Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PONUDBA USPOSABLJANJ 2019

 

 

 

Splošne informacije glede prijav na seminarje

 

Prijavnica na seminar

 

 

 

PROGRAMSKI SKLOPI

 

 1. PRIPRAVA PREDPISOV
 2. IZVAJANJE PREDPISOV
 3. USLUŽBENSKI IN PLAČNI SISTEM
 4. JAVNE FINANCE
 5. JAVNA NAROČILA
 6. KOMUNICIRANJE V UPRAVI IN DRUGE VEŠČINE
 7. UPRAVLJANJE PODATKOV
 8. DOBRO POČUTJE NA DELOVNEM MESTU
 9. OSEBNA ORGANIZIRANOST 
 10. TEČAJI TUJIH JEZIKOV
 11. SEZNANJANJE Z ZAKONODAJNIMI IN SISTEMSKIMI NOVOSTMI
 12. DRUGI SEMINARJI IN POSVETI IZVEN PROGRAMA UPRAVNE AKADEMIJE

1. PRIPRAVA PREDPISOV

   
 

2. IZVAJANJE PREDPISOV

 

 
  
  
  
  
  
  
 

            

  
             

Termin: 19. 3. 2018

  
 

         

 

         

  
 

          

 

          

 

         

3. USLUŽBENSKI IN PLAČNI SISTEM

  
  
 

         

 

         

  
  
  
  
  
  

4. JAVNE FINANCE

 
   
   
   
   
   
   
   
5. JAVNA NAROČILA  
    V pripravi 
6. KOMUNICIRANJE V UPRAVI IN DRUGE VEŠČINE 
  
 

13. SEZNANJANJE Z ZAKONODAJNIMI IN SISTEMSKIMI NOVOSTMI
                            Seminarji so brezplačni.

 

 

14.DRUGI SEMINARJI IN POSVETI IZVEN PROGRAMA UPRAVNE AKADEMIJE  

 

PRIPRAVA PREDPISOV

Nomotehnika


Izvajalci: mag. Katja Božič, Mojca Ilešič Bernik, dr. Janez Pogorelec, mag. Jožica Velišček, dr. Karmen Vezjak Progar

Trajanje: 7 pedagoških ur

 

Kotizacija: 112 EUR brez DDV 

  

Namenjen je: vsem javnim uslužbencem, ki so kot redaktorji ali pripravljavci osnutkov besedil udeleženi v pripravi predpisov (pravniki, področni strokovnjaki in lektorji).

 

Cilji: izboljšanje in poglobitev nomotehničnega znanja in veščin v širšem in ožjem smislu; priprava boljših predpisov kot bistvenega elementa pravne države in zagotavljanja pravne varnosti.

 

Vsebina: 

- pomen nomotehnike v pravu,

- Resolucija o normativni dejavnosti in Poslovnik Vlade RS,
- pravila in usmeritve za pisanje predpisov (metode normiranja, notranja ureditev in sestavni deli predpisa, jezikovno izražanje, sklicevanje, veljavnost novele),
- posebnosti pri izvajanju in prenašanju pravnih aktov EU v pravni red RS,
- najpogostejše napake pri pisanju predpisov,
- praktični primeri.

 

Kontaktna oseba: Irena Androjna, tel. št. 01 478 18 71, e-naslov irena.androjna(at)gov.si


 

Nomotehnika - delavnica


Izvajalci: mag. Katja Božič, Mojca Ilešič Bernik, Andrej Troha, mag. Jožica Velišček, dr. Karmen Vezjak Progar

Trajanje: 8 pedagoških ur

Kotizacija: 128 EUR brez DDV 

Namenjen je: javnim uslužbencem, ki so kot redaktorji oziroma pripravljavci osnutkov besedil udeleženi v pripravi predpisov (pravniki, področni strokovnjaki), in drugi javni uslužbenci, ki predpise izvajajo (npr. inšpektorji), pa tudi lektorji.

Cilj: izboljšati in poglobiti nomotehnično znanje in veščine v širšem in ožjem smislu, priprava boljših predpisov kot bistvenega elementa pravne države in zagotavljanja pravne varnosti s poglobitvijo nomotehničnega znanja in veščin v širšem in ožjem smislu.

Vsebina:
– razumevanje in upoštevanje Resolucije o normativni dejavnosti in Poslovnika Vlade pri pripravi predpisov;
– poglobljena obravnava nekaterih pomembnejših sklopov nomotehnike s praktičnimi primeri;
– nomotehnični pregled konkretnih predpisov z analizo nomotehničnih napak, predlogi rešitev in praktično ponazoritvijo nomotehničnih pravil.    

Kontaktna oseba: Irena Androjna, tel. št. 01 478 18 71, e-naslov irena.androjna(at)gov.si.

 

IZVAJANJE PREDPISOV


Zakon o splošnem upravnem postopku - osvežitveni seminar


Izvajalci: Melita Ambrož; dr. Kornelija Marzel; Milena Pečovnik (Resor IUS, s. p.); mag. Matjaž Remic; Katja Stražiščar; mag. Adrijana Viler Kovačič; dr. Bojana Zadravec

Trajanje: 7 pedagoških ur

 

Kotizacija: 75 EUR brez DDV 

  

Namenjen je: vsem javnim uslužbencem.

 

Cilji: osvežitev znanja, ki ga javni uslužbenci že uporabljajo pri delu s predstavitvijo novosti in sodne prakse ter s praktičnim prikazom uresničevanja zakona o posameznih primerih.

 

Vsebina: temeljna načela upravnega postopka; pristojnosti za odločanje v upravnem postopku; stranka in njeno zastopanje v upravnem postopku; jezik v postopku; občevanje organov in strank v upravnem postopku; vročanje spisov v upravnem postopku; roki in naroki v upravnem postopku ter vrnitev v prejšnje stanje; vzdrževanje reda v upravnem postopku; stroški upravnega postopka; začetek upravnega postopka in zahtevki strank; postopek do izdaje odločbe; odločba in sklep; pritožba; izredna pravna sredstva; izvršba, nadzor nad izvajanjem zakona, izvajanje zakona, novosti v ureditvi temeljnih načel in institutov splošnega upravnega postopka.

Opomba: seminar je namenjen osvežitvi znanja in seznanitvi z novostmi na področju upravnega postopka, ne pa pripravi na strokovni izpit iz upravnega postopka; za tekoče spremljanje seminarja priporočamo, da s seboj prinesete Zakon o splošnem upravnem postopku.

 

Kontaktna oseba: Katarina Magister, tel. št. 01/478 87 50, e-naslov katarina.magister(at)gov.si.

 

 

Zakon o splošnem upravnem postopku - delavnica

 

Izvajalci: Melita Ambrož; mag. Nina Koselj; dr. Polonca Kovač (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo); mag. Matjaž Remic; Katja Stražiščar; mag. Adrijana Viler Kovačič; dr. Bojana Zadravec

 

Trajanje: 7 pedagoških ur


Kotizacija: 112 EUR brez DDV 

 

Namenjen je konkretnim ciljnim skupinam, npr. inšpektorjem, davčnim uradnikom, policistom, zaposlenim na upravnih enotah.

Cilj: osvežitev znanja, ki ga javni uslužbenci že uporabljajo pri delu s predstavitvijo novosti in sodne prakse in s praktičnim prikazom uresničevanja zakona v posameznih primerih.

Vsebina:

- splošno o Zakonu o splošnem upravnem postopku s poudarkom na zadnjih spremembah, ki vplivajo na delo ciljne skupine
- uvedba postopka
- ugotovitveni postopek
- dokazni postopek
- odločanje v upravnem postopku
- pravna sredstva
- vpliv sprememb oz. novosti na delo ciljne skupine

 

Kontaktna oseba: Katarina Magister, tel. št. 01 478 87 50, e-naslov katarina.magister(at)gov.si.
 

Postopek do izdaje odločbe – delavnica

 

Izvajalci: Melita Ambrož; dr. Polonca Kovač (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo); Maja Mrđa; mag. Matjaž Remic; Katja Stražiščar; mag. Adrijana Viler Kovačič; dr. Bojana Zadravec

 

Trajanje: 7 pedagoških ur

 

Kotizacija: 112 EUR brez DDV 

 

Namenjen je: vsem javnim uslužbencem.

 

Cilji: osvežitev znanja, ki ga javni uslužbenci že uporabljajo pri svojem delu v skladu s spremembami, novostmi in sodno prakso ter s praktičnim prikazom uresničevanja zakona, pri čemer se kot učna metoda uporablja delavnica.

Vsebina: začetek postopka in zahtevki strank; preizkus vloge; sprememba in umik zahtevka; skrajšani ugotovitveni postopek; posebni ugotovitveni postopek; predhodno vprašanje; prekinitev postopka; dokazni postopek in zavarovanje dokazov.

 

Kontaktna oseba: Katarina Magister, tel. št. 01/478 87 50, e-naslov katarina.magister(at)gov.si.

 

Vodenje ustne obravnave v upravnem postopku – delavnica

 

Izvajalci: Melita Ambrož, mag. Branko Heferle; Maja Mrđa, s. p.; mag. Matjaž Remic, mag. Adrijana Viler Kovačič, dr. Bojana Zadravec

 

Trajanje: 6 pedagoških ur

 

Kotizacija: 96 EUR brez DDV 

 

Namenjen je: vsem javnim uslužbencem.

 

Cilji: osvežitev znanja, ki ga javni uslužbenci že uporabljajo pri svojem delu v skladu s spremembami, novostmi in sodno prakso ter s praktičnim prikazom uresničevanja zakona, pri čemer se kot učna metoda uporablja delavnica.

Vsebina: javnost; narok in kraj ustne obravnave; vabljenje; zastopanje; potek ustne obravnave in njen vpliv na odločitev v upravni zadevi; zaslišanje prič, izvedencev in drugih udeležencev v postopku; ogled; izjava stranke; zapisnik o ustni obravnavi (vrste, oblika, vsebina in zaključek); vzdrževanja reda.

 

Kontaktna oseba: Katarina Magister, tel. št. 01/478 87 50, e-naslov katarina.magister(at)gov.si.

Akti v upravnem postopku – delavnica

 

Izvajalci: Melita Ambrož; mag. Nina Koselj; Milena Pečovnik (Resor IUS, s. p.); mag. Matjaž Remic; Katja Stražiščar; mag. Adrijana Viler Kovačič; dr. Bojana Zadravec

 

Trajanje: 4 pedagoške ure

 

Kotizacija: 65 EUR brez DDV 

 

Namenjen je: vsem javnim uslužbencem.

 

Cilji: osvežitev znanja, ki ga javni uslužbenci že uporabljajo pri svojem delu v skladu s spremembami, novostmi in sodno prakso ter s praktičnim prikazom uresničevanja zakona, pri čemer se kot učna metoda uporablja delavnica.

 

Vsebina: odločba in sklep; obličnost in način izdaje; sestavni deli odločbe in sklepa; vrste odločb in sklepov; rok za izdajo; popravljanje pomot; dokončnost, pravnomočnost in izvršljivost.

 

Kontaktna oseba: Katarina Magister, tel. št. 01/478 87 50, e-naslov katarina.magister(at)gov.si.

 

Pravna sredstva v upravnem postopku – delavnica

 

Izvajalci: Melita Ambrož; mag. Nina Koselj; Maja Mrđa (s. p.); mag. Matjaž Remic; Katja Stražiščar; mag. Adrijana Viler Kovačič; dr. Bojana Zadravec

 

Trajanje: 5 pedagoških ur

 

Kotizacija: 80 EUR brez DDV 

 

Namenjen je: vsem javnim uslužbencem.

 

Cilji: osvežitev znanja, ki ga javni uslužbenci že uporabljajo pri svojem delu v skladu s spremembami, novostmi in sodno prakso ter s praktičnim prikazom uresničevanja zakona, pri čemer se kot učna metoda uporablja delavnica.

Vsebina: aktivna legitimacija; formalni preizkus pritožbe; vsebinski preizkus pritožbe; pritožba zaradi molka organa; pritožba zoper sklep; obnova postopka; sprememba ali odprava odločbe v zvezi z upravnim sporom; odprava in razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici; izredna razveljavitev; ničnost odločbe.

 

Kontaktna oseba: Katarina Magister, tel. št. 01/478 87 50, e-naslov katarina.magister(at)gov.si.

   

Stroški v upravnem postopku – delavnica

 

Izvajalke: Melita Ambrož; Maja Mrđa (s. p.); Katja Stražiščar; mag. Adrijana Viler Kovačič; dr. Bojana Zadravec;

 

Trajanje: 4 pedagoške ure

 

Kotizacija: 65 EUR brez DDV

 

Namenjen je: javnim uslužbencem, ki vodijo upravne postopke in odločajo o stroških v upravnem postopku.

 

Cilj: seznaniti udeležence s stroški v upravnem postopku, evidentiranjem le-teh in priznavanjem stroškov v upravnem in upravno izvršilnem postopku.

 

Vsebina:
• splošno o stroških
• stroški strank in stroški organa
• zahtevki strank
• izračunavanje, zaračunavanje in povračila stroškov
• stroški izvršbe
• oprostitev plačila stroškov,
• oblikovanje izreka o stroških v odločbi ali sklepu o stroških
• upravne takse in način plačevanja

 

Kontaktna oseba: Katarina Magister, tel. št. 01/478 87 50, e-naslov katarina.magister(at)gov.si.

 

 

 

Uredba o upravnem poslovanju


Izvajalci: mag. Marjana Fras Zorec, dr. Kornelija Marzel, mag. Tatjana Mizori-Zupan, mag. Milena Pečovnik, , dr. Bojana Zadravec

Trajanje: 6 pedagoških ur

 

Kotizacija: 65 EUR brez DDV 

 

Namenjen je: vsem javnim uslužbencem.


Cilji: seznanitev javnih uslužbencev s pravili, ki jih morajo upoštevati pri svojem delu.


Vsebina: splošne določbe; poslovanje s strankami; zagotavljanje javnosti dela;
delovni in poslovni čas ter uradne ure; uradne zgradbe, prostori in oprema ter zagotavljanje varnosti; upravljanje z dokumentarnim gradivom; vročanje; hramba dokumentarnega gradiva; uradna dejanja; poslovanje v jezikih narodnosti; nadzor nad izvajanjem uredbe.


Kontaktna oseba: Inge Kuper, tel. št. 01 478 85 32, e-naslov inge.kuper(at)gov.si.

Zakon o inšpekcijskem nadzoru - delavnica

 

Izvajalci: Melita Ambrož, Mateja Rokvič, Katja Stražiščar, Andrej Žakelj

 

Trajanje: 5 pedagoških ur


Kotizacija: 80 EUR brez DDV 


Namenjen je: predvsem inšpektorjem, ki kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi izvajajo inšpekcijski nadzor


Cilji: seznaniti udeležence s predpisi, ki urejajo področje inšpekcijskega nadzora, s poudarkom na osvežitvi teh znanj v skladu s spremembami in sodno prakso, pri čemer se kot učna metoda prednostno uporabljajo delavnice


Vsebina: predstavitev primerov iz prakse

Kontaktna oseba: Katarina Magister, tel. št. 01 478 87 50, e-naslov katarina.magister(at)gov.si.

Zakon o inšpekcijskem nadzoru – osvežitveni seminar


Izvajalci: Melita Ambrož, Mateja Rokvič, Katja Stražiščar, Andrej Žakelj

Trajanje: 2 pedagoški uri


Kotizacija: 23 EUR brez DDV 


Namenjen je: predvsem inšpektorjem, ki kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi izvajajo inšpekcijski nadzor


Cilji: seznaniti udeležence s predpisi, ki urejajo področje inšpekcijskega nadzora, s poudarkom na osvežitvi teh znanj v skladu s spremembami in sodno prakso, pri čemer se kot učna metoda prednostno uporabljajo delavnice


Vsebina: predstavitev zakonskih novosti ZIN in podzakonskih aktov


Kontaktna oseba: Katarina Magister, tel. št. 01 478 87 50, e-naslov katarina.magister(at)gov.si


Aktualna vprašanja izvajanja inšpekcijskega nadzora po ZIN in ZUP - delavnica


Izvajalci: Melita Ambrož, Katja Stražiščar, Mateja Rokvič, Andrej Žakelj

Trajanje: 6 pedagoških ur

Kotizacija: 96 EUR brez DDV 

Namenjen je: predvsem inšpektorjem, ki kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi izvajajo inšpekcijski nadzor.

Cilji: seznaniti udeležence s predpisi, ki urejajo področje inšpekcijskega nadzora, s poudarkom na osvežitvi teh znanj v skladu s spremembami in sodno prakso, pri čemer se kot učna metoda prednostno uporabljajo delavnice.

Vsebina:
      - koncept inšpekcijskega nadzora po ZIN ter »novelacije« v bližnji in daljni prihodnosti,       
      - raba predpisov v inšpekcijskih zadevah,
      - poglavitne težave pri razumevanju temeljnih načel ZUP po sodni praksi v inšpekcijskih upravnih postopkih,
      - pristojnost, razmerja med inšpekcijskimi službami in organi, legitimacija strank ter drugi udeleženci v inšpekcijskih upravnih postopkih,
      - komunikacija med udeleženci v postopkih, od prijav do obveščanja in vročanja,
      - pooblastila in ukrepi inšpektorjev po ZIN in ZUP: njihova vsebina in obličnost aktov (zapisnik, opozorilo …),
      - upravna izvršba v inšpekcijskih zadevah.

Kontaktna oseba: Katarina Magister, tel. št. 01/478 87 50, e-naslov katarina.magister(at)gov.si

Aktualna vprašanja izvajanja inšpekcijskega nadzora po ZIN in ZP-1 - delavnica


Izvajalci: Nadija Kardelj, mag. Nuša Orel, Katja Stražiščar, Mateja Rokvič, Andrej Žakelj

Trajanje: 6 pedagoških ur

Kotizacija: 96 EUR brez DDV 

Namenjen je: predvsem inšpektorjem, ki kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi izvajajo inšpekcijski nadzor

Cilji: seznaniti udeležence s predpisi, ki urejajo področje inšpekcijskega nadzora, s poudarkom na osvežitvi teh znanj v skladu s spremembami in sodno prakso, pri čemer se kot učna metoda prednostno uporabljajo delavnice

Vsebina:
       - koncept inšpekcijskega nadzora po ZIN ter »novelacije« v bližnji in daljni prihodnosti,
       - raba predpisov v inšpekcijskih zadevah,
       - razlika med izdajo plačilnega naloga in odločbe o prekršku po zadnjih novelah (ZP-1H in ZP-1I),
       - poglavitne težave pri razumevanju temeljnih načel o odgovornosti pravnih in odgovornih oseb,
       - odločanje prekrškovnega organa o zahtevi za sodno varstvo,
       - izvrševanje odločb prekrškovnih organov

Kontaktna oseba: Katarina Magister, tel. št. 01/478 87 50, e-naslov katarina.magister(at)gov.si
 

Zakon o prekrških - osvežitveni seminar


Izvajalci: mag. Petra Čas, Hinko Jenull, Nadija Kardelj, mag. Nuša Orel, Janica Gajšek Rojs, Alojzija Štucin

Trajanje: 7 pedagoških ur


Kotizacija: 75 EUR brez DDV 


Namenjen je: vsem javnim uslužbencem, predvsem inšpektorjem.


Cilji: seznanitev udeležencev z novostmi in obnovitev znanja


Vsebina: prekrški kot ena od vrst kaznivih dejanj; odgovornost za prekršek; organi za obravnavanje prekrškov (odločbe Ustavnega sodišča); pravo o prekrških: načela, splošni del, posebni del; postopek o prekršku: stranke, potek postopka, dokazi, ukrepi za zagotovitev obdolženčeve prisotnosti, sodba, redna in izredna pravna sredstva; zahteva za sodno varstvo in odločanje sodišča v postopku vložene zahteve za sodno varstvo; izvrševanje kazni.


Kontaktna oseba: mag. Igor Semolič, tel. št. 01 478 85 28, e-naslov igor.semolic(at)gov.si.


Zakon o prekrških - delavnica


Izvajalci: mag. Petra Čas, Hinko Jenull, Nadija Kardelj, mag. Nuša Orel, Alojzija Štucin

Trajanje: 7 pedagoških ur


Kotizacija: 112 EUR brez DDV 


Namenjen je: vsem javnim uslužbencem, predvsem inšpektorjem.

 

Cilji: seznanitev udeležencev z novostmi in obnovitev znanja.


Vsebina: študije primerov odločitev prekrškovnih organov in sodišč ter sodna praksa.


Kontaktna oseba: mag. Igor Semolič, tel. št. 01 478 85 28, e-naslov igor.semolic(at)gov.si

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije

 

Izvajalci: uslužbenci Komisije za preprečevanje korupcije

Trajanje: 3 pedagoške ure

 

Kotizacija: brezplačen seminar

 

Namenjen je: vsem javnim uslužbencem

 

Vsebina: predstavitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

 

Kontaktna oseba: Irena Androjna, tel. št. 01 478 18 71, e-naslov irena.androjna(at)gov.si.

Usposabljanje za matičarje - delavnica

 

Izvajalka: dr. Bojana Zadravec

Trajanje: 7 pedagoških ur

Kotizacija: 112,00 EUR brez DDV 

Kraj izvedbe: Upravna akademija ali po naročilu organov

Namenjeno je: delavcem upravnih notranjih zadev, ki delajo na področju matičnih zadev.

Cilj: dopolniti znanje s področja matičnih zadev in drugih predpisov, ki vplivajo na osebni status posameznika in usposobiti udeležence za praktično delo.    

Vsebina: Razreševanje odprtih problemov iz prakse z naslednjih področij dela matičarjev:
-    vsebina in vodenje matičnega registra,
-    osebni status posameznika in spremembe, ki vplivajo na vodenje matičnega registra (rojstvo, materinstvo, očetovstvo, osebno ime, državljanstvo, posvojitev, zakonska zveza, istospolne partnerske skupnosti, smrt),
-    upravni postopki v povezavi s spremembami osebnega statusa posameznika (sprememba osebnega imena, sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov, sprejem v državljanstvo, odpust iz državljanstva in ugotovitev državljanstva, spremembe že vpisanih podatkov v matičnem registru, ugotovitev smrti),
-    overitev listin v mednarodnem prometu,
-    mednarodno zasebno pravo,
-    varstvo osebnih podatkov v povezavi z matičnim registrom,
-    informacije o tuji zakonodaji na področju osebnega statusa in primeri iz tujine.

 

Kontaktna oseba: Vanja Zajc, tel. št. 01/478 84 03, e-naslov vanja.zajc(at)gov.si

 

 

 

USLUŽBENSKI SISTEM

Sistem javnih uslužbencev

Namenjen je vodjem ter zaposlenim v kadrovskih službah in službah za obračun in izplačilo plač, predstojnikom in zaposlenim v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, pa tudi vodjem, zaposlenim v kadrovskih in finančnih službah ter ostalim zaposlenim v javnih zavodih, javnih skladih in javnih agencijah.

 

Izvajalca: Štefka Korade Purg, Peter Pogačar


Trajanje: 6 pedagoških ur

 

Kotizacija: 65 EUR brez DDV 

 

Trajanje: 6 pedagoških ur

 

Cilj: seznanitev z vsebino in obsegom veljavnosti pravnih podlag, s pravicami in obveznostmi javnih uslužbencev in s postopki zaposlitve ter zaposlitve za določen in nedoločen čas.

 

Vsebina: 

- opredelitev pojmov (javni sektor, javni uslužbenec)

- standardi in načela sistema javnih uslužbencev

- vsebina in obseg veljavnosti zakona

- kadrovske evidence in kadrovski načrt ter sistemizacija delovnih mest

- pogodba o zaposlitvi

- postopek zaposlitve in primeri zaposlitve za določen čas

- vsebina in izvedba javnega natečaja

- pravice in obveznosti javnih uslužbencev

- premeščanje javnih uslužbencev

- disciplinski postopek

- odpoved pogodbe o zaposlitvi (poznati vsebino, sklepanje in odpoved pogodbe o zaposlitvi)

- usposabljanje in izpopolnjevanje

 

Kontaktna oseba: Mojca Lipušček, tel. št. 01 478 16 35, e-naslov mojca.lipuscek(at)gov.si

Delovno razmerje javnega uslužbenca

Namenjen je vodjem ter zaposlenim v kadrovskih službah in službah za obračun in izplačilo plač, predstojnikom in zaposlenim v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, pa tudi vodjem, zaposlenim v kadrovskih in finančnih službah ter ostalim zaposlenim v javnih zavodih, javnih skladih in javnih agencijah.


Izvajalec: Peter Pogačar


Trajanje: 6 pedagoških ur

 

Kotizacija: 65 EUR brez DDV 

 

Cilj: seznanitev s postopki in opravili v zvezi s položajem javnega uslužbenca in z zagotavljanjem njegovih pravic ter v zvezi z izvrševanjem odgovornosti javnih uslužbencev.

 

Vsebina:

- pravni akti, ki urejajo delovno razmerje in položaj javnih uslužbencev s poudarkom na aktualnih vprašanjih in rešitvah kadrovskega načrtovanja in sistemiziranja delovnih mest

- oblike delovnega razmerja javnega uslužbenca in njegove pravice (za (ne)določen čas, krajši delovni čas, ) in vsebina njihovih pogodb o zaposlitvi oziroma aneksov ali sklepov

- pravice in dolžnosti javnih uslužbencev

- postopek zaposlovanja in premestitve  javnih uslužbencev v skladu z zakonom

- razlogi, vrste in postopki prenehanja pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu


Kontaktna oseba: Mojca Lipušček, tel. št. 01 478 16 35, e-naslov mojca.lipuscek(at)gov.si

 

 

 

Notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest

Namenjen je vodjem ter zaposlenim v kadrovskih službah in službah za obračun in izplačilo plač, predstojnikom in zaposlenim v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, pa tudi vodjem, zaposlenim v kadrovskih in finančnih službah ter ostalim zaposlenim v javnih zavodih, javnih skladih in javnih agencijah.


Izvajalki: mag. Katarina Hočevar, Štefka Korade Purg

 

Trajanje: 6 pedagoških ur

Kotizacija: 65 EUR brez DDV

 

Cilji: poznavanje sistema delovnih mest, položajev in nazivov v uslužbenskem sistemu in oblikovanja notranje organizacije in sistemizacije delovnih mest, seznanitev s pravnimi podlagami in postopkom priprave sistemizacije delovnih mest v javnem sektorju.

 

Vsebina:
- pojasnitev posameznih pojmov v uslužbenskem sistemu;
- kadrovski načrt in kadrovske evidence;
- pravne podlage za sistemizacijo delovnih mest;
- postopek sprejemanja in spreminjanja akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest organov državne uprave in upravah lokalnih skupnosti oz. v javnem sektorju;
- skupna merila za notranjo organizacijo v organih državne uprave;
- vsebina akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v organih državne uprave in v upravah lokalnih skupnosti oz. v javnem sektorju;
- razvrstitev uradniških delovnih mest ter pogoje za uradniška delovna mesta v organih državne uprave, upravah lokalnih skupnosti in v pravosodnih organih;
- uradniški nazivi in delovne izkušnje, potrebne za pridobitev naziva, v organih javne uprave in v pravosodnih organih;
- položaji v organih javne uprave, pogoji za položaje in nazive, v katerih se opravljajo naloge na položaju;
- razvrstitev strokovno tehničnih delovnih mest v državnih organih in v organih lokalnih skupnosti;
- delovna mesta v javnem sektorju.
 

Kontaktna oseba: Mojca Lipušček, tel. št. 01 478 16 35, e-naslov mojca.lipuscek(at)gov.si

 

 

Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev

Namenjen je vodjem ter zaposlenim v kadrovskih službah in službah za obračun in izplačilo plač, predstojnikom in zaposlenim v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, pa tudi vodjem, zaposlenim v kadrovskih in finančnih službah ter ostalim zaposlenim v javnih zavodih, javnih skladih in javnih agencijah.


Izvajalci: mag. Katarina Hočevar, mag. Branko Vidič

Trajanje: 6 pedagoških ur

Kotizacija: 65 EUR brez DDV

 

Cilji: seznanitev z metodami sistematičnega spremljanja in ocenjevanja delovne uspešnosti zaposlenih z instrumenti, ki jih predpisujeta uslužbenski in plačni sistem; interventni ukrepi na področju napredovanja zaposlenih v javnem sektorju; uveljavljanje pravnega varstva


Vsebina
- pojasnitev posameznih elementov plačnega sistema napredovanja in ocenjevanja javnih uslužbencev;
- pravne podlage za določitev plače javnega uslužbenca (zakonodaja, uredbe, sklepi vlade);-
- ocenjevanje dela javnega uslužbenca, temeljni cilji, merila in metode ocenjevanja (kriteriji ocenjevanja, sredstva za redno delovno uspešnost, nadpovprečni delovni rezultati, povečan obseg dela, ocenjevalni in evidenčni list);
- ločitev letnega razgovora od ocenjevanja delovne uspešnosti;
- predstavitev vseh opravil in postopkov ter izdaje aktov: praktična izvedba napredovanj v naziv in/ali plačni razred.

 

Kontaktna oseba: Mojca Lipušček, tel. št. 01 478 16 35, e-naslov mojca.lipuscek(at)gov.si

 

 

Sistem plač v javnem sektorju


Izvajalec: mag. Branko Vidič

Trajanje: 6 pedagoških ur

Kotizacija: 65 EUR brez DDV

 

Namenjen je vodjem ter zaposlenim v kadrovskih službah in službah za obračun in izplačilo plač, predstojnikom in zaposlenim v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, pa tudi vodjem, zaposlenim v kadrovskih in finančnih službah ter ostalim zaposlenim v javnih zavodih, javnih skladih in javnih agencijah.

 

Trajanje: 6 pedagoških ur 

 

Cilj: seznanitev s pravilno uporabo določb Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) in podzakonskih aktov, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju v praksi.


Vsebina: 

- pravne podlage;

- temeljni pojmi in elementi  plačnega sistema;

- uvrščanje delovnih mest oziroma nazivov v plačne razrede;

- določitev osnovne plače  ob zaposlitvi,  premestitve, napredovanja v naziv in/ali v višji plačni razred;

- dodatki, delovna uspešnost;

- najpogostejše nepravilnosti v zvezi z izvajanjem plačnega sistema;

- nadzor nad izvajanjem plačnega sistema.
 

Kontaktna oseba: Mojca Lipušček, tel. št. 01 478 16 35, e-naslov mojca.lipuscek(at)gov.si

 

Povračila stroškov v zvezi z delom in izplačila drugih prejemkov iz delovnega razmerja v javnem sektorju

Izvajalka: Štefka Korade Purg

Trajanje: 6 pedagoških ur

Kotizacija: 65 EUR brez DDV

Namenjen je vodjem ter zaposlenim v kadrovskih službah in službah za obračun in izplačilo plač, predstojnikom in zaposlenim v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, pa tudi vodjem, zaposlenim v kadrovskih in finančnih službah ter ostalim zaposlenim v javnih zavodih, javnih skladih in javnih agencijah.


Cilji: seznanitev z ureditvijo povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v ZUJF in v kolektivnih pogodbah, predstavitev posameznih povračil stroškov in drugih prejemkov s pojasnili za izvedbo v praksi

 

Vsebina:
- pravna ureditev področja povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v javnem sektorju (ZUJF, kolektivne pogodbe) vključno z  razmerjem med zakonom in kolektivno pogodbo
- pregled ureditve povračil stroškov in drugih prejemkov za funkcionarje in javne uslužbence
- pregled ureditve posameznih povračil stroškov in drugih prejemkov v aneksu h KPND
- pojasnila glede drugačne in dodatne ureditve povračil stroškov in drugih prejemkov v posameznih dejavnostih javnega sektorja
 

Kontaktna oseba: Mojca Lipušček, tel. št. 01 478 16 35, e-naslov mojca.lipuscek(at)gov.si

 

Vodenje letnega razgovora s sodelavcem

Izvajalci: mag. Katarina Hočevar

Trajanje: 6 pedagoških ur

Kotizacija: 65 EUR brez DDV

 

Namenjen je vodjem ter zaposlenim v kadrovskih službah in službah za obračun in izplačilo plač, predstojnikom in zaposlenim v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, pa tudi vodjem, zaposlenim v kadrovskih in finančnih službah ter ostalim zaposlenim v javnih zavodih, javnih skladih in javnih agencijah.


Cilji: seznanitev z namenom, pripravo in izvedbo letnega razgovora s sodelavcem.

 

Vsebina: 
- letni razgovor in zahteve Zakona o javnih uslužbencih
- namen izvedbe
- kako naj se vodja nanj pripravi
- vsebina letnega razgovora (pregled in ocena opravljenega dela, razprava o izvajanju tekočih delovnih nalog; načrtovanje osebnega razvoja sodelavca)
- potek letnega razgovora in osnovne komunikacijske tehnike
- izdelava poročila o opravljenem pogovoru
- dejavnosti po pogovoru - spremljanje uresničevanja dogovorov in dogovorjenega osebnega razvoja sodelavcev
 

Kontaktna oseba: Mojca Lipušček, tel. št. 01 478 16 35, e-naslov mojca.lipuscek(at)gov.si

Vodenje zaposlitvenega razgovora

Izvajalci: mag. Katarina Hočevar, mag. Andrej Juričko

Trajanje: 6 pedagoških ur

Kotizacija: 65 EUR brez DDV

 

Namenjen je vodjem ter zaposlenim v kadrovskih službah in službah za obračun in izplačilo plač, predstojnikom in zaposlenim v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, pa tudi vodjem, zaposlenim v kadrovskih in finančnih službah ter ostalim zaposlenim v javnih zavodih, javnih skladih in javnih agencijah.


Cilj: seznanitev z izbiro in izvedbo pravilnega postopka zaposlovanja ter pripravo in izvedbo uspešnega zaposlitvenega razgovora

 

Vsebina: 
–    javni natečaj (izvedba postopka - objava, delo z vlogami, ugotavljanje pogojev, priprava meril za izbiro, izdelava akta);
–    zaposlitev po ZDR (objava prostega delovnega mesta, izvedba postopka, sklenitev pogodbe o zaposlitvi);
–    priprava zaposlitvenega razgovora z vidika podpore sodelavcem in vodji, ki išče novega sodelavca;
–    izvedba razgovora;
–    analiza razgovora.
 

Kontaktna oseba: Mojca Lipušček, tel. št. 01 478 16 35, e-naslov mojca.lipuscek(at)gov.si

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi

Izvajalca: mag. Katarina Hočevar, Peter Pogačar

Trajanje: 6 pedagoških ur

Kotizacija: 65 EUR brez DDV

 

Namenjen je vodjem ter zaposlenim v kadrovskih službah in službah za obračun in izplačilo plač, predstojnikom in zaposlenim v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, pa tudi vodjem, zaposlenim v kadrovskih in finančnih službah ter ostalim zaposlenim v javnih zavodih, javnih skladih in javnih agencijah.


Cilj: seznanitev z vrstami prenehaj in s pravilno izvedbo postopka prenehanja pogodbe o zaposlitvi

 

Vsebina: 
–    predstavitev pravnih podlag
–    pregled vrst prenehanja pogodbe o zaposlitvi po ZDR in po ZJU
–    vrste prenehanj pogodbe o zaposlitvi s pojasnili
–    razlogi za prenehanje pogodbe o zaposlitvi
–    postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi (razlogi, odpovedni roki, posledice)

 

Kontaktna oseba: Mojca Lipušček, tel. št. 01 478 16 35, e-naslov mojca.lipuscek(at)gov.si

Varovanje dostojanstva zaposlenih

 

Na podlagi 7. člena Uredbe o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v organih državne uprave (Ur. l. RS, št. 39/09) organiziramo brezplačno usposabljanje za svetovalke in svetovalce iz 6. člena te Uredbe.
 

Izvajalka: dr. Sonja Robnik (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Sektor za enake možnosti)

Trajanje: 6 pedagoških ur

 

Kotizacija: brezplačno usposabljanje

 

Cilji: Povečati razumevanje in prepoznavanje nadlegovanja, spolnega nadlegovanja in trpinčenja ter zagotoviti ustrezno ravnanje za preprečevanje in reševanje tovrstnih pojavov.

 

Vsebina: ozavestiti in razumeti - opredelitev spolnega in drugega nadlegovanja in trpinčenja; dolžnosti in ukrepanja - seznanitev z dolžnostnostmi zaposlenih in še zlasti predstojnikov in predstojnic, da ne bi prihajalo do nadlegovanja in trpinčenja, kot tudi z nalogami svetovalcev in svetovalk. 

 

Kontaktna oseba: Igor Semolič, tel. št. 01 478 85 28, e-naslov igor.semolic(at)gov.si

 

 

JAVNE FINANCE

Javno računovodstvo

 

Izvajalki: Vesna Milanovič, Jasna Ida Zafred

 

Trajanje: 6 pedagoških ur

 

Kotizacija: 65 EUR brez DDV


Namenjen je: računovodskim delavcem v javnem sektorju

 

Cilj: osvojiti temeljne pojme o kontnem načrtu, računovodskih izkazih, knjiženju poslovnih dogodkov, obračunu davkov, sestavljanju zaključnih računov, poročanju ter računovodskem nadzoru in revidiranju

 

Vsebina:
- enotni kontni načrt
- enotno in pravilno vodenje poslovnih knjig proračunskih uporabnikov
- računovodska kontrola pravilnosti knjigovodske dokumentacije, knjiženje v poslovne knjige ter
usklajevanje sintetičnih in analitičnih evidenc
- priprava računovodskih izkazov (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida) in pojasnil k izkazom
- vodenje analitičnih evidenc
- poročanje in analiziranje
- računovodski nadzor in revidiranje
- uporaba aplikacije MFERAC

 

Kontaktna oseba: Mojca Lipušček, tel. št. 01 478 16 35, e-naslov mojca.lipuscek(at)gov.si
 

Priprava in izvrševanje proračuna občine


Izvajalci: mag. Mojca Planinšek, Brigita Repar

 

Trajanje: 6 pedagoških ur

 

Kotizacija: 65 EUR brez DDV

 

Namenjen je: zaposlenim v občinskih upravah, ki upravljajo občinski proračun

 

Cilj: seznaniti udeležence seminarja z načeli poslovanja javnih financ ter z načeli financiranja občin, obrazložiti postopke priprave občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in  posrednih uporabnikov občinskega proračuna, seznaniti udeležence seminarja s pripravo zaključnega računa občinskega proračuna in letnega poročila.


Vsebina:
- klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov
- postopki za pripravo občinskega proračuna za neposredne proračunske porabnike
- finančni načrt neposrednega proračunskega uporabnika
- finančni načrt posrednega proračunskega porabnika
- struktura in obrazložitve proračuna
- dokumenti za obravnavo občinskega proračuna na občinskem svetu
- vsebina odloka o proračunu občine
- priprava zaključnega računa občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov
- priprava letnih poročil
- upravljanje prostih denarnih sredstev lokalne skupnosti
- zadolževanje lokalne skupnosti
- sistem financiranja občin
- poročanje o proračunu, zaključnem računu in zadolževanju občin

 

Kontaktna oseba: Mojca Lipušček, tel. št. 01 478 16 35, e-naslov mojca.lipuscek(at)gov.si

 

 

 

Priprava in izvrševanje državnega proračuna


Izvajalci: Matija Mrzel, Nataša Dolanc Jerman, mag. Vesna Derenčin, Mojca Voljč

 

Trajanje: 6 pedagoških ur

 

Kotizacija: 65 EUR brez DDV

 

Namenjen je: pristojnim javnim uslužbencem za pripravo in izvrševanje proračuna v državnih organih

 

Cilj: usposobiti pristojne za pripravo predloga proračuna v državnih organih za pravilno in pravočasno pripravo vseh proračunskih dokumentov ter za zakonito in ažurno izvajanje vseh proračunskih operacij

 

Vsebina:
Priprava investicijske dokumentacije in Načrt razvojnih programov (2 pedagoški uri)
- pojem in vrste investicij
- vrste investicijske dokumentacije
- postopek priprave in obravnave investicijske dokumentacije
- postopki in metode vrednotenja investicijskih programov
- viri za financiranje investicij
- načrt razvojnih programov
- postopek uvrščanja projektov v načrt razvojnih programov
Priprava državnega proračuna (2 pedagoški uri)
- pojem in funkcije državnega proračuna
- proračunska načela
- značilnosti in vrste proračuna
- sestava proračuna in proračunske klasifikacije
- faze v postopku priprave in sprejemanja državnega proračuna (dokumenti, roki)
- vloge in obveznosti predlagatelja finančnega načrta ter proračunskega porabnika
- obrazložitve proračuna
- k rezultatom usmerjen proračun
Izvrševanje državnega proračuna (2 pedagoški uri)
- prihodki in drugi prejemki proračuna
- odhodki in drugi izdatki proračuna
- kvote in mesečni načrti za izvrševanje proračuna
- namenski prejemki in izdatki proračuna
- prerazporejanje pravic porabe
- rebalans proračuna

 

Kontaktna oseba: Mojca Lipušček, tel. št. 01 478 16 35, e-naslov mojca.lipuscek(at)gov.si

 

 

Upravljanje javnih financ

 

Izvajalci: Matija Mrzel, mag. Irena Popovič, mag. Mojca Planinšek, mag. Irena Roštan, dr. Katja Lautar

 

Trajanje: 5 pedagoških ur

 

Kotizacija: 54 EUR brez DDV

 

Namenjen je: javnim uslužbencem

 

Cilj: pridobiti informacije o prihodkih in odhodkih državnega proračuna ter spodbuditi odgovornost pri poslovanju s proračunskimi sredstvi

 

Vsebina:
Prihodki (2 pedagoški uri)
- pomen plačevanja davkov
- cilji davčne politike, temeljna davčna načela
- vrste davkov in pristojnost EU na področju obdavčenja
- boj proti sivi ekonomiji in načelo prostovoljnega plačevanja davčnih obveznosti
- aktualni podatki o realizaciji davčnih prihodkov po davčnih kategorijah
- mednarodne primerjave
- aktualna dogajanja na davčnem področju (BEPS, izmenjava podatkov, transparentnost, zakonodajni
postopki, dosjeji na Svetu EU)

Odhodki (3 pedagoške ure)
- velika slika javnih financ (državni proračun, 4 blagajne javnega financiranja, sektor država, javni sektor)
- prihodki in odhodki ZPIZ. ZZZS, občinskih proračunov
- pravne podlage, fiskalne zaveze (fiskalno pravilo, fiskalni okvir, fiskalna konsolidacija, fiskalna tveganja)
- EU semester in EU upravljanje
- prihodki in odhodki državnega proračuna (klasifikacija, priprava, izvrševanje, EU sredstva, k rezultatom
- usmerjen proračun)
- upravljanje dolga in enotnega zakladniškega računa
- upravljanje državnega premoženja
- nadzor javnih financ
- ključni dokument, povezave, dodatne informacije (Bilten javnih financ, Nacionalni reformni program, program stabilnosti, Draft Budgetary Plan, Proračun za državljane

 

Kontaktna oseba: Mojca Lipušček, tel. št. 01 478 16 35, e-naslov mojca.lipuscek(at)gov.si

 

Sistem javnih financ

 

Izvajalci: Matija Mrzel, mag. Mojca Planinšek, mag. Irena Roštan, dr. Katja Lautar, mag. Saša Jazbec, dr. Jasna Ida Zafred

 

Trajanje: 2 pedagoški uri

 

Kotizacija: 16 EUR brez DDV

 

Namenjen je uradnikom, ki so bili imenovani v naziv (seminar se izvaja v okviru obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv) in drugim zainteresiranim javnim uslužbencem

 

Cilj: informirati udeležence o osnovah upravljanja javnih financ

 

Vsebina:
- opredelitev javnofinančnih prihodkov in drugih prejemkov (Zakaj država pobira davke?, pomen plačevanja davkov, boj proti sivi ekonomiji in načelo prostovoljnega plačevanja davčnih obveznosti, cilji davčne politike, vrste davkov, aktualni podatki o realizaciji davčnih prihodkov po davčnih kategorijah) ter javnofinančnih odhodkov in drugih izdatkov
- priprava in izvrševanje državnega in občinskega proračuna
- razpolaganje in upravljanje s finančnim in stvarnim premoženjem države in občin
- poročanje o izvrševanju državnega in občinskega proračuna
- notranji in zunanji nadzor javnih financ

 

Kontaktna oseba: Mojca Lipušček, tel. št. 01 478 16 35, e-naslov mojca.lipuscek(at)gov.si

 

 

 

Davek na dodano vrednost v javnem sektorju


Izvajalka: mag. Barbara Šarh
 

Trajanje: 6 pedagoških ur
 

Kotizacija: 96 EUR brez DDV
 

Namenjen je: javnim uslužbencem, ki se ukvarjajo z DDV v javnem sektorju
 

Cilji: odgovoriti na najpogostejša vprašanja s pomočjo predpisana zakonodaje in seznaniti udeležence, kako ravnati v posebnih primerih


Vsebina:
  Splošno o DDV
     • kdo je davčni zavezanec
     • ali je transakcija obdavčljiva, neobdavčljiva ali oproščena
     • kdaj obračunati DDV

  Posebnosti
     • transakcije povezane z nepremičninami (nakup, prodaja, najem, menjava, prefakturiranje)
     • odbitek DDV (ločeno knjigovodstvo ali odbitni delež)
     • subvencije in EU projekti
     • posledice prenehanja identifikacije za namene DDV
 

Kontaktna oseba: Mojca Lipušček, tel. št. 01 478 16 35, e-naslov mojca.lipuscek(at)gov.si
 

Notranja revizija pri uporabnikih proračuna

 

Izvajalki: Anja Bajcar, dr. Jasna Ida Zafred
 

Trajanje: 6 pedagoških ur
 

Kotizacija: 96 EUR brez DDV
 

Namenjeno je: revizorjem, ki želijo obnoviti vsebine Usmeritev za državno notranje revidiranje
 

Cilj: osvojiti posebnosti izvajanja notranjega revidiranja pri uporabnikih proračuna v skladu z Usmeritvami za državno notranje revidiranje ter predstaviti izide notranje revizije, ki jih lahko pričakujejo deležniki notranje revizije
 

Vsebina:

 •  predstavitev notranjega revidiranja ter njegove vloge v upravljalnih procesih proračunskega uporabnika
 •  predstavitev Usmeritev za državno notranje revidiranje s poudarkom na dodatnih zahtevah v okolju proračunskih uporabnikov: poslanstvo notranjega revidiranja, temeljna načela notranjega revidiranja, opredelitev notranjega revidiranja, kodeks etike, pojmovnik, standardi značilnosti (1000,1100, 1200, 1300), standardi delovanja (standard 2000, 2100, 2200, 2400, 2500, 2600)
 •  praktični prikaz: pravilnika, ki ureja dejavnost notranjega revidiranja/pogodbe o oddaji storitev notranjega revidiranja zunanjemu izvajalcu, revizijske ocene tveganj, dolgoročnega načrta notranje revizije, letnega načrta notranje revizije, začetnega ovrednotenja tveganj, načrta notranje revizijskega posla, delovnega programa, (osnutka) poročila, usklajevalnega sestanka, spremljanja napredovanja/izvajanja priporočil

Kontaktna oseba: Mojca Lipušček, tel. št. 01 478 16 35, e-naslov mojca.lipuscek(at)gov.si
 

KOMUNICIRANJE V UPRAVI IN DRUGE VEŠČINE

 

Dobra komunikacija s sodelavci in strankami


Izvajalci: Irena Borštnar (Društvo za mediacijo in komunikacijo); Barbara Lapajne Predin (Colloquium, s. p.); Miran Morano (Tangens d.o.o.); Janja Rebolj (REJ, s. p.); dr. Simon Turk (Zdravi individuum, s. p.)

Trajanje: 7 pedagoških ur

Kotizacija: 112 EUR brez DDV

Namenjen je: vsem javnim uslužbencem, po dogovoru pa tudi skupinam iz specifičnega delovnega okolja (inšpektorjem, kadrovskim delavcem, referentom itd.)

Cilj seminarja:  
- osvojiti osnovna znanja, veščine in spretnosti uspešne komunikacije s sodelavci in strankami

Vsebina seminarja:
– komunikacijski proces in pravila komunikacije
– stili in strategije komuniciranja
– aktivno poslušanje in vrnitveno sporočilo
– premagovanje preprek pri komunikaciji
– treningi komunikacijskih situacij

Kontaktna oseba: Irena Androjna, tel. št. 01 478 18 71, e-naslov: irena.androjna(at)gov.si

 

 

 

 

Obvladovanje težavnih situacij in ljudi

 

Izvajalci: Irena Borštnar (Društvo za mediacijo in komunikacijo); Barbara Lapajne Predin (Colloquium, s. p.); Miran Morano (Tangens d.o.o.); Janja Rebolj (REJ, s. p.); dr. Simon Turk (Zdravi individuum, s. p.)

 

Trajanje: 7 pedagoških ur


Kotizacija: 112 EUR brez DDV

Namenjen je: vsem javnim uslužbencem, po dogovoru pa tudi skupinam iz specifičnega delovnega okolja (inšpektorjem, kadrovskim delavcem, referentom itd.)

Cilj seminarja: razvoj posebnih znanj, spretnosti in veščin komunikacije, potrebnih za preprečevanje in reševanje konfliktnih situacij v delovnem okolju

Vsebina seminarja:
– vzroki za konflikte
– zahtevne in težavne stranke
– strategije in tehnike reševanja konfliktnih situacij
– treningi ravnanja s težavnimi situacijami in ljudmi

Kontaktna oseba: Irena Androjna, tel. št. 01 478 18 71, e-naslov: irena.androjna(at)gov.si.

 

 

Osebne spretnosti v timskih odnosih


Izvajalci: Barbara Lapajne Predin (Collocquium, s. p.); Miran Morano (Tangens d.o.o.); Janja Rebolj (REJ, s. p.); dr. Simon Turk (Zdravi individuum, s. p.); Natalija Vrhunc (Poslovno svetovanje in vodenje delavnic, s. p.)

 

Trajanje: 7 pedagoških ur

Kotizacija: 112 EUR brez DDV

Namenjen je: vsem javnim uslužbencem, po dogovoru pa tudi skupinam iz specifičnega delovnega okolja (inšpektorjem, kadrovskim delavcem, referentom itd.)

Cilj seminarja: razvoj posebnih znanj, spretnosti in veščin komunikacije v timu

Vsebina seminarja:
– od skupine posameznikov k dobremu, inovativnemu timu
– komunikacijski proces v timu – kaj nas motivira
– pozitivno poizvedovanje – cenjenje različnosti
– kakšno skupno prihodnost vidimo v timu

Kontaktna oseba: Irena Androjna, tel. št. 01 478 18 71, e-naslov: irena.androjna(at)gov.si.

Učinkovita telefonska komunikacija


Izvajalci: Irena Borštnar (Društvo za mediacijo in komunikacijo); Barbara Lapajne Predin (Colloquium, s. p.); Janja Rebolj (REJ, s. p.), dr. Simon Turk (Zdravi individuum, s. p.)

Kotizacija: 112 EUR brez DDV

Trajanje: 7 pedagoških ur

 

Namenjen je: vsem javnim uslužbencem, po dogovoru pa tudi skupinam iz specifičnega delovnega okolja (inšpektorjem, kadrovskim delavcem, referentom itd.)

Cilj: razvoj posebnih znanj, spretnosti in veščin komuniciranja po telefonu

Vsebina:

– struktura telefonskega pogovora
– poslušanje in spraševanje
– nebesedna komunikacija in glas
– zahtevni in težavni sogovorniki

 

Kontaktna oseba: Irena Androjna, tel. št. 01 478 18 71, e-naslov: irena.androjna(at)gov.si
 

 

Moderiranje

 

Izvajalci: Miran Morano (Tangens, d. o. o.); Marjeta Novak (s. p.); Janja Rebolj (REJ, s. p.); Natalija Vrhunc (Poslovno svetovanje in vodenje delavnic, s. p.); Petra Založnik (CorRoots, izobraževanje in svetovanje, s. p.)

Trajanje: 7 pedagoških ur

Kotizacija: 112 EUR brez DDV

Namenjen je: vsem javnim uslužbencem, po dogovoru pa tudi skupinam iz specifičnega delovnega okolja (inšpektorjem, kadrovskim delavcem, referentom itd.)

Cilj seminarja:  
– razvoj posebnih znanj, spretnosti in veščin za vodenje učinkovitih sestankov, posvetov, srečanj z aktivno in enakovredno vključitvijo vseh udeležencev

Vsebina seminarja:
– moderiranje namenskih sestankov in posvetov – povečevanje učinkovitosti in zadovoljstva udeležencev
– tehnike povezovanja udeležencev
– spodbujanje udeležencev k skupnemu iskanju in oblikovanju rešitev
– priprava in vzdrževanje jasne strukture in vsebine procesa moderiranja
– omogočanje prostora za nove zamisli in za enakovredno izražanje vseh udeležencev

Kontaktna oseba: Irena Androjna, tel. št. 01 478 18 71, e-naslov: irena.androjna(at)gov.si

Jezik in oblika besedil v javni upravi


Izvajalci: Irena Androjna, Irena Potočar Papež

Trajanje: 7 pedagoških ur

Kotizacija: 112 EUR brez DDV

Delavnica je namenjena vsem javnim uslužbencem za izboljšanje veščin pisanja besedil.


Cilji:  
−    izboljšati jezikovno in oblikovno podobo besedil v javni upravi
−    odpraviti pogoste napake
−    razrešiti tekoča jezikovna vprašanja in težave

Vsebina:
−    pravopisna in slovnična pravila (velika začetnica, ločila, sklanjanje težavnejših besed in zvez, trpnik)
−    slog in značilnosti uradovalnih besedil
−    neustrezna raba nekaterih besed in izrazov
−    priročniki in spletna orodja za pomoč pri pisanju

Kontaktna oseba: Vanja Zajc, tel. št. 01 478 84 03, e-naslov vanja.zajc(at)gov.si

USPOSABLJANJE IZVAJALCEV

UPRAVLJANJE PODATKOV

Uporaba Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) s praktičnimi primeri - delavnica

 

Izvajalki: dr. Nataša Pirc Musar in mag. Rosana Lemut Strle (Odvetniška družba Pirc Musar & partnerji), mag. Kristina Kotnik Šumah

 

Trajanje: 6 pedagoških ur

 

Kotizacija: 96 EUR brez DDV

 

Namenjena je: tistim javnim uslužbencem, ki že imajo osnovno znanje s področja dostopa do informacij javnega značaja in želijo svoje znanje poglobiti oz. ga razširiti. Primeren je zlasti za uradne osebe za posredovanje informacij javnega značaj oz. za tiste, ki se v praksi srečujejo z zahtevami po ZDIJZ.

 

Cilj: udeleženci na praktičnih primerih poglabljajo svoje znanje o uporabi ZDIJZ pri ravnanju z različnimi oblikami zahtev o dostopu do informacij javnega značaja, izjemah od prosto dostopnih IJZ ter povezavah z Zakonom o medijih, seznanijo se tudi z aktualnimi primeri iz prakse Informacijskega pooblaščenca oz. sodne prakse Upravnega sodišča RS.

Vsebina:
- postopek dostopa do IJZ (zahteva in oblike vložitve,  razlike med zahtevami po ZDIJZ in ZMED, sestava (delno) zavrnilne odločbe)

- izjeme od prosto dostopnih informacij javnega značaja s praktičnimi primeri (načelo prostega dostopa v praksi, predstavitev izjem, poslovne skrivnosti, vloga stranskih udeležencev, osebni podatki, ki po ZDIJZ niso varovani, postopanje organov pri primerih, ko le del zahtevane informacije predstavlja izjemo od prosto dostopnih informacij javnega značaja ali ko gre za avtorsko delo)

- aktualni primeri in dileme pri uporabi ZDIJZ v praksi - stroški, ki jih organ lahko zaračuna, ter najodmevnejši primeri iz prakse Informacijskega pooblaščenca in sodne prakse Upravnega sodišča RS

 

Kontaktna oseba: Vanja Zajc, tel. 01 478 84 03, e-naslov vanja.zajc(at)gov.si
 

Osnovno usposabljanje za obravnavanje in varovanje tajnih podatkov

 

Izvajalci: Uroš Kogoj, Aleš Kotnik, mag. Polona Krašovec
 

Kotizacija: za zasebni sektor 54 EUR brez DDV; za javne uslužbence usposabljanje izvaja Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov.
 

Trajanje: 5 pedagoških ur
 

Namenjeno je: vsem, ki se ukvarjajo z obravnavanjem in varovanjem tajnih podatkov (za javne uslužbence usposabljanje izvaja Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov)
 

Cilj: udeležence seznaniti s področjem obravnavanja in varovanja tajnih podatkov skladno z določili Zakona o tajnih podatkih in podzakonskimi akti, ki urejajo to področje.
 

Vsebina:

 

kaj so tajni podatki in pravne podlage za njihovo obravnavo v javnem in zasebnem sektorju

- fizični, tehnični in organizacijski pogoji za obravnavanje tajnih podatkov v javnem in zasebnem sektorju

- posameznik in tajni podatki; razmerje med tajnimi podatki po Zakonu o tajnih podatkih in drugimi tajnimi in varovanimi podatki

- študije primerov

Izvajalec bo po potrebi in v dogovoru z naročnikom izvajal tudi Dodatno usposabljanje za varovanje tajnih podatkov.

 

Kontaktna oseba: Vanja Zajc, tel. 01 478 84 03, e-naslov vanja.zajc(at)gov.si

 

Varstvo osebnih podatkov v skladu z GDPR in ZVOP

 

Izvajalki: dr. Nataša Pirc Musar in mag. Rosana Lemut Strle (Odvetniška družba Pirc Musar & partnerji), mag. Matjaž Drev

Trajanje: 4 pedagoške ure

Kotizacija: 44,00 EUR brez DDV


Namenjen je: zaposlenim, ki pri svojem delu obdelujejo osebne podatke


Cilji:
- spoznati pravne temelje za obdelavo osebnih podatkov, navezano na GDPR in ZVOP
- seznanili se z osnovnimi načeli varstva osebnih podatkov in osnovnimi pojmi GDPR
- razlikovati med upravljavcem, uporabnikom in pogodbenim obdelovalcem
- poznati odgovornosti upravljavca zbirk osebnih podatkov
- poznati naloge in status pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov
- izboljšati znanje o dopustni in nedopustni obdelavi osebnih podatkov ob reševanju praktičnih primerov


Vsebina:
- ključne novosti in pojmi GDPR, kaj je osebni podatek in kaj obdelava osebnih podatkov, področja uporabe GDPR, stvarna in ozemeljska veljavnost GDPR

- načelo odgovornosti upravljavca zbirk osebnih podatkov, pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov, strožje zahteve za pridobitev osebnih privolitev za obdelavo osebnih podatkov, pomen evidence dejavnosti obdelav osebnih podatkov, kaj je presoja vplivov na zasebnost in kdaj jo upravljavec mora izvesti

- kdo je pooblaščena oseba za varstvo podatkov, kdo mora imenovati pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, naloge in status pooblaščene osebe za varstvo podatkov

- anonimizacija in  psevdonimizacija osebnih podatkov, pravice posameznikov, dolžnosti upravljavcev zbirk osebnih podatkov, kako upravljavec zbirk osebnih podatkov postane in ostane skladen z zahtevami GDPR

- dolžnost obveščanja Informacijskega pooblaščenca o kršitvah varstva osebnih podatkov, dolžnost obveščanja posameznika o kršitvah varstva osebnih podatkov, (pogodbeni) obdelovalci osebnih podatkov - katere so obvezne sestavine pogodbe

- Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP (aktualni) in področne ureditve

- videonadzor, biometrija, evidence vstopov in izstopov, pravica do zasebnosti na delovnem mestu

- položaj, pristojnosti in praksa Informacijskega pooblaščenca, evropska in nacionalna sodna praksa


Kontaktna oseba: Vanja Zajc, tel. 01 478 84 03, e-naslov vanja.zajc(at)gov.si

 

DOBRO POČUTJE NA DELOVNEM MESTU

Mobing - psihično nasilje na delovnem mestu


Izvajalci: dr. Eva Stergar, Tanja Urdih Lazar (obe UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa)

 

Trajanje: 5 pedagoških ur

 

Kotizacija: 80 EUR brez DDV

 

Namenjeno je: vsem zainteresiranim javnim uslužbencem.

 

Cilja:
– prepoznati različne oblike psihičnega nasilja na delovnem mestu
– seznaniti se z načini za njihovo preprečevanje

 

Vsebina:
– opredelitev pojma
– razširjenost psihičnega nasilja
– vzroki takšnega vedenja, posledice za žrtev in delodajalca

– kako ukrepati v primeru psihičnega nasilja

 

Kontaktna oseba: mag. Igor Semolič, tel. 01 478 85 28, e-naslov igor.semolic(at)gov.si

 

Obvladovanje stresa


Izvajalci: dr. Simon Turk (Zdravi individuum, s. p.), Maja Vukasović Žontar, zasebna raziskovalka

 

Trajanje: 7 pedagoških ur

 

Kotizacija: 112 EUR brez DDV

 

Namenjeno je: vsem javnim uslužbencem, lahko tudi posameznim ciljnim skupinam.

 

Cilji:
– prepoznati stres
– opredeliti vlogo, ki jo imamo pri tem sami
– spoznati metode obvladovanja stresa
– razviti spretnosti dejavnega poslušanja, poizvedovanja, vplivanja, analiziranja, reševanja problemov in odločanja za zmanjševanje stresa

 

Vsebina:
– stresna reakcija in njen pomen z vidika nevroznanosti
– prepoznavanje stresa pri sebi in pri drugih
– težave in bolezni, ki so povezane s stresom
– vpliv stresa na vsakdanje življenje
– dejavniki obvladovanja stresa
– sprostitvene tehnike za zmanjševanje učinkov stresa in ohranitev notranjega ravnovesja

 

Kontaktna oseba: mag. Igor Semolič, tel. št. 01 478 85 28, e-naslov igor.semolic(at)gov.si

Svetovanje in pomoč žrtvam nasilja na delovnem mestu


Izvajalke: dr. Eva Stergar, Tanja Urdih Lazar, dr. Mirjana Damej (UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa)


Trajanje: 6 pedagoških ur

 

Kotizacija: 96 EUR brez DDV

 

Namenjeno je: javnim uslužbencem, ki nudijo informacije in pomoč žrtvam spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu in ki že imajo nekaj predznanja o pojavih in se soočajo s svetovanjem žrtvam nasilja na delovnem mestu (spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja).

 

Cilj:
– usposobiti javne uslužbence za reševanje posameznih primerov nasilja in primerno pristopanje k žrtvam

 

Vsebina:
– poglobitev znanja o pojavih nasilja na delovnem mestu in nudenja pomoči
– konkretni primeri nasilja (spolnega ali drugega nadlegovanja ali trpinčenja) in primerni ter neprimerni načini reševanja in pristopanja k žrtvam
– reševanje primerov kršenja dostojanstva na delovnem mestu

 

Kontaktna oseba: mag. Igor Semolič, tel. št. 01 478 85 28, e-naslov igor.semolic(at)gov.si

Osnove samozaščite

Izvajalci: dr. Damir Karpljuk, Marko Novak (oba 111, d. o. o.), Vitja Gričar s. p.


Trajanje: 6 pedagoških ur
 

Kotizacija: 96 EUR brez DDV

 

Namenjeno je: vsem javnim uslužbencem, posebej inšpektorjem in uslužbencem prekrškovnih organov.

 

Cilj:
– razviti sposobnost obrambe sebe in bližnjih v različnih situacijah in okoliščinah, zlasti ko verbalna grožnja preraste v fizični konflikt

 

Vsebina:
– prva zaznava grožnje
– doživljanje stresa in reagiranje nanj
– opredelitev nasilja
– širše in ožje varnostno okolje
– varnostna kultura v organizaciji
– grožnje in tveganja na delovnem mestu
– razvoj konflikta
– splošna prevencija
– ukrepi varovanja
– sprejem pisne in telefonske grožnje
– predkonfliktna situacija
– samozaščitni ukrepi v času konflikta (verbalna grožnja, fizična grožnja, grožnja z orožjem, situacija AMOK)
– ukrepanje neposredno po dogodku (sporočanje obvestil, opis storilca)

 

Kontaktna oseba: mag. Igor Semolič, tel. 01 478 85 28, e-naslov igor.semolic(at)gov.si

Tečaj prve pomoči

Izvajalci: Rdeči križ Slovenije, OZ Ljubljana (Alenka Oven, Vane Savinek, Urška Eržen Rupnik, Danijel Andoljšek, Nina Zalaznik, Aleš Čreslovnik)


Trajanje: 8 pedagoških ur
 

Kotizacija: 128 EUR brez DDV

 

Namenjeno je: vsem javnim uslužbencem

 

Cilj:
– zagotoviti usposobljenost zaposlenih za nudenje prve pomoči na delovnem mestu

 

Vsebina:
– splošni del o prvi pomoči
– temeljni postopki oživljanja z uporabo defibrilatorja
– najpogostejše poškodbe in prva pomoč
– nevarna nagla obolenja, zastrupitve in prva pomoč
– praktični primeri najpogostejših poškodb v določeni delovni organizaciji, njihovo preprečevanje in ustrezno ukrepanje

 

Kontaktna oseba: mag. Igor Semolič, tel. 01 478 85 28, e-naslov igor.semolic(at)gov.si

Zdravilni učinki gibanja in zdrava hrbtenica

Izvajalci: dr. Damir Karpljuk, Marko Novak (oba 111, d. o. o.), Urban Praprotnik, Športna unija Slovenije, Alenka Košir


Trajanje: 5 pedagoških ur
 

Kotizacija: 80 EUR brez DDV

 

Namenjeno je: vsem javnim uslužbencem

 

Cilji:
– pojasniti, zakaj je redno gibanje zdravo
– predstavitev prijemov, s katerimi si v vsakdanjem življenju pomagamo pri težavah z bolečinami v hrbtenici
– seznanitev z ergonomsko urejenim delovnim mestom

 

Vsebina:
– učinki gibanja na kosti, mišice, vezi, sklepni hrustanec, uravnavanje krvnega sladkorja, holesterol, srčno-žilni sistem, imunski sistem, možgane
– kako uživati v gibanju
– predstavitev vzrokov za večino težav z bolečinami v hrbtenici in kako se to odraža pri našem sedenju, stoji, hoji, teku, ležanju, delu

 

Kontaktna oseba: mag. Igor Semolič, tel. 01 478 85 28, e-naslov igor.semolic(at)gov.si

Za boljše zdravje in počutje na delovnem mestu - telesna vadba

 

 

Izvajalci: dr. Damir Karpljuk, Marko Novak (oba 111, d. o. o.), Urban Praprotnik, Športna unija Slovenije, Alenka Košir


Trajanje: 6 pedagoških ur
 

Kotizacija: 65 EUR brez DDV

 

Namenjen je: vsem javnim uslužbencem

Cilj: izboljšanje psihofizičnega počutja in s tem povečanje kakovosti življenja in izboljšanje učinkovitosti na delovnem mestu.

Vsebina seminarja:

- seznanitev udeležencev s pomenom telesne vadbe
- spodbuditev gibalno-športnih aktivnosti na delovnem mestu in v zasebnem življenju udeležencev
- prikaz posameznih vaj in načinov vadbe.

Kontaktna oseba: mag. Igor Semolič, tel. 01 478 85 28, e-naslov igor.semolic(at)gov.si

 

 

Zdrava prehrana

Izvajalci: Inštitut za nutricistiko, Urban Praprotnik, Alenka Košir


Trajanje: 5 pedagoških ur
 

Kotizacija: 80 EUR brez DDV

 

Namenjeno je: vsem javnim uslužbencem

 

Cilji:

– seznanitev udeležencev z vplivom zdrave prehrane na fizično in psihično počutje ter preprečevanje bolezni

– osvojiti osnovne prehranske pojme in razumeti vpliv prehrane na zdravje

– seznanitev s hranilnimi snovmi, ki telesu omogočijo rast in obnovo ter krepijo zdravstveno stanje posameznika

 

Vsebina:
– smernice zdrave prehrane

– pomen osnovnih hranil (vlaknine, maščobe, vitamini in minerali, beljakovine, ogljikovi hidrati), mikor- in makrohranil ter vode za zdravje in dobro počutje

– namen in razdelitev aditivov (sladila, barvila, antioksikanti, ojačevalci okusa, emulgatorji itn.)

– trans maščobe v živilih in njihov vpliv na zdravje

– energijska vrednost živil

– prehranska dopolnila in naravna zdravila

– priporočila za uživanje soli

– post – pozitivni in negativni učinki na zdravje

– zdrava in uravnotežena prehrana športnikov/-ic

– sestava in priprava zdravih obrokov

 

Kontaktna oseba: mag. Igor Semolič, tel. 01 478 85 28, e-naslov igor.semolic(at)gov.si

OSEBNA ORGANIZIRANOST

Motivacija in samomotivacija

 

Izvajalke: Franka Bertoncelj (Egoforma, s. p.), Ana Domenis Cankar (Inštitut C.A.R., d. o. o.), mag. Marija Paladin (TFM, s. p.)

 

Trajanje: 7 pedagoških ur

 

Kotizacija: 112 EUR brez DDV

 

Namenjen je: vsem javnim uslužbencem

 

Cilja:

− seznaniti udeležence z vplivom motivacije na izboljšan odnos do dela tako pri sodelavcih kot pri njih samih
− predstaviti načine motiviranja sebe in sodelavcev


Vsebina:
− vpliv motivacije na rezultate dela
− vzroki (ne)motiviranega vedenja
− povezava med motivi in potrebami
− motivi v delovnem procesu
− najpomembnejši motivacijski dejavniki in vodenje z motiviranjem

Kontaktna oseba: Irena Androjna, tel. št. 01 478 18 71, e-naslov irena.androjna(at)gov.si

 

Kako obvladati čas in organizirati lastno delo

 

Izvajalke: Franka Bertoncelj (Egoforma, s. p.), Ana Domenis Cankar (Inštitut C.A.R., d. o. o.), mag. Marija Paladin (TFM, s. p.)

 

Trajanje: 7 pedagoških ur

 

Kotizacija: 112 EUR brez DDV

 

Namenjen je: vsem javnim uslužbencem

 

Cilja:

– opredeliti lastno vlogo in pomen dejavnosti na delovnem mestu
– izboljšati osebno organiziranost


Vsebina:
– analiza porabe časa
– doživljanje časa
– postavljanje ciljev in prioritet
– premagovanje občutka nemoči pri obvladovanju časa 
– tehnike organiziranja sebe in drugih
– pogoji za hiter in učinkovit način dela
– motnje iz okolja in kako jih odpraviti
– primeri dobre prakse pri obvladovanju časa
− najpomembnejši motivacijski dejavniki in vodenje z motiviranjem
 

Kontaktna oseba: Irena Androjna, tel. št. 01 478 18 71, e-naslov irena.androjna(at)gov.si

 

 

Čustvena in socialna inteligenca

 

Izvajalki: Franka Bertoncelj (Egoforma, s. p.), Ana Domenis Cankar (Inštitut C.A.R., d. o. o.)

 

Trajanje: 7 pedagoških ur

 

Kotizacija: 112 EUR brez DDV

 

Namenjen je: vsem javnim uslužbencem

 

Cilja seminarja: 
– zavedanje vpliva čustvene in socialne inteligence zaposlenih na uspešnost organizacije
– predstavitev možnosti za izboljšanje socialne klime v organizaciji

Vsebina seminarja:
– kaj je čustvena in socialna inteligenca
– prepoznavanje, razumevanje in uravnavanje čustev pri sebi in drugih
– čustvena in socialna inteligenca pri vodenju
– vpliv čustvenih in socialnih odnosov na zavzetost posameznika
– stres in zadovoljstvo na delovnem mestu
– sprejemanje drugačnosti

 

Kontaktna oseba: Irena Androjna, tel. št. 01 478 18 71, e-naslov irena.androjna(at)gov.si

 

Čuječnost

 

 

Izvajalki: Franka Bertoncelj (Egoforma, s. p.), Ana Domenis Cankar (Inštitut C.A.R., d. o. o.)

 

Trajanje: 7 pedagoških ur

 

Kotizacija: 112 EUR brez DDV

 

Namenjen je: vsem javnim uslužbencem

 

Cilja seminarja: 
− predstaviti pojem čuječnosti ter prednost čuječnega delovanja za posameznika in za celotno organizacijo
− prikazati možnosti in tehnike za izboljšanje sporazumevanja in uravnavanja čustev ter povečanje osredotočenosti, avtentičnosti in notranje stabilnosti

Vsebina seminarja:
− kaj je čuječnost
− procesi čustvenega in miselnega samouravnavanja ter medosebnega usklajevanja z vidika nevrofiziologije
− urjenje vživljanja in pozornosti
− čuječnost kot element vodenja in odločanja v organizaciji
− pozitivna naravnanost in vizualizacija
− zmanjševanje stresa

 

Kontaktna oseba: Irena Androjna, tel. št. 01 478 18 71, e-naslov irena.androjna(at)gov.si

 

 

TEČAJI TUJIH JEZIKOV