Skoči na vsebino

VOLITVE, REFERENDUM


ZAKONI:

 

  1. Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17)
  2. Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v evropski parlament (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3401)
  3. Zakon o volitvah predsednika republike (Ur. l. RS, št. 39/92, 11/03 Skl.US: U-I-417/02-7 in 73/03 Odl.US: U-I-346/02-13, 49/2008 Skl.US: U-I-272/07-12)
  4. Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07103/07 – ZPolS-D, 11/1128/11 – odl. US in 98/13)
  5. Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo)
  6. Zakon o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB3, 45/08 in 83/12)
  7. Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Ur. l. RS, št. 26/07-UPB2); glej tudi Ustavni zakon o spremembah 90., 97. in 99. člena Ustave Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/13)
  8. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o državljanski pobudi (Ur. l. RS, št. 42/2012)
  9. Zakon o evidenci volilne pravice (Ur. l. RS, št. 98/13)