Skoči na vsebino

SISTEM JAVNIH USLUŽBENCEV

Nazadnje osveženo  15. 4. 2019 

 

 

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01)

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91,53/92, 13/93, 34/93,12/94, 15/94, 18/94, 27/94, 59/94, 80/94,39/95, 60/95, 64/95, 2/96, 20/96, 37/96, 56/96, 1/97, 19/97, 25/97, 37/97, 40/97, 79/97, 87/97, 87/97, 3/98, 7/98, 9/98, 51/98, 2/99, 39/99, 40/99, 59/99, 3/00, 62/00, 67/00, 81/00, 116/00, 122/00, 3/01, 8/01, 23/01, 43/01, 99/01, 6/02, 8/02, 9/02, 19/02, 69/02,   8/03, 73/03, 77/04, 81/04,  61/05, 115/05, 43/06, 71/06, 138/06, 62/07, 65/07, 67/07, 120/07, 19/08, 57/08, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 3/13, 46/13, 67/13, 107/13, 7/14, 95/14, 91/15, 88/16 in 80/18)

 

 

ZAKONI:

 1. Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02, 02/04, 23/05, 35/05 - upb1, 62/05, 75/05, 113/05, 32/06 - upb2, 33/07, 63/07-upb3, 65/08, 40/12)
 2. Zakon o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. stari 15/90, stari 5/91, stari 18/91, stari 22/91, I 2/91, 4/93, 13/93, 18/94, 41/94, 70/97, 87/97, 38/99, 56/02)
 3. Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US in 22/19 - ZPosS)
 4. Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14, 95/14, 24/15, 90/15, 102/15, 63/16 - ZDoh-2R in 77/17 - ZMVN-1)
 5. Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01, 61/05, 71/06, 78/06, 79/06, 3/07, 62/07, 64/07, 66/07, 5/08, 19/08, 24/08, 67/08, 71/08, 3/09, 57/09, 4/10, 57/10, 3/11, 57/11, 3/12, 6/12, 40/12, 8/13)

 

 

PODZAKONSKI AKTI:

 

 1. Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, (58/04 - popr.), 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/130, 14/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17, 41/17, 11/19 in 25/19)
 2. Uredba o napredovanju uradnikov v nazive (Uradni list RS, št. 98/08, 16/09, 19/10 in 24/19)
 3. Uredba o delovnem času v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 115/07, (122/07 - popr.), 28/16 in 40/17)
 4. Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 16/07, 30/09, 51/12)
 5. Uredba o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10)
 6. Uredba o načinu zagotavljanja plačane pravne pomoči javnim uslužbencem (Uradni list RS, št. 71/06)
 7. Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 58/03, 56/15)
 8. Pravilnik o trajanju pripravništva, načinu, poteku in programu usposabljanja pripravnikov (Uradni list RS, št. 28/09)
 9. Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07, 96/09)
 10. Pravilnik o določitvi upravnih opravil, ki jih lahko opravljajo strokovno-tehnični javni uslužbenci (Uradni list RS, št. 35/06, 100/10 in 45/17)
 11. Pravilnik o načinu uresničevanja posameznih pravic in obveznosti iz delovnega razmerja načelnikov upravnih enot (Uradni list RS, št. 66/03, 126/04, 31/06)
 12. Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list RS, št. 41/15)
 13. Pravilnik o štipendiranju v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 49/04, (104/04 - popr.), 66/05, 67/07, 50/08, 56/08 in 26/11)
 14. Pravilnik o podrobnejših vsebinah in času trajanja obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv (Uradni list RS, št. 44/09)