravne postopke, inšpektorji presojajo pravilnost in zakonitost vodenja postopka, niso pa pristojni za presojo pravilnosti vsebinskih odločitev organov na podlagi materialnih predpisov.

 

Naj navedemo nekaj primerov:

 

Pobuda za uvedbo nadzora: » Na Center za socialno delo sem vložila pritožbo septembra 2016, do februarja 2017 o pritožbi še ni bilo odločeno.

Nadzor uprave inšpekcije uveden: DA, ker gre za preverjanje, kako je center za socialno delo postopal s prejeto pritožbo oziroma posledično lahko tudi za ugotavljanje morebitne kršite roka za odločanje o pritožbi s strani drugostopenjskega organa (v tem primeru - Ministrstva za delo družino in socialne zadeve).

 

Pobuda za uvedbo nadzora: »Upravna enota bi morala zavrniti zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja, ker gradnja ni v skladu z občinskim odlokom. Ta predpisuje, da mora biti objekt oddaljen 3 m od sosednje parcele, upravna enota pa v projektu tega ni preverila in izdala gradbeno dovoljenje z manjšim odmikom.«

Nadzor upravne inšpekcije uveden: NE, ker gre za presojo odločitve upravne enote, ki je temeljila na vsebini predpisa, ne na njegovih postopkovnih določbah.

 

Pobuda za uvedbo nadzora: »Pooblaščena oseba agencije nam je izdala odločbo o prepovedi...., pred tem pa nas sploh ni seznanila o ugotovitvah, saj menim, da so ugotovitve agencije napačne«.

Nadzor upravne inšpekcije uveden: DA, lahko gre za kršitev načela zaslišanja stranke in procesnih določb Zakona o inšpekcijskem nadzoru.

 

Pobuda za uvedbo nadzora: »Geodetska uprava nas v zvezi z vodenjem postopka za namestitev hišne številke kot lastnike stanovanj ni vključila v postopek, saj pri namestitvi hišne številke nismo sodelovali oziroma nismo bili prisotni na kraju samem, medtem ko se je uradna oseba prosto gibala na našem zemljišču, ta objekt ima sedaj dve hišni številki...«

Nadzor upravne inšpekcije uveden: NE, namestitev hišne številke ni upravni postopek.

 

Pobuda za uvedbo nadzora: »Kupil sem stanovanje v večstanovanjski stavbi, za katerega ni bilo v času nakupa v Zemljiški knjigi zavedene nobene prepovedi (zaznambe). Sedaj se ugotavlja, da sem kupil črno gradnjo, saj naj bi bila že takrat za ta objekt izdana inšpekcijska odločba o nelegalni gradnji.«

Nadzor upravne inšpekcije uveden: DA, lahko gre za kršitve postopkovnih določb zakona o graditvi objektov, ki določa, kako mora ravnati gradbeni inšpektor, ko izda odločbo za nelegalno gradnjo.

 

Pobuda za uvedbo nadzora: »Inšpektor inšpektorata za …. me kot prijavitelja ni vključil v postopek nadzora, zato menim, da mi je kršil pravice, ki jih imam kot stranka v postopku, saj bi moral po uradni dolžnosti paziti, kdo so stranke v postopku.«

Nadzor upravne inšpekcije uveden: NE, ker so stranke v vseh inšpekcijskih postopkih zgolj zavezanci in ne prijavitelji, RAZEN v primeru, ko prijavitelj zahteva vstop v postopek (poda pisno vlogo ali to zahteva ustno na zapisnik), mora inšpektor o zahtevi odločiti. Če o zahtevi ni odločil, se upravni inšpekcijski nadzor lahko uvede.