Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

URADNIŠKI SVET

Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana


T: 01 478 8345

    01 478 1676

F: 01 478 8649

E: gp.mju(at)gov.si

POSLANSTVO URADNIŠKEGA SVETA

 

Depolitizacija državne uprave je bila tako kot za druge države v tranziciji  tudi za Republiko Slovenijo eden od predpogojev, ki jih je morala izpolniti za vstop v EU in pozneje v OECD.  Z Zakonom o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007 – uradno prečiščeno besedilo in nasl., v nadaljevanju ZJU), ki je letos praznoval deseto obletnico, je bil položen temeljni kamen za modernejšo državno upravo, kjer je kriterij strokovnosti na prvem mestu. Z ZJU so javni uslužbenci začeli opravljati javne naloge v nazivu, tega pa pridobijo z imenovanjem v naziv šele po izbiri na javnem natečaju. A to še ni vse: kriterij strokovnosti je v skladu z ZJU postal predpogoj  za imenovanje najvišjih uradnikov v državni upravi na položaje generalnih direktorjev in generalnih sekretarjev v ministrstvih, predstojnikov organov v sestavi ministrstev, predstojnikov vladnih služb in načelnikov upravnih enot, prav tako pa tudi na položaje direktorjev po Zakonu o javnih agencijah in drugih predstojnikov, kadar je tako določeno s posebnim predpisom.

Uradniški svet je z začetkom uporabe ZJU zaživel kot pomemben dejavnik razvoja sodobne državne uprave v Republiki Sloveniji. Uradniški svet je v skladu z ZJU pristojen za določitev standardov strokovne usposobljenosti, meril za izbiro in metod preverjanja usposobljenosti kandidatov za položajna uradniška delovna mesta. Prav tako je edini pristojen za imenovanje posebnih natečajnih komisij, ki ugotavljajo, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za položaj in kateri kandidati so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za določen položaj. Končna izbira je resda prepuščena funkcionarju, ki med kandidati, primernimi za položaj, izbere tistega, ki je po njegovi presoji najprimernejši. Funkcionar lahko vselej oceni, da nobeden od predlaganih kandidatov ni primeren za določen položaj. Bistveno je, da na najvišja položajna uradniška delovna mesta ne more in tudi ne sme biti imenovan nekdo, za katerega je bilo ugotovljeno, da ni strokovno primeren in seveda še manj nekdo, ki ne izpolnjuje osnovnih pogojev za zasedbo položaja, določenih v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. S tem je zagotovljena ne le transparentnost postopka izbire uradnikov na položajih, ampak tudi višja kakovost in strokovnost državne uprave, prilagojene zahtevam sodobnega časa.      

 

Naloge Uradniškega sveta: Uradniški svet na podlagi 174. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS št. 63/07- UPB in nasl., v nadaljevanju ZJU):

  • skrbi za izvajanje izbire uradnikov na položajih iz četrtega odstavka 60. člena ZJU (generalnih direktorjev, generalnih sekretarjev, predstojnikov organov v sestavi ministrstev, predstojnikov vladnih služb in načelnikov upravnih enot)
  • daje vladi ter državnemu zboru mnenja o predpisih, ki urejajo uradniški sistem in položaj uradnikov,
  • v sodelovanju z reprezentativnimi sindikati v organu in strokovnimi združenji javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti sprejme kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti.

 

Sestava Uradniškega sveta

Način dela

Volitve v Uradniški svet

Poslovnik Uradniškega sveta in Poslovnik o delu posebnih natečajnih komisij

Standardi strokovne usposobljenosti z merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi

Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti

Obvestila za organe

Obvestila za medije

Pogosta vprašanja in odgovori

Poročila o delu Uradniškega sveta

 

 

Sestava Uradniškega sveta

 

Uradniški svet ima 12 članov, ki se imenujejo na naslednji način:

- tri člane imenuje predsednik republike izmed strokovnjakov s področja javnega sektorja (v trenutni sestavi so to dr. Albin Igličar, mag. Helena Kamnar in dr. Katarina Zajc),

- tri člane izvolijo izmed sebe uradniki z nazivom prve in druge stopnje v organih državne uprave (v trenutni sestavi so to Andrej Verhovnik Marovšek, Rastko Rafael Kozlevčar in Simona Fajfar),

- dva člana imenujejo reprezentativni sindikati dejavnosti oziroma poklicev v organih (v trenutni sestavi sta to Radivoj Uroševič in Dušan Pečnik),

- štiri člane imenuje vlada na predlog ministra, pristojnega za upravo (v trenutni sestavi so to dr. Aleksander Aristovnik, mag. Saša Fajmut, Breda Gruden in dr. Janez Stare).

 

PREDSEDNIK:

dr. Janez STARE

 

ČLANI:

dr. Aleksander ARISTOVNIK
Simona FAJFAR
mag. Saša FAJMUT

Breda GRUDEN

dr. Albin IGLIČAR
mag. Helena KAMNAR
Rastko Rafael KOZLEVČAR
Dušan PEČNIK
Radivoj UROŠEVIČ
Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK
dr. Katarina ZAJC

   

Način dela

 

Uradniški svet skrbi za izbiro uradnikov na položajih iz četrtega odstavka 60. člena tega zakona z določanjem standardov strokovne usposobljenosti, meril za izbiro in metod preverjanja usposobljenosti.

Uradniški svet za posamezne postopke javnih natečajev imenuje natečajne komisije. V natečajno komisijo se lahko imenujejo tudi člani uradniškega sveta.

Poleg članov uradniškega sveta se lahko v natečajno komisijo za izbiro uradnika v organu državne uprave imenujejo uradniki.

V natečajno komisijo se lahko imenujejo tudi strokovnjaki s področja javne uprave, upravljanja s kadrovskimi viri in s področja, na katerem bo uradnik opravljal vodstvene naloge.

Strokovno-tehnična in administrativna opravila za uradniški svet opravlja ministrstvo, pristojno za upravo. Pri tem organu se zagotavljajo tudi sredstva za delo uradniškega sveta.

 

 

Volitve v Uradniški svet

 

Volitve članov Uradniškega sveta razpiše predsednik republike najmanj tri mesece pred iztekom mandata Uradniškega sveta. 

 

Če je zaradi predčasnega prenehanja mandata člana Uradniškega sveta potrebno razpisati nadomestne volitve, jih predsednik republike razpiše najpozneje en mesec po prenehanju funkcije člana Uradniškega sveta.

 

Od razpisa volitev do dneva glasovanja mora poteči najmanj 50 dni. 

 

Volitve članov Uradniškega sveta so tajne. Za volitve se smiselno uporabljajo določbe Zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št. 94/07 - UPB4, 101/07 Odl. US: Up-679/06-66, U-I-20/07, 31/08 Skl. US: U-I-304/07-11), ki urejajo volitve v Sodni svet. Volilno komisijo imenuje predsednik republike.

 

Člane Uradniškega sveta se izvoli oziroma imenuje za dobo šestih let. Članu Uradniškega sveta, ki je bil imenovan oziroma izvoljen namesto člana, ki mu je predčasno prenehal mandat, poteče mandat z iztekom mandata Uradniškega sveta. 

 

Predsedniku ali članu Uradniškega sveta predčasno preneha mandat v primeru odstopa ali z razrešitvijo. 

 

Predsednik ali član Uradniškega sveta se razreši z upravno odločbo, če to sam zahteva, če svojih nalog ne opravlja ali jih opravlja nestrokovno ali v nasprotju s poslovnikom Uradniškega sveta. O razrešitvi odloča organ, ki je pristojen za imenovanje predsednika oziroma člana Uuradniškega sveta; o razrešitvi predsednika oziroma člana Uradniškega sveta iz 3. točke prvega odstavka 175. člena tega zakona odloča sam Uradniški svet.

 

Vlada lahko razreši člana Uradniškega sveta iz 4. točke prvega odstavka 175. člena tega zakona ne glede na določbe prejšnjega odstavka.

 

 

Poslovnik Uradniškega sveta in Poslovnik o delu posebnih natečajnih komisij

Poslovnik Uradniškega sveta - uradno prečiščeno besedilo, sprejeto 16. 4. 2012

 

Poslovnik o delu posebnih natečajnih komisij - uradno prečiščeno besedilo, sprejeto 13. 4. 2015, objavljeno na spletni strani dne 14. 4. 2015

 

Standardi strokovne usposobljenosti

Standardi strokovne usposobljenosti z merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi, sprejeti 8. 11. 2010, 9. 12. 2013 in 11. 4. 2016, z veljavo od 1. maja 2016 - velja za vse posebne javne natečaje, objavljene po 1. 5. 2016


STANDARDS OF PROFESSIONAL QUALIFICATIONS, 1. 5. 2016

 

Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti

 

Na podlagi tretjega odstavka 174. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07-UPB, 65/08) je Uradniški svet na svoji 18. redni seji, dne 11. aprila 2011, sprejel:

Obvestila za organe

Vzorec besedila javnega natečaja - za vse posebne javne natečaje, objavljene po 1. 5. 2016