Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

REORGANIZACIJA INFORMATIKE V JAVNI UPRAVI

Sistem za centralizirano upravljanje, vzdrževanje ter strateški razvoj informacijsko-komunikacijskih sistemov v državni upravi.

 

 

Program "Reorganizacija informatike v državni upravi" je sestavljen iz posameznih projektov, s katerim se posamezne funkcije na področju informatike iz različnih organov državne uprave prenašajo na Ministrstvo za javno upravo (MJU).

 

S projektom bomo bistveno znižali stroške lastništva informacijsko-komunikacijskih sistemov in storitev v državni upravi. Posodobili bomo skupne informacijsko-komunikacijske sisteme državne uprave, skladno z veljavno zakonodajo (74.a člen Zakona o državni upravi), izvedli konsolidacijo kadrov na področju IT v državni upravi, kakor tudi konsolidacijo informacijsko-komunikacijske infrastrukture v državni upravi, ter istočasno vzpostavili krovno informacijsko varnostno politiko državne uprave.

 

V program so vključeni organi državne uprave (v nadaljevanju: organi), razen Ministrstva za zunanje zadeve, Slovenske vojske, Obveščevalno varnostne službe,  Uprave RS za zaščito in reševanje, Policije, Slovenske obveščevalno-varnostne agencije,  Urada za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja in financiranje terorizma ter Urada za opravljanje plačilnega prometa za proračunske uporabnike.

 

S prenosom nalog se na MJU v ustreznem deležu prenašajo tudi potrebna finančna sredstva (za nakupe, vzdrževanje, posodobitve tehničnih sredstev in aplikacij, za plače prerazporejenih kadrov in za materialne stroške) in osnovna sredstva (v osebni rabi zaposlenih) ter prerazporejajo strokovno usposobljeni kadri.

 

Reorganizacija bo izvedena v dveh delih oziroma v letih 2016 in 2017. Prva skupina organov bo v reorganizacijo vključena v letu 2016, druga pa v letu 2017:

 

Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za jedrsko varnost, Inšpektorat RS za okolje in prostor; Ministrstvo za zdravje, Uprava RS za varstvo pred sevanji, Zdravstveni inšpektorat RS; Ministrstvo za kulturo, Inšpektorat za kulturo in medije; Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Inšpektorat RS za infrastrukturo,  Uprava RS za pomorstvo; Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Tržni inšpektorat RS; Ministrstvo za pravosodje, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij; Ministrstvo za notranje zadeve, Inšpektorat RS za notranje zadeve; Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (brez organov v sestavi); Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko; upravne enote.


Geodetska uprava RS, Agencija RS za okolje, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Inšpektorat za kmetijstvo in okolje, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Inšpektorat RS za šolstvo in šport, Urad RS za mladino; Statistični urad RS in ostale vladne službe; Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; Arhiv RS.

 

Naloge, ki jih bo za organe opravljal MJU po prevzemu v enotno upravljanje:

    aktivna mrežna oprema (LAN)
    podpora uporabnikom
    sistemska podpora
    informacijska varnost
    skrbništvo nad horizontalnimi aplikacijami.

 

 

Gre za skupni vladni projekt, ki ga koordinira Kabinet predsednika vlade RS - vladna projekta pisarna.

 

Več podrobnosti o projektu na spletnih straneh vlade.