Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

LOKALNA SAMOUPRAVA

 

 

USTAVA

 

Ustava Republike Slovenije

 

 

ZAKONSKI PREDPISI

 

Zakon o lokalni samoupravi

 

Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij

 

Zakon o financiranju občin (ZFO-1)

 

Zakon o občinskem redarstvu

 

Zakon o lokalnih volitvah

 

Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije

 

Zakon o samoprispevku

 

Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO)

 

 

 

PODZAKONSKI PREDPISI

 

Pravilnik o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev

 

Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev

 

Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev

 

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje

 

Uredba o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog

 

Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine

 

Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine

 

Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin

 

Pravilnik o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave

 

Sklep Vlade RS o merilih in postopku za sestavo delegacij reprezentativnih združenj občin v mednarodnih organizacijah občin in v drugih mednarodnih organizacijah

 

Sklep o podelitvi statusa mesta naseljem v Republiki Sloveniji

 

Sklep Državnega zbora Republike Slovenije, katera naselja v Republiki Sloveniji imajo status mesta v skladu s predpisi, veljavnimi v času podelitve

 

 

 

MEDNARODNI PRAVNI AKTI


Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave (MELLS)

 

Zakon o ratifikaciji Dodatnega protokola k Evropski listini lokalne samouprave o pravici do sodelovanja pri vprašanjih lokalne oblasti (MDPELLS)

 

Zakon o ratifikaciji Evropske okvirne konvencije o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti (MEOKČS)

 

Uredba o ratifikaciji Dodatnega protokola k Evropski okvirni konvenciji o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti

 

Uredba o ratifikaciji Protokola št. 2 o medobmočnem sodelovanju k Evropski okvirni konvenciji o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti

 

Zakon o ratifikaciji Protokola št. 3 k Evropski okvirni konvenciji o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti glede združevanja in sodelovanja evropskih regij (MPEKČS)

 

 

 

 

 

 

Delegacije občin RS v EU in SE

 

Sklep Vlade RS o merilih in postopku za sestavo delegacij reprezentativnih združenj občin v mednarodnih organizacijah občin in v drugih mednarodnih organizacijah (Ur. l. RS, št. 14/2011).

 

 

Odločbe Ustavnega sodišča

 

Vse odločbe Ustavnega sodišča so dostopne preko Kataloga pristojnosti občin:

1. urejena povezava na odločbe US preko številke Uradnega lista, v katerem je objavljena,

2. pri pomembnejših zakonih za lokalno samoupravo posebej izpisane odločbe s povzetkom izreka.

          Predpisi lokalnih skupnosti

 

Register predpisov lokalnih skupnosti s povezavami na Pravno-informacijski sistem (Register lokalnih skupnosti - portal Uradnega lista RS).

 

 

Zadnja sprememba - 10. 5. 2018