Skoči na vsebino

LOKALNA SAMOUPRAVA

 

 

USTAVA

 

Ustava Republike Slovenije

 

 

ZAKONSKI PREDPISI

 

Zakon o lokalni samoupravi

 

Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij

 

Zakon o financiranju občin (ZFO-1)

 

Zakon o občinskem redarstvu

 

Zakon o lokalnih volitvah

 

Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije

 

Zakon o samoprispevku

 

Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO)

 

 

 

PODZAKONSKI PREDPISI

 

Pravilnik o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev

 

Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev

 

Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev

 

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje

 

Uredba o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog

 

Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine

 

Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine

 

Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin

 

Pravilnik o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave

 

Sklep Vlade RS o merilih in postopku za sestavo delegacij reprezentativnih združenj občin v mednarodnih organizacijah občin in v drugih mednarodnih organizacijah

 

Sklep o podelitvi statusa mesta naseljem v Republiki Sloveniji

 

Sklep Državnega zbora Republike Slovenije, katera naselja v Republiki Sloveniji imajo status mesta v skladu s predpisi, veljavnimi v času podelitve

 

 

 

MEDNARODNI PRAVNI AKTI


Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave (MELLS)

 

Zakon o ratifikaciji Dodatnega protokola k Evropski listini lokalne samouprave o pravici do sodelovanja pri vprašanjih lokalne oblasti (MDPELLS)

 

Zakon o ratifikaciji Evropske okvirne konvencije o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti (MEOKČS)

 

Uredba o ratifikaciji Dodatnega protokola k Evropski okvirni konvenciji o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti

 

Uredba o ratifikaciji Protokola št. 2 o medobmočnem sodelovanju k Evropski okvirni konvenciji o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti

 

Zakon o ratifikaciji Protokola št. 3 k Evropski okvirni konvenciji o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti glede združevanja in sodelovanja evropskih regij (MPEKČS)

 

 

 

 

 

 

Delegacije občin RS v EU in SE

 

Sklep Vlade RS o merilih in postopku za sestavo delegacij reprezentativnih združenj občin v mednarodnih organizacijah občin in v drugih mednarodnih organizacijah (Ur. l. RS, št. 14/2011).

 

 

Odločbe Ustavnega sodišča

 

Vse odločbe Ustavnega sodišča so dostopne preko Kataloga pristojnosti občin:

1. urejena povezava na odločbe US preko številke Uradnega lista, v katerem je objavljena,

2. pri pomembnejših zakonih za lokalno samoupravo posebej izpisane odločbe s povzetkom izreka.

          Predpisi lokalnih skupnosti

 

Register predpisov lokalnih skupnosti s povezavami na Pravno-informacijski sistem (Register lokalnih skupnosti - portal Uradnega lista RS).

 

 

Zadnja sprememba - 10. 5. 2018