Skoči na vsebino

POSEBNE NATEČAJNE KOMISIJE

 

Na podlagi četrtega odstavka v zvezi s petim odstavkom 60. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 - UPB in št. 65/08) in prvega odstavka 5. člena Poslovnika o delu posebnih natečajnih komisij, z dne 13. 4. 2015, ter na predlog pristojnih predlagateljev Uradniški svet na sejah določi sestavo posebnih natečajnih komisij za izvedbo posebnih javnih natečajev.

 

 

Aktualne sestave posebnih natečajnih komisij:

  

Posebno natečajno komisijo za ponovitev postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za civilno pravo v Ministrstvu za pravosodje sestavljajo:

 

dr. Katarina ZAJC, predsednica
Mija CANKAR, članica
dr. Damjan MOŽINA, član

  

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje v Ministrstvu za okolje in prostor sestavljajo: 

 

Dušan PEČNIK, predsednik
Janez VOVK, član
dr. Metka SITAR, članica

 

V posebni natečajni komisiji za ponovitev postopka javnega natečaja za položaj glavnega inšpektorja v Inšpektoratu Republike Slovenije za kulturo in medije v Ministrstvu za kulturo se razreši dolžnosti člana dr. Marko MILOSAVLJEVIĆ in namesto njega za članico imenuje dr. Jelka PIRKOVIČ.

 

Sestava posebne natečajne komisije je tako naslednja:

 

Saša FAJMUT, predsednica
Breda GRUDEN, članica
Metka ŠOŠTERIČ, članica
dr. Jelka PIRKOVIČ, članica  

  

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Šmarje pri Jelšah sestavljajo:

 

Dušan PEČNIK, predsednik
Barbara KOŽELJ SLADIČ, članica
dr. Irena BAČLIJA BRAJNIK, članica

  

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Gornja Radgona sestavljajo:

 

mag. Saša FAJMUT, predsednica 
mag. Darja DRNOVŠEK, članica 
dr. Iztok RAKAR, član
Jožica MAURIČ, članica

  

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj sestavljajo:

 

dr. Aleksander ARISTOVNIK, predsednik
mag. Helena KAMNAR, članica 
dr. Aleksandar KEŠELJEVIĆ, član
dr. Tine STANOVNIK, član

  

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj načelnika Upravne enote Idrija sestavljajo:

 

Radivoj UROŠEVIČ, predsednik
Barbara KOŽELJ SLADIČ, članica
dr. Mirko PEČARIČ, član

  

Posebno natečajno komisijo za ponovitev postopka javnega natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za zdravje sestavljajo:

 

Simona FAJFAR, predsednica 
Mojca GRABAR, članica
Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, član 

  

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj direktorja Urada Republike Slovenije za mladino v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport sestavljajo:

 

Rastko Rafael KOZLEVČAR, predsednik
Bruno REDNAK, član 
Simona FAJFAR, članica
dr. Mirjana ULE, članica
Ajda BEZENŠEK, članica

  

Posebno natečajno komisijo za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorja Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sestavljajo:

 

Andrej VERHOVNIK MAROVŠEK, predsednik
Urška KOVAČ ZLOBKO, članica 
mag. Nataša BELOPAVLOVIČ, članica 
  

V posebni natečajni komisiji za ponovitev postopka javnega natečaja za položaj direktorja Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije se dolžnosti predsednika razreši Radivoj UROŠEVIČ in za predsednika imenuje dr. Albin IGLIČAR.
V posebno natečajno komisijo se kot člana imenujeta še: dr. Aleksander ARISTOVNIK in mag. Jurij BERTOK.

 

Sestava posebne natečajne komisije je tako naslednja:

 

dr. Albin IGLIČAR, predsednik
mag. Mirko STOPAR, član
dr. Mirko VINTAR, član
dr. Aleksander ARISTOVNIK, član
mag. Jurij BERTOK, član