Skoči na vsebino

PARTNERSTVO ZA SPREMEMBE

 

 Uradna spletna stran Partnerstva za spremembe

PETI KROG PARTNERSTVA ZA SPREMEMBE

 

 

Znanih je 5 superfinalistov - uvodni dogodek v 5. krog PZS bo 23. oktobra 2018

 

Imamo pet superfinalistov, pet izzivov, ki se bodo predstavili na uvodnem dogodku 5. kroga Partnerstva za spremembe:

 

"Učitelj sem/Učiteljica sem!",

"Povečanje dosega (uporabe) e-storitev javne uprave",

"Vzpostavitev učinkovitega sistema podjetniške dejavnosti pomoči na domu",

"Izpisovanje zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja – preprosta naloga, ki jo zmore vsak" in

"Vse za mlade na enem mestu - promocija novega portala www.mlad.si".

 

Glas za svojega favorita oddajte TUKAJ

 

 

 

Spletno glasovanje bo odprto do ponedeljka, 22. oktobra 2018, do 22. ure, predstavlja pa 1/3 ocene končne izbire.

Drugo 1/3 bo vreden glas komisije na uvodnem dogodku in še 1/3 glas udeležencev na dogodku.

 

Komisija "navdiha za partnerstvo" (Rudi Medved, minister za javno upravo, Nevenka Kržan, predsednica AmCham Slovenija in senior partnerka KPMG, Saša Mrak, izvršna direktorica Združenja Manager, Edita Krajnović, direktorica Mediade in pobudnica projekta »Inženirke in inženirji bomo!«, predstavnik oz. predstavnica Snežne kepe 2.0) je izmed 13 izzivov, ki so prispeli na razpis 5. kroga PZS, izbrala pet izzivov, ki se bodo predstavili na uvodnem dogodku, ki bo v torek, 23. oktobra 2018, ob 10. uri v Centru inovativnega podjetništva (NLB CIP). Tam bomo skupaj izbrali tri izzive, ki jih bomo reševali v 5. krogu Partnerstva za spremembe, ki smo ga poimenovali "Povezani za akcijo".

 

Kratka predstavitev izbranih izzivov:

 

UČITELJ SEM/UČITELJICA SEM! PRIMERI DOBRIH PRAKS UČITELJEV V OSNOVNIH ŠOLAH (Komisija za prihodnost dela in izobraževanja, AmCham Slovenija)

Slovenski izobraževalni sistem je pripomogel k razvoju nekaterih izjemnih posameznikov, ki so prepoznani v svetu in spreminjajo svet na bolje, in je v svetovnem merilu prepoznan kot dober, a se zdi, da ni v koraku s časom in ima v Sloveniji pogosto negativen sloves. Z vsakim letom je deležen ostrejših kritik in pozivov k spremembam. Kako prekiniti ta začarani krog in izboljšati obstoječi šolski sistem? Na splošno velja prepričanje, da je rešitev v drugačnem učnem načrtu in se posledično največ energije posveča temu deležniku, komisija pa ključ do spremembe šolskega sistema vidi v človeku, v opolnomočenju ravnateljev in učiteljev. Skozi razpis bi našli tiste učitelje, ki s svojim delom in rezultati izstopajo, so vzor pedagoškemu poklicu in svoje poslanstvo jemljejo resno in odgovorno. Nagradili bi jih in jih izpostavili, kot ambasadorji učiteljskega poklica pa bi za učiteljski poklic ponovno navdušili obstoječe učitelje. Želeli bi vzpostaviti sistem mentorstva med učitelji in partnerstva med učitelji in šolami – izmenjave dobrih praks.

 

POVEČANJE DOSEGA (UPORABE) E-STORITEV JAVNE UPRAVE (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, AJPES)

Institucije javne uprave ponujajo številne elektronske storitve tako državljanom kot tudi poslovnim subjektom, ki pa zaradi pomanjkljive seznanjenosti splošne javnosti o digitalnih orodjih in storitvah večinoma niso izkoriščene v obsegu, načrtovanem pri njihovem snovanju. Informacije o elektronskih storitvah in možnostih njihove uporabe pogosto niso dovolj izpostavljene (lahko dostopne) in predstavljene na uporabniku razumljiv in prijazen način, končni uporabniki pa niso dovolj seznanjeni z možnostmi in orodji elektronskega poslovanja. Večja uporaba elektronskih storitev bi prinesla pozitivne učinke tako za uporabnike kot tudi za oblastne organe, tudi institucije javne uprave pa bi lahko optimizirale svoje procese preko uporabe že obstoječih servisov drugih institucij. Elektronske storitve javne uprave so uporabniku prijazne, dostopne preko enotne vstopne točke, neodvisne od platforme in varne za uporabo, večina enostavnih upravnih postopkov z državljani in podjetji pa bi lahko potekala elektronsko, z uporabo digitalnih orodij.

 

VZPOSTAVITEV UČINKOVITEGA SISTEMA PODJETNIŠKE DEJAVNOSTI POMOČI NA DOMU (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)

Pomoč na domu kot socialna oskrba je socialnovarstvena storitev, ki se izvaja na domu uporabnika. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu. Razpis za podelitev koncesije objavi občina, sicer je mogoče to storitev opravljati tudi zunaj mreže javne službe, in sicer na podlagi dovoljenja za delo, ki ga izda MDDSZ. Socialni servis obsega pomoč pri hišnih in drugih opravilih v primeru otrokovega rojstva, bolezni, v primeru nesreč ter v drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje. Vendar socialni servis ne sodi v javno službo. Zakon med drugim določa, da lahko socialno-varstvene storitve opravlja zasebnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje: ima ustrezno strokovno izobrazbo, ima opravljen strokovni izpit in je pridobil mnenje socialne zbornice. V okviru partnerstva pa želimo pomoč pri definiciji ključnih postopkov v okviru MDDSZ za vzpostavitev učinkovite (deregulirane) podjetniške dejavnosti pomoči na domu, ki bo omogočila uporabo teh storitev starejšim (koncesirano preko občin) in ostalim, ki potrebujejo začasne oblike zasebne pomoči. Torej hkrati sprostiti regulirano dejavnost, vendar ohraniti določeno stopnjo zaščite ranljivejših državljanov, predvsem v smislu strokovnosti storitev. S tem se bo povečala kakovost življenja državljanov, ki potrebujejo pomoč, ter hkrati zboljšalo in odprlo podjetniško okolje.

 

IZPISOVANJE ZAHTEVE ZA IZDAJO GRADBENEGA DOVOLJENJA – PREPROSTA NALOGA, KI JO ZMORE VSAK (Upravna enota Šmarje pri Jelšah)

Zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja je obrazec, ki je nepregleden in zahteva vpisovanje veliko nepotrebnih podatkov. Najbolj nejasni so podatki o pridobljenih mnenjih in soglasjih, ki so pogosto že del projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje, ki je priloga zahtevka. Hkrati postane zahtevek del gradbenega dovoljenja, zato se morata zahtevek in gradbeno dovoljenje popolnoma ujemati v navajanju podatkov. To pomeni, da morajo investitorji v primeru naknadno pridobljenih mnenj in soglasij zahtevek dopolnjevati. Na upravni enoti si želijo, da bi bil zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja preprost, da bi ga brez težav izpolnila vsaka neuka stranka. Vseboval bi le podatke, ki so potrebni za vložitev vloge, ostali podatki, potrebni za izdajo gradbenega dovoljenja, pa so tako razvidni iz projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje. Zahtevek bi vseboval le podatke o investitorju, vrsti gradnje in podatke o lokaciji gradnje.

 

VSE ZA MLADE NA ENEM MESTU - PROMOCIJA NOVEGA PORTALA WWW.MLADI.SI(MIZŠ, Urad RS za mladino)

URSM je v okviru vladnega projekta 'Vem' za mlade vzpostavil portal mlad.si, ki pokriva vse informacije za mlade na enem mestu. Portal nudi koristne, kvalitetne, pravočasne in mladim prilagojene informacije in mlade usmerja v storitve e-Uprave, kjer lahko različne postopke od vpisa do urejanja prevozov, bivanja in zaposlitev opravijo na njim najbližji način - preko spleta. Poleg koristnih informacij so na portalu novice iz sveta zabave, dogodkov ali možnosti sodelovanja v kateri od mladinskih organizacij. Izziv, pred katerim so se znašli, je stopnja prepoznavnosti in uporabnosti portala, ki kljub do sedaj izvedenim aktivnostim še ni dovolj visoka. Težava je, ker mladi v Sloveniji v zadostni meri še ne vedo, da obstaja portal z vsebinami, ki so za njih zanimive, koristne in uporabne. V reševanje izziva bi zato radi pritegnili organizacije, ki lahko preko svojih komunikacijskih kanalov pripomorejo k doseganju mladih, cilj pa je doseči večjo promocijo portala.

 

________________________________


Partnerstvo za spremembe je skozi čas razširilo svoje delovanje, vključilo različne akterje v družbi in postalo inovativna nacionalna platforma sodelovanja. Z reševanjem treh različnih izzivov smo v preteklem letu že vplivali na večjo kakovost življenja oziroma boljše poslovno okolje v Sloveniji.

 

Ker se zavedamo, da izzivov nikoli ne manjka, v sodelovanju z AmCham Slovenija nadaljujemo s programom Partnerstvo za spremembe  in v 5. krogu odpiramo nov natečaj za reševanje izzivov Povezani za akcijo.

 

Sodeluje lahko vsaka organizacija (gospodarska združenja, občine, nevladne organizacije, javni zavodi, zasebni zavodi, ustanove, organi javne uprave, izobraževalne in znanstvene inštitucije, in ostali), kjer zaposleni verjamejo v vrednote drzna odgovornost, igriva inovativnost in partnersko sodelovanje ter si želijo spreminjati družbeno in poslovno okolje na bolje.

 

Postanite partnerji za spremembe in do 10. oktobra prijavite izziv, katerega rešitev bi povečala kakovost življenja in izboljšala poslovno okolje!

 

Natečaj

 

Prijavnica

 

 

 

ČETRTI KROG PARTNERSTVA ZA SPREMEMBE

 

Premikamo meje, rušimo stereotipe in ustvarjamo pozitivne zgodbe - zaključni dogodek 4. kroga PZS

 

V juniju smo v City teatru obeležili že 4. Zaključni dogodek Partnerstva za spremembe »Skupaj rešujemo izzive«, ki je program inovativnega sodelovanja med zaposlenimi v slovenskem javnem in zasebnem sektorju.

 

Ob podpori predsednika vlade so bila v 4. krogu vrata odprta za širšo javnost, k sodelovanju smo povabili vse organizacije, ki verjamejo v partnersko sodelovanje in si želijo v takem duhu spreminjati družbeno in poslovno okolje na bolje. Uresničili smo našo vizijo in postali nacionalna platforma sodelovanja.


Predstavili so se nam 3 izzivi in nam povedali, kaj so v zadnjih osmih mesecih počeli in dosegli:


1.    Prvi izziv je bil "Talenti v gospodarstvu – kdo so, kako jih razvijati, privabiti in obdržati v slovenskem poslovnem okolju?", ki ga je prijavila Snežna kepa - središče optimizma. Definirala je talente v gospodarstvu, ki jim je potrebno dati priznanje in možnost za razvoj, kdo talenti sploh so in kaj potrebujejo za svojo realizacijo, iskali so rešitve, kako talentom omogočiti ustrezno okolje za delo v Sloveniji in jih obdržati doma, ter kako jih privabiti nazaj v Slovenijo. Oblikovali so prototip države, spodbudne za talente.


2.    Drugi izziv je bil izziv Združenja Manager "Slovenija 4.0: Očistimo Slovenijo papirnatih računov!". Ker lahko šole na letni ravni s prehodom na e-račune prihranijo do 30.000 EUR, Združenje Manager s svojim izzivom najprej naslovilo tako šole in vrtce kot starše in jih spodbujalo k uporabi elektronskega načina plačila. Več o tem: https://vsakeracunsteje.si/.   

 

3.    Tretji pa "Slovenija, zelena referenčna država v digitalni Evropi: kako s to ambicijo navdušiti 300.000 Slovencev?", izziv, ki so ga prijavili "Inženirke in inženirji bomo". Sporočilo, da smo Slovenci narod inženirjev in inovatorjev, je doseglo pol milijona ljudi s KVIZUM-om: www.talentismo.si. Si upate? Preizkusite se.


Tudi letos so potekale izmenjave. Skupaj se je izmenjalo kar 52 zaposlenih, kar je največ doslej! Z izmenjavami se je krepilo sodelovanje, zaupanje, izmenjali smo številne dobre izkušnje in ideje, s tem pa znova dokazali, da želimo in zmoremo preseči stereotipe in dosegati spremembe na bolje.


V programu je v 4. krogu sodelovalo že 14 organov javne uprave (7 ministrstev, 2 vladni službi in 5 upravnih enot) z 39 zaposlenimi ter 39 podjetij s 13 zaposlenimi.

»Gremo v 5. krog.« Se vidimo jeseni!

 

 

 

 

Izmenjave med zaposlenimi 2018 - izmenjalo se bo kar 52 zaposlenih!

 

Začenjamo z enim najbolje sprejetih dogodkov v okviru programa Partnerstvo za spremembe: izmenjavam med zaposlenimi. Zaposleni iz javne uprave in iz podjetij bodo ponovno zamenjali delovna mesta, iskali dobre prakse, ki bi jih lahko prenesli v svoje delovno okolje, nabirali nove izkušnje, širili obzorja, vpogledali v način dela "na drugi strani", s tem pa prispevali k razbijanju stereotipov. Veseli smo, da zanimanje za izmenjave iz leta v leto narašča, nabor vključenih organov in podjetij pa se veča.

 

Izmenjave so se začele v ponedeljek, 9. aprila 2018 in praviloma trajajo ves teden.
V izmenjavah sodeluje 14 organov javne uprave (7 ministrstev, 2 vladni službi, 5 UE) z 39 zaposlenimi ter 39 podjetij s 13 zaposlenimi. Skupaj se bo izmenjalo kar 52 zaposlenih!

 

 

Kako dobro poznamo slovenske dosežke in inovacije? Pred vami je Slovenski kvIZUM


V oktobru 2017 smo na uvodnem dogodku 4. kroga Partnerstva za spremembe s pomočjo občinstva in spletnega glasovanja izbrali 3 izzive, ki jih bodo avtorji skušali uresničiti do pomladi:
- Talenti v gospodarstvu – kdo so, kako jih razvijati, privabiti in obdržati v slovenskem poslovnem okolju?
- Slovenija 4.0: Očistimo Slovenijo papirnatih računov!
- Slovenija, zelena referenčna država v digitalni Evropi: kako s to ambicijo navdušiti 300.000 Slovencev?


Pred vami je prvi rezultat izziva Slovenija, zelena referenčna država v digitalni Evropi, ki so ga prijavili »Inženirke in inženirji bomo« digitalni kviz Slovenski kvIZUM.

 

S kvizomimajo ustvarjalci ambicijo krepiti samozavest Slovencev kot naroda inovatorjev ter utrditi prepoznavnost Slovenije, zelene referenčne države v digitalni Evropi, je na spletni strani www.talentismo.si zaživel ob 125. obletnici smrti Jožefa Stefana.

 

»V nizu petih vprašanj, ki se ob ponovnem reševanju vsakokrat zamenjajo, kviz s ponujenimi odgovori na poljuden in humoren način osvešča o dosežkih slovenskih podjetij, inovatorjev in ostalih slovenskih pionirjev na posameznih področjih.« (STA)

 

Vabljeni, da se v kvizu preizkusite tudi vi!
 

 

Znani trije izzivi 4. kroga PZS


Prepoznati in obdržati talente v gospodarstvu, očistiti Slovenijo papirnatih računov in z ambicijo »Slovenija, zelena referenčna država v digitalni Evropi« navdušiti 300 tisoč Slovencev so trije izzivi, ki so bili izglasovani na današnjem uvodnem dogodku 4. kroga Partnerstvo za spremembe.

Več o dogajanju na uvodnem dogodku v 4. krog Partnerstva za spremembe.

 

 

Imamo pet superfinalistov! Glasovanje na FB se je že začelo.

 

- Pretres(imo) novic(e) - Društvo novinarjev Slovenije;
- Slovenija 4.0: Očistimo Slovenijo papirnatih računov! (prehod v brezpapirno in brezgotovinsko družbo) - Združenje Manager;
- Slovenija, zelena referenčna država v digitalni Evropi: kako s to ambicijo navdušiti 300.000 Slovencev? - Mediade d.o.o. (koordinator projekta Inženirke in inženirji bomo!);
- Spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti z vrednotami v osnovnih šolah – v smislu celovitega koncepta delavnic - Vesna Križ Purič (MJU);
- Talenti v gospodarstvu – kdo so, kako jih razvijati, privabiti in obdržati v slovenskem poslovnem okolju? - Snežna kepa - središče optimizma (AmCham Young Leaders Club).

Na uvodnem dogodku 4. kroga Partnerstva za spremembe, ki bo 13. oktobra 2017, ob 8.30 uri,
v IBM Innovation Centru v Ljubljani, bomo s pomočjo (1) komisije, (2) glasovanja občinstva in (3) glasovanja na Facebooku (ki je že odprto) skupaj izbrali tri izzive, ki jih bomo v okviru Partnerstva za spremembe reševali do junija.

 

Podrobnejši opisi izzivov.

 

 

Kar 31 prijav na razpis za sodelovanje v 4. krogu Parnterstva za spremembe!


Z veseljem sporočamo, da smo na razpis 4. kroga Partnerstva za spremembe prejeli kar 31 prijav in tako resnično postali inovativna platforma sodelovanja, ki spodbuja odgovornost, inovativnost in sodelovanje s ciljem spreminjanja družbenega in poslovnega okolja na boljše.
 
Gospodarske organizacije, društva, javni in zasebni zavodi, nevladne organizacije, ministrstva in občine so prepoznali priložnost, ki jo nudi Partnerstvo za spremembe, in prijavili 31 izzivov, katerih rešitev bo povečala kakovost življenja in izboljšala poslovno okolje v Sloveniji.

Ob uradnem začetku 4. kroga Partnerstva za spremembe 13. oktobra 2017 bomo s pomočjo komisije in glasovanja skupaj izbrali tri izzive, ki jih bomo v okviru Partnerstva za spremembe reševali do junija.

 

 

ZAČENJA SE 4. KROG PARTNERSTVA ZA SPREMEMBE - Sodelujete lahko vsi, prijavite izziv in se podajte na pot sodelovanja!

 

V 4. krogu Partnerstvo za spremembe širi svoje delovanje in odpira vrata za vse, ki prepoznavajo pomen odgovornosti, inovativnosti in sodelovanja. Želi si vključiti kar čim več akterjev v družbi in tako postaja inovativna platforma sodelovanja. Partnerstvo za spremembe zdaj išče najrazličnejše izzive, katerih rešitev bi povečala kakovost življenja in izboljšala poslovno okolje v Sloveniji.

 

Sodeluje lahko vsaka organizacija (gospodarska združenja, občine, nevladne organizacije, javni zavodi, zasebni zavodi, ustanove, organi javne uprave, izobraževalne in znanstvene inštitucije, …), ki verjame v vrednote drzna odgovornost, igriva inovativnost in partnersko sodelovanje, in ki želi v sodelovanju spreminjati družbeno in poslovno okolje na bolje.

 

 obrazložitev + PRIJAVNICA (čas za prijavo: do 3. oktobra 2017!)

 

 

TRETJI KROG PARTNERSTVA ZA SPREMEMBE

 

 

Uspešen zaključek tretjega kroga Partnerstva za spremembe

Z zaključnim dogodkom, ki je v Mestnem gledališču ljubljanskem potekal 16. junija 2017, se je končal že tretji krog Partnerstva za spremembe, ki je nastal v sodelovanju med AmCham Slovenija in Ministrstvom za javno upravo. Pokazali smo, kako zaposleni v javni upravi in zasebnem sektorju skupaj in srčno premikajo meje, rušijo stereotipe in ustvarjajo pozitivne zgodbe. Prepričali smo se, da je prihodnost v sodelovanju, da je na izzive mogoče poiskati rešitve in jih udejaniti v praksi, če le obstajata volja in pripravljenost na delo za skupno dobro. Partnerstva in zaupanje dajejo odlične rešitve za vse nas, sodelovanje med javno upravo in gospodarstvom na nov, drugačen in inovativen način pa deluje.

 

Več o dogajanju na zaključnem dogodku ... "Partnerstvo za spremembe je partnerstvo za pravo prihodnost, za zaupanje, povezovanje in preseganje meja v naši miselnosti."

 

 

 

Zaključuje se tretji krog PZS

 

Intenzivno tečejo dogovarjanja za tradicionalne izmenjave zaposlenih med podjetji in javno upravo. Kakšne izkušnje bodo pridobili letos, kakšna so njihova pričakovanja, kakšna je njihova predstava o svetu "na drugi strani"? Izmenjave bodo potekale v drugem tednu junija - med 5. in 9. majem 2017).

 

Snujemo in pripravljamo tudi zaključni dogodek tretjega kroga, ki bo 16. junija 2017 v Mestnem gledališču Ljubljanskem, in bo tudi letos pester in zanimiv, interaktiven... bo skupinam uspelo uresničiti ideje, ki so jih zasnovale v drugem krogu?

 

 

Tretji krog PZS se preveša v drugo polovico - vzpostavljamo mentorstvo, vloge mentorjev prevzemajo tudi člani vlade

 

 

Dogajanje je pestro, potekajo delavnice, sodelujoči v programu zavzeto iščejo načine in poti, kako bi implementirali svoje ideje, ki so jih zasnovali v drugem krogu PZS, minuli konec tedna pa smo pilotno (za eno leto) vzpostavili tudi mentorstvo v državni upravi. Oblikovali smo kar 32 mentorskih parov, kar je izjemno, saj to dokazuje, da nam je zaposlenim še kako pomembno, da svoje delo še izboljšamo, s tem pa izboljšamo tudi storitve, ki jih ponujamo državljanom.

 

Jutri spoznavni dan za mentorske pare, v katerih sodelujejo tudi predsednik vlade in ministri!

 

V tokratni krog Partnerstva za spremembe je vključenih 6 ministrstev, 30 domačih in mednarodnih podjetij, s skupaj 80 sodelujočimi.

 

 

 

Vstopili smo v 3. krog Partnerstva za spremembe (2016/17)

 

 

V torek, 27. septembra 2016, smo se partnerji v spremembah po poletnem predahu ponovno srečali na uvodnem dogodku v 3. krog PZS.

 

Sodelovanje in izmenjave med zaposlenimi se nadaljujejo, vsako leto nas je več! Pridružili so se nam novi partnerji tako iz gospodarstva kot iz javne uprave.

 

V 2. krogu smo poiskali rešitve na zastavljene izzive, zdaj bomo skupaj šli na pot implementacije. Čas je, da rešitve zaživijo!

 

DRUGI KROG PARTNERSTVA ZA SPREMEMBE

 

 

 

 ZAKLJUČIL SE JE 2. KROG PARTNERSTVA ZA SPREMEMBE

 

»To je eden najbolj inovativnih in perspektivnih projektov, ki jih gospodarstvo in vlada peljeta skupaj. Partnerstvo za spremembe je partnerstvo za pravo prihodnost.«
S temi besedami je priznanje sodelujočim na obeh straneh, v gospodarstvu in javni upravi, na zaključnem dogodku drugega kroga Partnerstva za spremembe izrazil častni gost dogodka, predsednik Vlade RS, dr. Miro Cerar. Z današnjim dogodkom v SiTi Teatru v Ljubljani se je s tem končal drugi krog Partnerstva za spremembe, ki je poleg izmenjav idej in izkušenj med zaposlenimi v podjetjih in ministrstvih prinesel tudi inovativne rešitve 5 izbranih izzivov.

Tako neposredno sodelujoči kot opazovalci so nad programom navdušeni, zato se po uspešno izpeljanem pilotnem projektu v lanskem letu in nadgrajenem programu v letošnji sezoni, programu Partnerstvo za spremembe, ki je nastal v sodelovanju med AmCham Slovenija in Ministrstvom za javno upravo, obeta že tretji krog. Udeleženci so na interaktivnih delavnicah tekom leta reševali konkretne izzive v javni upravi in gospodarstvu, v preteklem tednu pa so zamenjali delovno okolje in odšli na 5-dnevne izmenjave. Na današnjem zaključnem dogodku je pet skupin predstavilo svoje rešitve izzivov.

 

Več o dogajanju na zaključnem dogodku PZS 2016

 

 

 

SKUPAJ Z GOSPODARSTVOM RUŠIMO STEREOTIPE O JAVNI UPRAVI

 

Po izjemno uspešnem, odmevnem in splošno pozitivno sprejetim pilotnim projektom Partnerstvo za spremembe, v okviru katerega smo v lanskem letu izvedli tedensko izmenjavo uslužbencev Ministrstva za javno upravo in petnajstimi podjetji, projekt v nekoliko nadgrajeni različici poteka tudi letos. Ekipa tistih, ki so se lani opogumili stopiti "na drugo stran", se je letos močno razširila, kar le še potrjuje uspešnost in smiselnost projekta.

 

Od septembra 2015 dalje projekt teče v razširjeni obliki s sodelovanjem tudi Ministrstva za finance, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za zunanje zadeve in Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Na strani podjetij se je za sodelovanje odločilo 30 mednarodnih in slovenskih podjetij, članov AmCham Slovenija.

 

V partnerstvu za spremembe letos (2015/16) sodeluje 5 ministrstev s 30 zaposlenimi in 30 podjetij s 37 zaposlenimi. Skupaj v projektu sodeluje 67 zaposlenih.

 
Poleg izmenjave, ki potekajo v drugem tednu junija 2016, so od jeseni 2015 potekale interaktivne delavnice, na katerih so zaposleni v mešanih skupinah reševali konkretne izzive, ki smo jih skupaj definirali v oktobru (kako dvigniti motiviranost zaposlenih v javni upravi, kako izboljšati medresorsko sodelovanje, kako kompleksno e-storitev narediti prijazno uporabniku, kako prilagoditi učni program potrebam 21. stoletja, kako učinkovito okrepiti in razširiti znamko I feel Slovenia). Organizirane so bile tudi delavnice z vrhunskimi priznanimi strokovnjaki, namenjene osvajanju novih znanj in še dodatnemu motiviranju zaposlenih.

 

Kakšne rešitve izzivov nam bodo predstavili, katere bodo najboljše, katere bi imele možnost zaživeti v praksi, kakšne izzive in priložnosti prinaša ta nov, drugačen in zanimiv način sodelovanja med javno upravo in gospodarstvom v Sloveniji in kakšne so izkušnje zaposlenih bomo izvedeli na zaključnem dogodku. Dogodek, ki se ga bodo udeležili tako predstavniki vlade kot predstavniki podjetij, bo zasnovan kreativno in interaktivno ter bo omogočal sproščeno in odprto komunikacijo. Uvodoma bosta goste nagovorila izvršna direktorica AmCham Slovenije Ajša Vodnik in minister za javno upravo Boris Koprivnikar, častni gost bo predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar.

 

Prva sezona Partnerstva za spremembe, ki je povezala 23 podjetij in 27 zaposlenih tako s strani Ministrstva za javno upravo in gospodarstva, je prinesla ogromno novih idej in poznanstev, marsikje so se porušili stereotipi o »leni« javni upravi, vzpostavljeno je bilo večje medsebojno zaupanje, zato smo pogumno vstopili v drugo sezono, projekt pa nadaljujemo z razširjenimi aktivnostmi ter tako spodbujamo zaposlene k prenašanju pozitivnih praks in znanja v svoje delovno okolje.