Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POSEBNI JAVNI NATEČAJI

 

NEKAJ BESED O POSTOPKU POSEBNEGA JAVNEGA NATEČAJA V DRŽAVNI UPRAVI

 

Posebni javni natečaj za položaje iz četrtega odstavka 60. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 62/2007 - uradno prečiščeno besedilo in nasl., v nadaljevanju ZJU) izvaja posebna natečajna komisija, ki jo za vsak primer posebej imenuje Uradniški svet. Natečajni postopek začne predstojnik, ki mu je uradnik na položaju odgovoren, to pa pomeni, da za  generalne direktorje, generalne sekretarje, predstojnike organov v sestavi ministrstev in direktorje agencij začne postopek pristojni minister. Za predstojnike vladnih služb, ki so neposredno odgovorni predsedniku vlade, začne poseben natečajni postopek predsednik vlade, za ostale predstojnike vladnih služb pa generalni sekretar vlade. Za načelnike upravnih enot začne poseben natečajni postopek minister, pristojen za upravo, za direktorje javnih agencij in druge položaje oz. funkcije po posebnih zakonih pa začne poseben natečajni postopek svet agencije oz. s posebnim zakonom določen organ.


Predstojnik kot  predlagatelj posebnega javnega natečaja Uradniškemu svetu predlaga začetek posebnega javnega natečaja, Uradniški svet pa v skladu z drugim odstavkom 178. člena ZJU s posebnim sklepom imenuje posebno natečajno komisijo. Praviloma je posebna natečajna komisija tričlanska in jo sestavljajo predsednik in dva člana oz. največ petčlanska (predsednik in štirje člani). Predsednik posebne natečajne komisije je praviloma član Uradniškega sveta, člana pa sta uradnik iz enega od organov državne uprave in strokovnjak, zaposlen v državni upravi ali zunaj državne uprave na področju javne uprave, upravljanja s kadrovskimi viri ali na področju, na katerem bo uradnik opravljal vodstvene naloge.


Besedilo posebnega javnega natečaja predstojnik v skladu s prvim odstavkom 58. člena ZJU objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo, lahko pa tudi v Uradnem listu ali v dnevnem časopisju.


Vse prijave za položaje iz pristojnosti Uradniškega sveta  se zbirajo v ministrstvu, pristojnem za upravo. Uradniški svet je na svoji 34. redni seji dne 12. 11. 2012 v zvezi z vprašanjem rokov za prijavo na posebni javni natečaj sprejel sklep, da gre za materialni rok in zato ga zato ni mogoče podaljšati na podlagi drugega odstavka 101. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo in nasl.), to pa pomeni, da se rok za prijavo lahko izteče tudi v soboto ali nedeljo, ko organ ne dela.


Poleg europass življenjepisa in izjav v zvezi z izpolnjevanjem pogojev iz 2. in 3. točke drugega odstavka 88. člena ZJU in s soglasjem glede varnostnega preverjanja za dostop do tajnih podatkov ter drugih dokazil, ki so posebej navedeni v besediu javnega natečaja, mora kandidat priložiti tudi vizijo prednostnih nalog in razvoja organa v mandatnem obdobju. Sestavni deli prijave in njihova vsebina so določeni v besedilu razpisa in v Standardih strokovne usposobljenosti z merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi, ki jih je sprejel Uradniški svet dne 8. 11. 2010, 9. 12. 2013 in 11. 4. 2016 in veljajo od 1. 5. 2016 (v nadaljevanju: Standardi strokovne usposobljenosti). Kandidatu, ki se je že prijavil na javni natečaj za določen položaj in je izpolnjeval z razpisom določene pogoje, ob morebitni ponovitvi javnega natečaja z istimi razpisnimi pogoji in merili ni treba ponovno prilagati dokazil.


Po izteku roka za prijave ministrstvo, pristojno za upravo ugotovi, kateri kandidati na podlagi predloženih prijav izpolnjujejo pogoje za opravljanje dela, in ali so prijave pravočasne in popolne. Strokovna služba pristojnega ministrstva o procesnih predpostavkah in izpolnjevanju pogojev sestavi pregled v obliki tabele, ki ga skupaj z vsemi popolnimi in pravočasnimi prijavami kandidatov posreduje članom posebne natečajne komisije.


V izbirni postopek se uvrstijo vsi kandidati, ki so pravočasno poslali popolno prijavo in iz nje izhaja, da izpolnjujejo pogoje posebnega natečaja. Predsednik posebne natečajne komisije po prejemu prijav in pripadajočega gradiva za sejo skliče sejo posebne natečajne komisije v najkrajšem možnem času.


V izbirnem postopku se preizkusi strokovna usposobljenost kandidata za opravljanje nalog uradnika na položaju s preučitvijo dokumentacije, ki jo je kandidat predložil v izbirnem postopku in z razgovorom s kandidatom, in sicer na podlagi Standardov strokovne usposobljenosti. Kandidat lahko vse do zaključka razgovora odstopi od prijave.


Vse strokovna in administrativno-tehnična dela, potrebna za izvedbo izbirnega postopka, opravlja ministrstvo, pristojno za upravo.


Posebna natečajna komisija oceni, kateri kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, so glede na izpolnjevanje Standardov strokovne usposobljenosti primerni za zasedbo določenega položaja. Pri tem ocenjuje izkušnje in menedžerske sposobnosti ter strokovna znanja kandidata. 


Kandidate, ki izpolnjujejo natečajne pogoje in so primerni za položaj, se po abecednem redu uvrstijo na seznam, ki ga predsednik posebne natečajne komisije posreduje predstojniku organa, ki je začel postopek javnega natečaja. Navedenim kandidatom in kandidatom, ki se ne uvrstijo na seznam posebna natečajna komisija v skladu s prvim odstavkom 64. člena ZJU izda poseben sklep. Sklep izda tudi kandidatom, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev. Zoper navedene sklepe ni pritožbe, lahko pa kandidat sproži upravni spor pred pristojnim Upravnim sodiščem.


 S seznama primernih kandidatov funkcionar, ki mu je uradnik na položaju odgovoren, po lastni presoji izbere kandidata, ki je po njegovi presoji najprimernejši in ga bodisi sam imenuje (če gre za načelnika upravne enote) bodisi predlaga vladi v imenovanje (če gre za katerikoli drug položaj iz četrtega odstavka 60. člena ZJU). V primeru, da predstojnik oceni, da noben izmed kandidatov s seznama ni primeren za zasedbo položajnega delovnega mesta lahko na podlagi drugega odstavka 64. člena ZJU zahteva od Uradniškega sveta, da postopek ponovi ali pa upoštevaje določila 178. člena ZJU sam imenuje posebno natečajno komisijo.

 

 

Pogosta vprašanja in odgovori

1.    Ali Uradniški svet (US) deluje v sestavi ministrstva za javno upravo?
Ne, Uradniški svet je  samostojno delovno telo, ki je po svoji funkciji sorodno sodnemu svetu, saj med drugim sodeluje v postopku imenovanja uradnikov na določenih položajih. Pri svojem delu je samostojen. Strokovno-tehnična in administrativna opravila za uradniški svet opravlja ministrstvo, pristojno za upravo.

2.    Kdo so člani Uradniškega sveta (US)?
Uradniški svet je v skladu s 175. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji, v nadaljevanju ZJU)  sestavljen iz dvanajstih članov, ki se imenujejo na naslednji način:
   -    tri člane imenuje predsednik republike izmed strokovnjakov s področja javnega sektorja;
   -    tri člane izvolijo izmed sebe uradniki z nazivom višji sekretar v organih državne
        uprave;
   -    dva člana imenujejo reprezentativni sindikati dejavnosti oziroma poklicev v organih;
   -    štiri člane imenuje vlada na predlog ministra, pristojnega za upravo.

 

Predsednika uradniškega sveta izvolijo člani sveta izmed sebe s tajnim glasovanjem z večino glasov vseh članov.

3.    Kdo so člani posebnih natečajnih komisij (PNK)?
V natečajno komisijo se lahko imenujejo:
   - člani uradniškega sveta (kot predsedniki posebnih natečajnih komisij),
   - uradniki, kadar gre za izbiro uradnika v organu državne uprave ter
   - strokovnjaki s področja javne uprave, upravljanja s kadrovskimi viri in s področja, na katerem bo uradnik opravljal vodstvene naloge (praviloma nimajo statusa uradnika).

4.    Za katere položaje v javni upravi so razpisani posebni javni  natečaji?
Uradniški svet v skladu s četrtim odstavkom 60. člena ZJU skrbi za izbiro uradnikov na položajih  generalnih direktorjev, generalnih sekretarjev, predstojnikov organov v sestavi ministrstev, predstojnikov vladnih služb in načelnikov upravnih enot.
Posebne natečajne komisije prav tako izvajajo posebne javne natečaje za položaj direktorjev po Zakonu o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/2002) oz. posebne javne natečaje za položaj oz. funkcijo, kadar  je s posebnim zakonom to določeno.  

5.    Ali Uradniški svet (US) razpiše posebni javni natečaj?
NE. Posebni javni natečaj začne  predstojnik, ki mu je uradnik na položaju odgovoren:
   - za generalne direktorje, generalne sekretarje, predstojnike organov v sestavi ministrstev in direktorje agencij začne poseben natečajni postopek   pristojni minister;
   - za predstojnike vladnih služb, ki so neposredno odgovorni predsedniku vlade, začne poseben natečajni postopek predsednik vlade. Za ostale predstojnike vladnih služb začne poseben natečajni postopek generalni sekretar vlade;
   - za načelnike upravnih enot začne poseben natečajni postopek minister, pristojen za upravo;
   - za direktorje javnih agencij in druge položaje oz. funkcije po posebnih zakonih začne poseben natečajni postopek svet agencije oz. s posebnim zakonom določen organ.

6.    Ali Uradniški svet (US) objavi posebni javni natečaj na svoji spletni strani?
NE. Posebni javni natečaji se v skladu s prvim odstavkom 58. člena ZJU za organe državne uprave objavijo na spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo. Javni natečaj se lahko objavi tudi v Uradnem listu Republike Slovenije ali v dnevnem časopisju.

7.    Ali Uradniški svet (US) zbira prijave na razpisane posebne natečaje?
NE. Prijave na razpisane posebne javne natečaje zbira ministrstvo, pristojno za upravo.

8.    Kako nastane seznam kandidatov, ki so vabljeni na pogovor s posebno natečajno komisijo (PNK)?
Ministrstvo, pristojno za upravo v seznam kandidatov za izbirni postopek uvrsti kandidata, ki je poslal pravočasno prijavo in iz nje izhaja, da izpolnjuje natečajne pogoje.

9.    O čem odloča Uradniški svet (US) v zvezi z zasedbo položajev v javni upravi ?
Uradniški svet odloča o sestavi PNK za posamezni posebni natečaj.

10.    Kdaj Uradniški svet (US) odloči o sestavi posebne natečajne komisije (PNK) za posamezni posebni natečaj?
Uradniški svet odloči o sestavi PNK, ko od predstojnika državnega organa prejme predlog besedila za začetek javnega natečaja. US ponovno odloča o sestavi PNK za isti posebni natečaj pod istimi pogoji v primeru, če se PNK v prvotni sestavi ne more sestati iz objektivnih razlogov ali če se posebni natečaj ponovi.

11.    Kako Uradniški svet (US) odloča o sestavi posebnih natečajnih komisij (PNK)?
Uradniški svet imenuje predsednika in člane posebnih natečajnih komisij, o čemer strokovna služba ministrstva, pristojnega za upravo, izda pisni odpravek sklepa.

12.    O čem odloča posebna natečajna komisija (PNK)?
Posebna natečajna komisija oceni, kateri kandidati, ki izpolnjujejo natečajne pogoje, so glede na izpolnjevanje Standardov strokovne usposobljenosti, primerni za položaj. Veljavne Standarde strokovne usposobljenosti je sprejel Uradniški svet in veljajo od 1.1.2011.

13.    Kdaj se posebna natečajna komisija (PNK) sestane?
Posebna natečajna komisija se sestane v najkrajšem možnem času po izteku roka za prijave kandidatov na poseben javni natečaj.

14.    Kako deluje posebna natečajna komisija (PNK) ?
Posebna natečajna komisija dela na sejah. Predsednik posebne natečajne komisije predstavlja komisijo, sklicuje seje, vodi delo in podpisuje akte ter odločitve, ki jih komisija  sprejme.

15.    Koliko posebnih natečajnih komisij (PNK) je bilo imenovanih v letu 2012?
Število in sestava posebne natečajne komisije  sta razvidna v pregledu posebnih natečajnih komisij na spletni strani Uradniškega sveta.

16.    Ali Uradniški svet (US) izbere najprimernejšega kandidata za položaj?
Ne, najprimernejšega kandidata za položaj izbere predstojnik državnega organa, ki je razpisal posebni natečaj oz. predlagatelj. Izbere ga iz seznama primernih kandidatov, ki mu ga posreduje posebna natečajna komisija.

17.    Ali posebna natečajna komisija (PNK) izbere najprimernejšega kandidata za položaj?
Ne, najprimernejšega kandidata za položaj izbere predstojnik državnega organa, ki je razpisal posebni natečaj. Kandidata izbere iz seznama primernih kandidatov, ki mu ga posreduje posebna natečajna komisija.


18.    Kdo se lahko uvrsti na seznam primernih kandidatov za položaj?
Na seznam primernih kandidatov se lahko uvrsti vsak, ki se pravočasno prijavi na javni natečaj, je priložil vso zahtevano dokumentacijo, določeno v besedilu posebnega javnega natečaja, izpolnjuje natečajne pogoje, posebna natečajna komisija pa je ugotovila, da je po obeh sklopih Standardov strokovne usposobljenosti, ki jih je sprejel Uradniški svet, tj. tako glede izkušenj in menedžerskih sposobnosti kot glede strokovnih znanj, primeren za položaj.

 

19.   Ali se zvočni zapis razgovora pred posebno natečajno komisijo izroči kandidatu, če to zahteva?
Pred začetkom razgovora predsednik posebne natečajne komisije kandidata vpraša za dovoljenje, da se pogovor snema in ga tudi seznani z namenom posnetka. Razgovor se torej  snema le pod pogojem, da kandidat s tem izrecno soglaša, pri čemer je seznanjen z namenom posnetka. Zvočni posnetek razgovora ni namenjen pravnem varstvu kandidata v primeru upravnega spora pred pristojnim upravnim sodiščem, ampak gre zgolj za delovni pripomoček pri pripravi sklepa o primernosti oz. neprimernosti kandidata. Zvočnega posnetka razgovora se ne izroča, ampak se ga z dnem odpreme sklepa uniči v skladu s tretjim odstavkom 12. člena Poslovnika o delu posebnih natečajnih komisij, št. 0131-42/2008/17 z dne 10.12.2012. Upoštevati je treba tudi, da so na zvočnih posnetkih razgovorov tudi glasovi navzočih članov posebnih natečajnih komisij, zato morajo o zahtevi za poslušanje posnetka s prepisovanjem oz. za izdelavo kopije posnetka, pod pogojem, da je bila vložena do dne odpreme sklepa, soglašati vsi člani posebne natečajne komisije, ki so bili udeleženi pri razgovoru.